YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Amacı: Kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu, disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön planda tutan nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Misyon: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İşletmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarı yıllık bir yükseköğretim programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle ÖSYM tarafından yerleştirilir. Diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre (YGS-6) kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mezuniyet için 60 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ödev, bilgisayar dersleri için laboratuar uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Maliye bölümü, ülkemizde yerleşmiş bulunan maliye bilgileri yanında maliye biliminin oldukça yararlandığı iktisat, hukuk, kamu yönetimi, işletme gibi bilim dalları ile donatılmış bir ders programına sahiptir. Bu sebeple öğrencilerimiz gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek bir formasyonu taşıyacak şekilde eğitim almaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız 2 yıllık Ön lisans eğitimi sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı neticesinde, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Ayrıca 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık öğretim Fakültesinin alanları ile ilgili programlarına sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir.