YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Amacı: Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Vizyon: Sektörün artan işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan bankacılık, sigortacılık ve finans hakkında bili sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini ve prensiplerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, firmaların finans departmanlarındaki işleyişi bilen, firma-banka ilişkilerinin önemini kavramış nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektir.

Misyon: Günümüzün bankacılık ve sigortacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirecek olan Bankacılık ve Sigortacılık programı, ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve iş yeri uygulamasına dayalı pratik öğretim vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, Anadolu Ticaret Lisesi ve/veya Ticaret Lisesi mezunu olması halinde, sınavsız geçişle ÖSYM tarafından yerleştirilir. Diğer liselerden mezun olanlar, kontenjan dolmamışsa ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, finans, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili dersler verilmektedir. Bunun yanısıra, Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük yaz stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.