YUNAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Buket ÇETİNKAYA

Amacı: Bankacılık ve Sigortacılık alanıyla ilgili tüm kavram ve ilkeleri benimsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, bilgi düzeyi yüksek, tüm Bankacılık ve Sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgiye ve insani iletişim becerilerine sahip, sektörde etkin olabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: Finans-Bankacılık ve Sigortacılık alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği program olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Program finansal sektörde bankacılık ve sigortacılık sektörünün beklentilerini karşılamak üzere bu alanda görev alabilecek bireyler yetiştirmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bankacılık ve Sigortacılık Programı birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sonuçlarına göre olmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir. a)Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek, b)Sağlık durumu ve askerlik görevi veya benzeri yönlerden engelli olmamak. Kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen diğer belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Üniversitenin birinci yarıyılına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 50 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrencilerin tüm Türkiye genelinde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışma olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler.