VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; evcil hayvanların hücre, doku, organ ve sistemlerini, form-fonksiyon bağıntısı çerçevesinde inceler ve öğretir. Aynı zamanda yeni bir canlının meydana gelişini de araştırarak bulgularını öğrencilere aktarır.
Anabilim dalındaki bilimsel çalışmalar, akademik unvan kazandırmaya yönelik tez çalışmaları ile araştırma projeleri halinde yürütülmektedir. .
ANABİLİM DALININ ÇALIŞMA KONULARI
• Hücre ve dokuların ışık mikroskobik yapılarının tanımlanması,
• Eğitim ve araştırma amacıyla ışık mikroskobik düzeydeki histokimyasal, enzim histokimyasal ve enzim immünohistokimyasal tekniklerle immünofloresans tekniklerin uygulanması ve geliştirilmesi,
• Hücre izolasyonu yöntemlerinin geliştirilip uygulanması,
• Klasik ve özel inceleme ve görüntüleme tekniklerini kullanarak fakültemizin farklı bilim dalları ve üniversitemizin ilgili fakülteleriyle ortak araştırma projeleri yürütmek,
• Bilgisayar destekli dijital görüntü kaydetme ve görüntü analizleri,
• Et ürünlerinin mikroskobik analizleri yöntemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
• Sütteki hücre tiplerinin direkt mikroskobik yöntemle incelenmesi, somatik hücrelerin sayımı yöntemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
• Tavuk embriyonik gelişimi ve optimal kuluçka koşullarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar,
• Yem ve yem hammaddelerinde üreyen küflerin metabolitleri olan aflatoksinlerin lenfoid sistem organlarının embriyonik gelişmeleri ve immün sistem ve iskelet sistemi üzerindeki zararlı etkilerinin belirlenmesi (Anabilim dalımızdaki modern kuluçka makinesi kullanılarak, toksisite belirleme deneylerinde yaygın kullanım alanı bulma potansiyeline sahip olan “Döllü Tavuk Yumurtası Toksisite Belirleme Testi (CHEST)” nin optimizasyonu amacıyla da yoğun bir şekilde çalışılmaktadır),
• Üniversitemizin ilgili fakültelerindeki bilim adamlarıyla birlikte, gerek ortopedi ve gerekse de çene cerrahisinde geniş uygulama alanı olan biyouyumlu materyallerin geliştirilmesi amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır.
• Elektromanyetik alanların (EMA) biyolojik etkilerinin belirlenmesi amacıyla üniversitemizin ilgili fakültelerindeki çalışma gruplarıyla çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Günümüzde çok düşük frekanslı (50 Hz) EMA’nın etkileri üzerinde yoğunlaşan bu çalışmalar, gelecekte yüksek frekanslı alanlara da kaydırılacaktır.
AKADEMİK KADRO
Anabilim Dalımızda iki profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYELERİ

PROF. DR. HASAN HÜSEYİN DÖNMEZ (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

PROF. DR. İLHAMİ ÇELİK

PROF. DR. EMRAH SUR

DOÇ. DR. MURAT BOYDAK

DOÇ. DR. YASEMİN ÖZNURLU

ARŞ. GÖR. DR. TUĞBA ÖZAYDIN

ARŞ. GÖR. İlknur ÜNDAĞ

ARŞ. GÖR. Banu KANDİL