VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
ANATOMİ
Anatomi, vücudu oluşturan organların pozisyonu ve diğer organlarla olan komşuluk ilişkilerini makroskobik olarak inceler. Anatomi canlı varlıkların organizmalarını morfoloji ve struktur yönünden inceleyen bir bilimdir. Organların fonksiyonunu inceleyen fizyoloji ile yakın işbirliği yapar. Anatomi organizmayı meydana getiren organları makroskobik ve mikroskobik yönden incelemesine göre makroskobik anatomi ve mikroskobik anatomi diye ikiye ayrılır. Bizi ilgilendiren makroskobik anatomi organizmayı meydana getiren organların şekillerini, özelliklerini, vücuttaki tabii duruşlarını ve komşu organlarla olan ilişkilerini inceler. Bu inceleme sadece tek bir tür üzerinde oluyorsa o türe ait özel isimler alır . Bu spesiyal anatomidir. Anatomi vücudu ya sistemler halinde (sindirim, solunum, dolaşım, sinir sistemleri gibi) ya da bölgeler halinde inceler. Vücudu sistemler halinde inceleyen anatomiye sistematik anatomi (anatomia systematica), vücudu belli bölgelere (regiones) ayırdıktan sonra her bir bölgeyi ayrı ayrı inceleyen anatomiye de topoğrafik veya regional anatomi (anatomia topographica) denir. Sistematik anatomi evcil hayvanlarımızın aynı sisteme dahil organları arasındaki benzerlik ya da ayrımlarını birlikte inceliyorsa buna karşılaştırmalı sistematik anatomi (anatomica sistematica comparativa) adı verilir. Evcil memeli hayvanların anatomisini inceleyen anatomi Veteriner anatomidir. Bu anatomi eğer konusuna dahil hayvanlar arasındaki karşılaştırmayı da içeriyorsa o zaman Veteriner Komparatif Anatomi olarak adlandırılır. Sistematik Anatomi ve Bölümleri:Sistematik anatomi vücudu sistemlere ayırdıktan sonra, her sistemi ayrı ayrı inceleyen anatomidir. Vücuttaki sistemleri şöyle sıralayabiliriz:
 
1. Lokomotor sistem: Bu sistem lokomasyonu yani yer değiştirmeyi sağlayan organların tümünü kapsar. Bu sistem de üç kısma ayrılır. 
a. Kemikleri inceleyen kemik bilim (osteologia). 
b. Eklemleri inceleyen eklem bilim (arthrologia).
c. Kasları inceleyen kas bilim (myologia).
2. Sindirim sistemi (systema digestorium, apparatus digestorius).
3. Solunum sistemi (systema respiratorium, apparatus respiratorius).
4. Sidik-Döllenme sistemi (systema urogenitale, apparatus urogenitalis).
5. Dolaşım sistemi (angiologia, systema vasorum).
6. Sinir sistemi (systema nervosum, neurologia). 
7. Duyu sistemi (organa sensuum, aesthesiologia).
 
ÖĞRETİM ÜYELERİ