FACULTY OF VETERİNARY MEDICINE
BASIC SCIENCES
BASIC SCIENCES
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
TYYÇ1
Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb)ve davranış özelliklerini tanır.
TYYÇ2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri vebeklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklıyetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerinibelirler ve amaca uygun besleme programlarıhazırlar.
TYYÇ3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
TYYÇ4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıylakullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ilebunların üretim teknolojileri konusunda temelbilgileri sıralar.
TYYÇ5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleriyapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecekdüzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlamabilgisini tekrarlar
TYYÇ6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetimplanlamalarını yapar.
TYYÇ7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusundabilgiyi tanımlar.
TYYÇ8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdalarınve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunangıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluşve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar
TYYÇ9
Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararasıkanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
TYYÇ10
Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararasıkanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
TYYÇ11
Hayvanlarda olması muhtemel hertürlü hastalığı klinik olarak tanır, buamaca yönelik olarak tanı yöntemlerinikullanır, gerektiğinde tanı materyallerinialır ve yetkili laboratuarlara gönderirve/veya test eder, hekimliğin tümyöntemlerini kullanarak (tanı yöntemlerisonuçlarını yorumlama, ilaç ya daoperatif uygulamalar gibi) tanısıkonulan hastalıkların tedavisini yapar.
TYYÇ12
Bulaşıcı hastalıkların kontrolüamacıyla biyogüvenlik dâhil gerekliönlemleri alır.
TYYÇ13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansalgıdaların ve/veya bileşiminde hayvansalürün bulunan gıdaların üretimlerinidenetler ve tüketime sunulan nihai gıdamaddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
TYYÇ14
Veteriner hekimliği eğitimi süresinceedindiği bilgileri kullanarak ve temelhekimlik ilkelerini gözeterek,hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıdaüretimi yapan işletmeleri yönetir.
TYYÇ15
İşletme ve bölge düzeyinde özelliklerigöz önünde bulundurarak, ekonomikyetiştiricilik için gerekli uygulamalarıyapar.
TYYÇ16
Yetki vesorumluluklarınfarkında olarakmesleğini icra etmebilincine sahip olur.
TYYÇ17
Bireysel ve grupçalışmalarındasorumluluk alır, alınangörevi becerileridoğrultusunda yerinegetirir.
TYYÇ18
Uzmanlık alanıdışındaki problemlerdediğer uzmanlar ileişbirliği içinde, ekipüyesi olarak çözümekatkıda bulunur.
TYYÇ19
Mesleki paydaşlarlailetişim de olarak,bölgesel veya ulusaldüzeydeki ortaksorunlara çözüm üretmeçabasındadır.
TYYÇ20
Bilimselbilgiyiüretme vekullanımasokmametotlarınıkavrar.
TYYÇ21
Kazandığıbilgi vebecerilerieleştirelyolladeğerlendirerek, alanı ileilgiliedinmesigereken yenibilgileri vebilgikaynaklarınıbelirler veöğrenimgereksinimlerinigidereceğietkinliklerekatılır.
TYYÇ22
Halk ve hayvan sağlığınıilgilendiren konulardailgili kurullarda sorununtanımlanması ve çözümönerilerine ilişkin bilgilerverir ve etkinliklerdüzenler.
TYYÇ23
Meslek kurul vekuruluşlarında alanı ileilgili görevler alır.3.Mesleki yetenek veyetkilerinden yola çıkaraktoplum bilinciyle sosyalprojeler planlar ve hayatageçirir.
TYYÇ24
Alanındaki meslekigelişimini devam ettirir vesosyal ilişkilerikurabilecek düzeyde (enaz Avrupa Dil Portföyü B1genel düzeyi) en az biryabancı dili kullanabilir.
TYYÇ25
En az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayaryazılımı ile meslekiuygulamalar ve sosyalilişkiler düzeyinde ihtiyaçduyulabilecek diğerteknolojik araçlarıkullanır.
TYYÇ26
Dünya gündeminiyakından takip eder,olaylara duyarlıdır.
TYYÇ27
İnsan, hayvan ve hayvansahibinin hakları konusunutanımlar ve hayvan refahınıtüm uygulamalarında gözetir.
TYYÇ28
Hekimlik mesleğinin gereğiolan etik değerlere sahiptir,bu değerleri gerektiğindesavunur.
TYYÇ29
Ülke ve bölge ihtiyaçlarınınbilincinde olur, gerektiğitakdirde bunlarıuygulamalarında rehber edinir
TYYÇ30
İş yeri ve beraberinde çalışanpersonel açısından iş güvenliğikavramlarına hâkim olur,uygulama ve savunmayeterliliğine sahip olur
TYYÇ31
Çevre sağlığı kurallarınınbilincindedir ve doğayıkorumaya yönelikuygulamaları yapar.
TYYÇ32
Veteriner hizmetleri ile ilgiliolay ve olgularıkavramsallaştırır; bilimselteknik ve yöntemleri inceler,sonuçları yorumlar; sorunlarayönelik analiz veya yöntemkurgular; elde ettiği verileregöre çözüm ve/veya tedavialternatifi sunar.
TYYÇ33
Çevre, veteriner halk sağlığıve zoonozlar konularındaduyarlı olur
TYYÇ34
Veteriner hizmetleri ile ilgiliolarak güncellenenmevzuatları takip eder vegerektiğinde kullanır.