TIP FAKÜLTESİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir
P.Ç.1
Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular
P.Ç.3
Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar
P.Ç.4
Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.6
Tanı ve tedavi için gereken mesleki becerileri uygular
P.Ç.5
Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar
P.Ç.7
Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır
P.Ç.10
Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır
P.Ç.9
Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular
P.Ç.8
Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütün olarak değerlendirir
P.Ç.13
Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir
P.Ç.12
Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
P.Ç.11
Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.14
Mesleğini özveriyle uygular
TYYÇ1
Sağlık alanındakitemel ve güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri vemultimedya eğitimaraç gereçleri ilediğer kaynaklarladesteklenen ileridüzeydeki kuramsalve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Bilginin doğası,kaynağı, sınırları,doğruluğu,güvenirliliği vegeçerliliğinideğerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ3
Sağlık alanındakibilimsel bilgiyeulaşma, güncelliteratürü izleme,değerlendirme veuygulayabilmebilgisine sahiptir
TYYÇ4
Sağlık alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi ve becerilerikullanarak bilimsel olarakkanıtlanmış verileri yorumlarve değerlendirir, sorunlarıtanımlar, analiz eder,araştırmalara ve kanıtlaradayalı mesleki ve etik değerlerigözeterek çözüm önerilerigeliştirir, bilgiyi paylaşır, ekipçalışması yapar.
TYYÇ5
Sağlık ve araştırma alanı ileilgili bilgi teknolojilerinikullanır.
TYYÇ6
Sağlık alanında edindiği ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileri kullanarakbirey, aile ve topluma yöneliksağlık eğitimi yapar.
TYYÇ7
Alanına özgü sorunlarabilimsel veriler/kanıtlardoğrultusunda çözüm üretir.
TYYÇ8
Sağlık alanı ile ilgili sahipolduğu ileri düzeydeki bilgibirikimini kullanarak birçalışmayı bağımsız olarakyürütür ve bu alanda çalışandiğer meslek grupları ileişbirliği içinde ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ9
Sağlık alanı ile ilgiliuygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireyselve ekip üyesi olaraksorumluluk alır
TYYÇ10
Sorumluluğu altındaçalışanların bir projeçerçevesinde gelişimlerineyönelik etkinlikleri planlar,yönetir ve süreci izleyipdeğerlendirir
TYYÇ11
Alanına özgü bilimsel bilgiüretme sorumluluğunu yerinegetirir/tanımlayıcı düzeydearaştırma yapar.
TYYÇ12
Sağlık alanındaedindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirelbir yaklaşımladeğerlendirir
TYYÇ13
Öğrenme hedeflerinibelirler veöğrenmeyiöğrendiğini gösterir.
TYYÇ14
Öğrenmekaynaklarınıbelirler, kaynaklaraetkin/hızlı erişir.
TYYÇ15
Yaşam boyuöğrenmeyibenimsediğingösterir, gelişimeaçıktır ve budavranışı devamettirir
TYYÇ16
Bilgiye ulaşmayollarına karar verirve uygular.
TYYÇ17
Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarıbilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi vekurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
TYYÇ18
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerledestekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin birelemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içindiğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinliklerdüzenler ve bunları uygular
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişimve iletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindekiolayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
TYYÇ23
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
TYYÇ24
Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
TYYÇ25
Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekildebelgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
TYYÇ26
Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar,yorumlar, uygular ve sonuçlarınınduyurulması aşamalarında ilgilidisiplinlerden kişilerle işbirliği yapar vetoplumsal, bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ27
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygundavranır ve bu süreçlere katılır.
TYYÇ28
Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde,birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve işgüvenliği konularında yeterli bilincesahiptir ve uygular.
TYYÇ29
Birey olarak görev, hak ve sorumluluklarıile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata vemesleki etik kurallarına uygun davranır.
TYYÇ30
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rolmodel ve topluma örnek olur.
TYYÇ31
Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı,fizyolojik fonksiyonları ve davranışları;bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresiarasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir
TYYÇ32
Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusalve uluslararası eğitimlere katılır; bunlarıkredilendirir ve belgeler.
TYYÇ33
Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusalve uluslararası eğitimlere katılır; bunlarıkredilendirir ve belgeler.