SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMRAH

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Hasan HAKSES

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Gökhan AKANDERE

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Gökhan AKANDERE

Amacı: İşletme Programının Amacı: Alanı ile ilgili teorileri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yeterliliklere sahip, küresel rekabet içinde sektördeki yeniliklere ayak uydurabilen, değişen tüketici davranışlarını öngören ve değişimi yönetebilen, rakip, müşteri ve sektörün taleplerine karşılık verebilecek vizyona ve yönetim bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir. Lojistik Programının Amacı: İşletmelerin küresel faaliyetlerine etkili ve ekonomik biçimde destek sağlayacak, lojistik konusunda yetkin bilgilere sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, müşteri ilişkilerini yürütebilecek nitelikli lojistik meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Vizyon: İşletme Yönetimi Programının Vizyonu: Piyasada en çok kabul gören önlisans programı olmak ve en nitelikli meslek elemanları yetiştirmek. Lojistik Programının Vizyonu: Meslek yüksekokulları içinde en fazla talep edilen program olmak.

Misyon: İşletme Yönetimi Programının Misyonu: Yönetim ve muhasebe, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve finans gibi alanlarda yeterli temel bilgiye sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, örgütsel sorunları tanımlayabilen, proje oluşturup gerekli analizleri yapabilen, bilişim teknolojilerini belirleyip etkin kullanabilen takım ruhuna,iletişim bilgisine ve becerisine, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek. Tarhi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, alanıyla ilgili yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek. Lojistik Programının Misyonu: Lojistik ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen, lojistik ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilinci olan, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip lojistikçiler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İşletme Yönetimi Programının Tanımı: İşletme Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Lojistik Programının Tanımı: İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için, iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Ürünlerin ilk hammaddesinden son ürün olarak tüketiciye ulaşana kadar olan serüveninde etkili lojistiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç beraberinde uluslararası ticaretin temel niteliği olan lojistik sektöründe, taşımacılık yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, depolama teknikleri, işletme yönetimi, karar verme yöntemleri, temel bilişim teknolojisi, dış ticaret, gümrük, üretim lojistiği ile ilgili diğer ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim ara elemanların yetiştirilmesi önemli kılmaktadir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı, Türkiyenin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmeye odaklanmıştır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, laboratuarlarla desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar lise ve dengi okul diplomasına sahip olmalı ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: İki yıl sonunda toplam 120 AKTSnin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin dönem başında internet üzerinden ders kaydı yapması ve genel sınava girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınava tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notunun bir kısmına ödev, uygulama gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da eklenebilir) katkısı % 40, genel sınavın katkısı ise % 60 oranındadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: İşletme Yönetimi Programı İstihdam Olanakları: İşletme yönetimi programından mezun olan öğrenciler, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler. Lojistik Programı İstihdam Olanakları: Program mezunları için lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahiptir. Detaylı olarak belirtmek gerekirse satın alma, nakliye ( hava, kara, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayan mezunlar lisansüstü eğitimleriyle birlikte akademik alanda da istihdam imkânı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: İşletme Yönetimi Programından Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Bunlar: Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemlerdir. Lojistik Programından Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. Bunlar: İşletme, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimidir.