SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Okulumuz 2016 Yılı Akademik Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A. Çoban, O. Çoban, H. Soydal, Ş. Sürücü (2016).  Health Expenditure and Its Place in Economy: The Case of Turkey.  International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 10(6), 2097-2102.

A. Çoban, O. Çoban, D. Baysal Kurt, Abdou Baoua Mahamane Moutarı (2016).  Nijer’de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi.  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20(2), 1-18.

A. Çoban, O. Çoban, D. Baysal Kurt, M. A. Uslu (2016).  Bölgesel Rekabette Dış Ticaretin Önemi: Konya Örneği.  SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 32(2), 40-52.

A. Erbaşı, Melih C. Özbek (2016). The Effect of Psychological Capital on Work Engagement, Australian Academy of Business and Economics Review (AABER), Vol. 2, Iss. 4, p. 276-284.

E.E. Yörük, M.E. Summak (2016). Current Applications In Crisis Management and a New Phenomenon: Social Media, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı: 12, s. 125-135.

G. Gök, (2016).  A Research On The Contribution Of Primary And Secondary Education To   Human Rights Consciousness Level Of High Scool Graduates In Turkey  Turkish Online Journal of Educational Technology Special Issue for INTE  November, ISSN  2146-7242, p.79-94

İ. Çevik Tekin, T. Akgemci (2016). Y Kuşağı Çalışanların İş Değerlerinin Araştırılması: Konya İli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ODAD), Cilt:1, Sayı: 2, s. 15-52.

M.E. Summak (2016). The Effect Of Marketing-Oriented Public Relations Works On University Applicants: A Comparative Study Between State And Foundation Universities, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı: 14, s. 80-93. 

O. Çoban, A. Çoban, S. İnan (2016).  The Monetary Transmission Mechanism and the Effectiveness of the Credit Channel: The Case of Turkey.  KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 183-204.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

A. Ateş, C. Ç. Kılınç, M. Şahin, S. Baltacıoğlu (2016). Electronic Customer Loyalty in Social Networking Sites of Airlines Companies: Konya Airport Research, International Conference on Business Management, Economics, Social Sciences and Humanities (BMESH – 2016), 16-17 Aralık 2016, Bangkok/Tayland

A. Bedük, O. Eşmen, H. M. Ay (2016) Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum Sorunları ve Çözüm Önerileri, 5.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren University, May 18-20,2016, Prizren, Kosova, p. 47 -55 (2.Cilt).

A. Civelek (2016). The Importance Of Food Culture In Tourism: Turkish Cuisine As A Tourism Value, The Global Academic Institute2016 New York City International Academic Conference, May 22-25, 2016, New York City, U.S.A.

A. Diken, B. Erer (2016). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim: Türk Göçmenlerin İsveçlilere Bakış Açısı, II.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Eylül 23-25, 2016, Konya, s. 20-32.

A. Erbaşı, Z. Sanioğlu (2016). Sosyal Sermayenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinde Örgüt Depresyonunun Aracılık Etkisi, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), 26-27 November 2016, İstanbul, Türkiye, p. 3552-3560.

A. Erbaşı, Saida N. Özdemir (2016). Turizm İşletmelerinde Balanced Scorecard (BSC) ve Uygulamaları: İçerik Analizi, Ines International Academic Research Congress, November 3-5, 2016, Side, Antalya, p. 1144-1152.

A. Erbaşı, Ş. Yakut, S. Ezlen (2016). Kişilik Özelliklerinin Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi, Ines International Academic Research Congress, November 3-5, 2016, Side, Antalya, p. 1062-1067.

A. Erbaşı, H. Arıkan, E. Çakır (2016). Duygusal Zeka, Örgütsel Bağlılık Üzerinde Etkili midir? Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanları Üzerinde Bir İnceleme, 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2016, University of Prizren, Prizren, Kosova, p. 303-308.

A. Söylemez, D. İlkhan Söylemez (2016) “Establıshment Of The Turkey Arts Councıl(TÜSAK),” International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milano. 28.04.2016-01.05.2016

A. Söylemez, D. İlkhan Söylemez (2016) “Kalkınma Ajansı Projeleri Bağlamında Diyarbakır’da Kırsal Turizm,” Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, 02-05.11.2016

A. Söylemez, “Mevlana Kalkınma Ajansı Projeleri Bağlamında Bozkır Merkezli Projeler,” Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, Konya, 06-08.05.2016.

C. Ç. Kılınç, A. Ateş, M. Şahin, H, Harbalıoğlu (2016). The Analysis Of The Social Media And Mobil Applications’ Effects On Customer’s Destination Choices
Related With The Service Quality İn Hatay, International Conference on Business Management, Economics, Social Sciences and Humanities (BMESH – 2016), 16-17 Aralık 2016, Bangkok/Tayland

D. Baysal Kurt, A. Çoban (2016).  Yenilik ve Ar&Ge Faaliyetlerinin İmalat Sanayine Etkisi.  4th International Symposium on Development of Kop Region, 398-405. (Tam metin bildiri).

D. İlkhan Söylemez, (2016) “Yerel Turizmin Geliştirilmesi Açısından Bozkır İçin Bir Model Önerisi: Yürüyüş Rotaları,” Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır, Konya, 06-08.05.2016.

G. Akandere, (2016). The Effect Of Logıstıc Busınesses’ Green Warehouse Management Practıces On Busıness Performance , 25th International Academic Conference, OECD Headquarters, Paris , September 6-9, 2016, Paris, France, p. 10-23.

İ. Çevik Tekin (2016). Outsourcing As A Management Strategy, 2nd Internatıonal Conference On The Changıng World And Socıal Research (Icwsr), 14-16 October, 2016, Barselona, İspanya, p. 564-570.

İ. Çevik Tekin (2016). The Survey Of The Effects Of The Employee Empowerment Upon Organızatıonal Cıtızenshıp In Terms Of Human Resources Management, 2nd Internatıonal Conference On The Changıng World And Socıal Research (Icwsr), 14-16 October, 2016, Barselona, İspanya,p.64.  (Abstract Book)K. Akçil, A. Çoban (2016).  Teşvik Politikalarının Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelere Etkisi: Konya Organize Sanayi Bölgesi Örneği.  4th International Symposium on Development of Kop Region, 1-7. (Tam metin bildiri).

M. Büyükçiçek (2016), Kamuoyu ve Türk Dış Politikası Algısı: Selçuk Üniversitesi Örneği, 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, October 27-30, 2016, Belek, Antalya, p.298-302.

M. Büyükçiçek (2016), Türk Dış Politikasında Dönüşüm: Kamu Diplomasisi, 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, October 27-30, 2016, Belek, Antalya, p.825-827.

M.E. Summak (2016). The Effect Of Marketing-Oriented Public Relations Works On University Applicants: A Comparative Study Between State And Foundation Universities, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı: 14, s. 80-93. 

M. Konuk (2016), Example of Local Perception Format of Private Participation Banking; Konya, Internatıonal Human and Nature Sciences Problems and Solution Seeking Congress, October 6-10, 2016, Saraybosna

M. Şahin, A. Bedük, A. Ateş (2016). Literature Scan In Turkey Devoted To Identify Entrepreneurship Levels Among University Students, 5th International Academic Conference “Economics & Management 2016”, 24-26 Kasım 2016, Lviv/Ukrayna, s. 278-282

M. Şahin, A. Ateş, C. Ç. Kılınç (2016). The Analysis of The Burnout Level of Travel Agencies’ Employees, International Conference on Business Management, Economics, Social Sciences and Humanities (BMESH – 2016), 16-17 Aralık 2016, Bangkok/Tayland

N. Doğanalp, A. Çoban (2016).  In The World And Turkey, Experiences of Financial Crisis: A Comparison on the Axis of Financial Crisis Model.  2nd International Conference on Applied Economics and Finance, 423-437. (Tam metin bildiri).

Ö. F. Tekin (2016), “6360 Sayılı Yasanın Büyükşehirlere Bağlı İlçeler Bağlamında Getirdiği Değişim: Bozkır İlçesi Örneği”, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı - 06-08 Mayıs, ss. 1245-1262, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Yayın No:9, Konya.

Ö. F. Tekin (2016), “Alternatif Bir Turizm Türü Olarak Yayla Turizmi ve Bozkır İlçesinin Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiri Kitabı - 06-08 Mayıs, ss. 1093-1107, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Yayın No:9, Konya.

S. Dursun Ateş, (2016). Discrimination Compensation in Turkish Labour Law, 3rd International Conference on Issues in Applied Business, Management, Social Sciences Research, 29-30 Aralık 2016, Atina/ Yunanistan

Ü. S. Eken İnan, M. Çiçekdağı (2016). Automotive Suppliers Applications Of 5s Which Is One Of The Lean Production Methods, 2nd Internatıonal Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR), October 14-16, 2016, Barcelona, Spain, p. 852-

861.

Y. A. Oguz, (2016). Turkey’s Economy In The Shadows of Terrorısm, Proceedings of the 24th International Academic Conference, Barcelona, p.258

Y. Semiz (2016).  Sosyal ve İktisadi Yönden Bozkır İlçesi 1923 1980, Uluslararası Bozkır Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2016, Konya, Türkiye

Y. Semiz, G. Toplu (2016), Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Türk Tiyatrosu, International New Tendencies Congress In Ottoman Researches, 7-9  Ekim 2016 Saraybosna

Y. Semiz, G. Toplu, Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi - 1935/Congress of Istanbul International Women Union - 1935, Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (20-23 Ekim 2014  Muğla)

 

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Kitap

A. Erbaşı, S. Büyükipekci (2016). Şirketlerin Özellikleri ve Muhasebesi, Şelale Ofset, Konya.

 

Kitapta Bölüm

A. Erbaşı (2016). Yönetim ve Ahilik, içinde: Meslek Ahlakı ve Ahilik (Bölüm Editörü: Ali Erbaşı), Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya, s. 137-149.

A. Söylemez (2016), Teoriden Uygulamaya E-Devlet Bölüm Adı: Geçmişten Günümüze Türkiye’de Uygulanan Önemli E-Devlet Projeleri, Atlas Akademi, Editör: Şahin Ali, Örselli Erhan, Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:251, ISBN:978-605-65413-5-3, Bölüm Sayfaları:149-175

M.E. Summak (2016). The Effect Of Marketing-Oriented Public Relations Works On University Applicants: A Comparative Study Between State And Foundation Universities, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı: 14, s. 80-93. 

Y. Semiz (2016),  İtibari Milli Bankası

 

Bölüm Editörlüğü

Ahilikte Ekonomi, Yönetim ve Arabuluculuk (2016). Bölüm Editörü: Ali Erbaşı, içinde: Meslek Ahlakı ve Ahilik, Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A. Ateş, C. Ç. Kılınç, M. Şahin (2016). Factors Affecting The Choice Of Smartphone: A Study On University Students, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, s.151-156

A. Civelek (2016). Konaklama işletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: 5 Yıldızlı Oteller Üzerine bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt: 19,  s. 233-253, Kasım 2016

A. Erbaşı, T. Karabulut (2016). Öğretmenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Erzincan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Bir Uygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s. 17-46.

A. Söylemez (2016). Local Administrations and Social Media: During ODTÜ Protests Periods Ankara Metropolitan Municipality Mayor Example, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 211-219.

E. E. Yörük, M.E. Summak (2016). Kurumsal Algı Yönetiminde Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 259-275.

E.F. Çöllü, A. Kağıtçı, M.E. Summak (2016). Kültürler Arası İletişimde İki Köprü: Turizm ve Halkla İlişkiler, Erciyes İletişim Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, s.48-54.

G. Akandere, (2016). Lojistik Sektörü Acısından Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Öğrencilerin Lojistik Sektörüne Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 41.Yıl Özel Sayısı, s. 129-141.

G. Akandere, (2016). Lojistik Köylerin Etkin Yönetimi: Konya İline Yönelik Bir Model Önerisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 167-184.

İ. Çevik Tekin (2016). Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Öngöremedikleri Kriz ve İflaslar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 41.Yıl Özel Sayısı, s. 181-205.

M. Büyükçiçek (2016), Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatı’ndan Reform Antlaşmasına Entegrasyonun Yönü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:19, Sayı: 1, s. 313-325.

M. Büyükçiçek (2016), Kamuoyu ve Türk Dış Politikası Algısı: Selçuk Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 41. Yıl Özel Sayısı, s. 169-179.

M. E. Summak (2016). Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O. Dergisi, Cilt: 19, 41. Yıl özel sayısı, s. 155-168.

M. Şahin, A. Bedük, A. Ateş (2016). Önlisans İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 169-178

Ö. F. Tekin (2016), “Adem-i Merkeziyetçi Kentleşme Politikaları ve Bölgesel Kalkınma: Türkiye Deneyimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl:2016, Cilt:19,Sayı:1, ss. 119-138, ISSN: 1302-4191, Konya.

S. Dursun Ateş, A. Ekin, (2016). The Just Causes Of The Termination Of The Employment Contract By The Employer In The Turkish Labour Act Numbered 4857,  Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 145-150

Ş. Gökçe, M. A. Arıcıoğlu, E. Demirel, B. Erer (2016). Değişim ve Strateji Yönetimine İlişkin Yeni Bir Önerme: Dikkat Odaklı Yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 36-1, s. 257-278.

Y. Semiz (2016),  Osmanlı Devleti’nde Para Vakıfları (Money Foundations in Ottoman Empire) - Sosyal Bilimler MYO Dergisi Cilt:19, Sayı:1, s. 89-101

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

A. Erbaşı, Ö. Özalp (2016). Çevre Tutkusu ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Eurasian Business & Economics Journal, 2016 (2), 297-306).

A. Şahin, A. Söylemez, Ö. F. Tekin, Y. Taşpınar (2016), “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitesi”, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri (KAYFOR13 Bildiri Kitabı), ss. 1348-1357, Konya.

D. İlkhan Söylemez, A. Söylemez (2016) “Sanat ve Kültür Eğitiminin Kentlilik Bilincine Katkısı,” Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, Bursa, 26-27.05.2016.

H. Hakses (2016). Orta Asya Ülkelerinin Ekonomik Kalkınmalarında "Tek Yol, Tek Kuşak" Projesinin Muhtemel Etkileri, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 28-29 Kasım 2016, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

O. Eşmen, A. Bedük (2016). Uluslararası Ticaret, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Hitit Trans Örneği),  1.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 07-09.Nisan.2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, s. 666-671.

Ö. F. Tekin, A. Söylemez (2016), “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi ve 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Değişim: Konya Örneği”, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri (KAYFOR13 Bildiri Kitabı), ss. 1435-1449, Konya.