MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
Matematik, fen bilimleri ve Çevre temel bilimleri ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi ile bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulamak.
P.Ç.2
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma en az bir yabancı dil bilgisi.
P.Ç.1
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
P.Ç.4
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi.
P.Ç.6
Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
P.Ç.5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
P.Ç.7
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
P.Ç.9
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.8
Bireysel ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır.
P.Ç.13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme.
P.Ç.10
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
P.Ç.12
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
P.Ç.11
Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve temelmühendislikbilimlerikonularında yeterlialtyapıya sahiptir
TYYÇ2
Çevre kirliliğininönlenmesine,kirlenmiş çevrenintemizlenmesine,doğal kaynaklarınsürdürülebiliryönetimine veyerel ve küreselçevreproblemlerininçözümüne yönelikyeterli bilgibirikiminesahiptir.
TYYÇ3
Matematik, fen bilimleri ve çevre bilimlerive teknolojileri alanlarındaki kuramsal veuygulamalı bilgileri mühendislik çözümleriiçin beraber kullanır.
TYYÇ4
Çevre sistemlerine ilişkin problemlerisaptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer ve uygular.
TYYÇ5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder; istenen gereksinimlerikarşılamak üzere etik, güvenlik vesürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar ve bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular (birebirtasarım yapar).
TYYÇ6
Çevre koruma alanında, mühendislikuygulamaları için gerekli olan modernteknik ve araçları seçer ve kullanır.
TYYÇ7
Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğineyönelik her türlü problemin incelenmesiiçin deney yapar, veri toplar, toplananverileri sunar ve temel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Bireysel olarak ve çokdisiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ9
Disiplinler arasıçalışma gerekliliği ileilgili farkındalığasahiptir, ortakdisiplinlerle çalışır vebu kapsamda kendisorumluluğununçerçevesini çizer.
TYYÇ10
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları vediğer bilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ11
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliği bilinciyle bilim veteknolojideki gelişmeleri izler vekendini sürekli yenileyerekkarşılaşılan sorunlara yeni bilgileride göz önüne alarak çözüm üretir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
TYYÇ14
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
TYYÇ15
Çevre problemlerine getirdiğiçözümlerinin ve uygulamalarınınevrensel ve toplumsal boyutlardakietkileri ile ilgili bilince sahiptir,girişimcilik ve yenilikçilik konuları ileilgili farkındalığa sahiptir ve çağınsorunları hakkında bilgi sahibidir.
TYYÇ16
Çevre koruma alanındaki ilgili kişi vekurumları bilgilendirir ve düşünceleriniifade eder, sorunlarla ilgili çözümönerilerini en uygun iletişim araçlarıyla,yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
TYYÇ17
Mesleki ve etiksorumluluk bilincinesahiptir.
TYYÇ18
Proje yönetimi,işyeri uygulamaları,çalışanların sağlığı,çevresel riskdeğerlendirme, çevreve iş güvenliğikonularında bilincesahiptir; mühendislikuygulamalarınınhukuksal sonuçlarıhakkında farkındalığasahiptir.