MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 (Kavram ve Kuram Bilgisi) Şehir ve bölge planlama alanı ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamdaki kent, toplum, tasarım ekonomi, çevre ve politika gibi konularda çok boyutlu kavramsal-kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
P.Ç.2 (Düşünme ve Araştırma Yöntemi Bilgisi) Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek için sorgulama ve empati yapma, eleştirel düşünme konularında gerekli bilimsel/felsefi yöntemlerin bilgi ve kavrayışına sahiptir.
P.Ç.3 (Araştırma ve Sentezleme Bilgisi) Planlama ve diğer disiplinler arasındaki çok yönlü ilişkilerin farkında olarak, planlama için gerekli bilgileri çeşitli ortamlardan elde edebilmek ve planlara ve akademik ortamlara yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
P.Ç.4 (Uygulamaya Yönelik Yasal-Kurumsal Bilgi) Plan karar ve politikalarının uygulama araçları ve bunların farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel bağlamlardaki başarısını öngörme ve açıklayabilme bilgi ve kavrayışına sahiptir.
P.Ç.5 (Uygulamada Süreç Tasarımı Bilgisi) Planları arazi kullanım kararlarının ötesinde değerlendirerek uygulanmasını sağlayacak `süreçleri tasarlayabilme bilgi ve kavrayışına sahiptir.
P.Ç.6 (Etik ve Davranış Bilgisi) Planlama ve uygulama sırasında etik değerler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
P.Ç.7 (Plan, Program ve Politika Üretme) Yaratıcı, girişimci, yenilikçi, sanatsal bir bakış açısı ile mekansal planlamaya ilişkin kavram geliştirme ve karar üretebilme, bu kararlara yönelik program önerileri geliştirebilme ve bu önerilerle ilgili politikalar üretebilme becerisine sahiptir.
P.Ç.8 (Modern Teknolojinin Kullanımı) Planlama karar ve politikaları üretirken, gerekli verinin ilgili kurumlardan ve meslek alanlarından toplanması, analiz edilmesi ve çözüme yönelik olarak sentez edilmesi aşamalarında modern bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır.
P.Ç.9 (Bilginin Bütüncül Kullanımı) Planlama karar ve politikaları üretirken, dünyadaki değişimler ve söylemlerin yanı sıra yerel değerleri, toplumsal ve ekonomik süreçleri ve disiplinler arası etkileşimi göz önüne alarak, natifli ve yaratıcı düşünme yolu ile uygulamaya yönelik çözüm üretme yeteneği kazanır.
P.Ç.10 (Estetik ve Tasarım) Planlama sürecine estetik ve tasarım boyutlarını katabilme estetik ve tasarım boyutunu yazılı, sözlü ve grafiksel iletişim yöntemleriyle ilişkilendirebilme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.11 (İnisiyatif Alabilme- Müzakere Yeteneği) Toplumda gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini, gerektiğinde inisiyatif alarak gerektiğinde ise müzakere ve uzlaşı gibi işbirliği yoluyla yönetebilme becerisi kazanır.
P.Ç.12 (Bağımsız Çalışabilme) Planlama karar, program, proje ve politikalarının üretilmesinde bağımsız olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.13 (Ortak Çalışabilme) Disiplin içi ve/veya çok disiplinli plan, program ve projelerde bireysel ve ortak sorumlulukları alabilmek için gerekli özgüven ve yetkinliğe sahiptir.
P.Ç.14 (Eleştirel Öğrenme Yetkinliği) Şehir ve bölge planlama alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik olarak değerlendirerek öğrenebilecek yetkinliğe sahiptir.
P.Ç.15 (Mesleki Gelişim) Kişisel ve mesleki gelişimi için, yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket ederek, yasal-yönetsel gündemi ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
P.Ç.16 (İletişim ve Sosyal Etkinlik) Şehir ve Bölge Planlama konularında düşüncelerini ve çözüm önerilerini, ilgili kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma ve bunları nicel ve nitel verilerle destekleme konusunda yetkinliğe ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir.
P.Ç.17 (Etik ve Davranış) Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
P.Ç.18 (Sosyal Adalet) İnsan hakları temelinde, sosyal ve kültürel haklara saygılı ve bunların korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, iş sağlığı ve güvenliği ve profesyonel hizmet verme yasaları çerçevesinde toplumsal yararın ve sosyal adaletin toplumda tesis edilebileceği bilinciyle hareket eder.
P.Ç.19 (Doğal, Çevresel ve Kültürel Miras) Şehir ve bölge planlarında, doğal çevreye ve kültürel mirasa saygılı ve bunların korunmasında gerekli duyarlılığa sahiptir.
P.Ç.20 (Rekabet edebilirlik) Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde mesleki bilgisi, becerisi ve yetkinlikleri ile uluslararası alanda diğer meslektaşları ile rekabet edebilir.