T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

DAİRE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

GENEL SEKRETER

ASTLARI

KÜTÜPHANE PERSONELİ

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunmak ; bu hizmetlerin gerekli olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine etmek ; akademik birimlerle iş birliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek ; korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını yürütmek ; kamu kaynaklarından desteklenen bilimsel çalışmaların çıktılarını açık erişimli olarak hizmete sunmak.

BİRİMİN GÖREVİ VE SORUMLUKLARI

 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, yeterli kadroyu oluşturulup, iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak,
 2. Başkanlığın bütçesini hazırlamak, Şube Müdüründen alınan önerilere göre bağlı birimlerinde ihtiyacını göz önünde bulundurarak Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak,
 3. Satın alma işlemlerinin Üniversite’nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak,
 4. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak,
 5. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,
 6. Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, eğitim programları düzenlemek,
 7. Bibliyografi, tez kataloğu, vb. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,
 8. Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yıl sonunda Rektörlüğe sunmak,
 9. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,

 

 

 

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 2. İmza yetkisine sahip olmak,
 3. Harcama yetkisi kullanmak,
 4. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Genel Sekreter

BİRİME BAĞLI İŞ UNVANLARI

Şube Müdürü, Uzman, Kütüphaneci, İdare personel.

 

NİTELİKLERİ

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak ; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI

ASTLARI

KÜTÜPHANE PERSONELİ

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde mali işler ve her türlü bakım onarım hizmetleri, temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

BİRİMİN GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kütüphane de verilecek hizmetleri daire başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,
 2. Kütüphane hizmetleri yürütülürken çıkan bakım onarım, cihaz arızalarının giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması,
 3. Sorumlu olduğu birimde ki çalışmaları takip etmek, denetimini yapmak, aksaklıklar varsa düzeltmek,
 4. Kütüphanemize bağış yolu ile gelen yayınların yönergeye uygun olarak kazandırılmasını sağlamak,
 5. İdari ve Mali İşlerin (yolluk, bütçe işleri) yürütülmesinin sağlanması,
 6. Gerçekleştirme Yetkilisi görevini yürütmek,
 7. Satın alınacak kütüphane kaynaklarının belirlenmesi,
 8. Kütüphane kaynakları ve bunlarla ilişkili malzemelere yönelik Taşınır Mal Yönetmeliği gereği yapılması gereken işlerin gerçekleşmesinin sağlanması,
 9. Sorumlu olduğu birimde ihtiyaç duyulan araç gereç ve her türlü kütüphane materyalini daire başkanlığına bildirmek,
 10. Başkanlıkça verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 2. Gerçekleştirme yetkisi kullanmak,
 3. Personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

ÜST YÖNETİCİSİ

  Daire Başkanı

 

BİRİME BAĞLI İŞ UNVANLARI

Uzman, Kütüphaneci, İdare personel.

NİTELİKLERİ

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak ; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI

ASTLARI

KÜTÜPHANE PERSONELİ

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, üniversitemiz akademik/idari personeli ve öğrenciler ile diğer araştırmacıların bilgi kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için gerekli her türlü düzenleme ve çalışmaları yapmak.

 

BİRİMİN GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Sorumlu olduğu birimde ki çalışmaları takip etmek, denetimini yapmak, aksaklıklar varsa düzeltmek,
 2. Üniversite Faaliyet Raporu için yada istenildiğinde Kütüphane faaliyetleri ile hizmetlerin daha iyi yürtülmesi ve geliştirilmesi çerçevesinde birim faaliyet raporlarının hazırlanmasının sağlamak,
 3. Kütüphane de verilecek hizmetleri daire başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürütmek,
 4. Sorumlu olduğu birimde ihtiyaç duyulan araç gereç ve her türlü kütüphane materyalini daire başkanlığına bildirmek,
 5. Çalışan tüm personelin iş bölümüne yönelik planlamanın yapılması ve takibinin sağlanması,
 6. Çalışan tüm personelin izin, rapor ve mesai takibinin sağlanması,
 7. Yazışmalar ve arşiv işlerinin yürütülmesinin sağlanması,
 8. Tüm personelin göreve başlayış, ayrılış işleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,
 9. Başkanlıkça verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

 

 

YETKİLERİ

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
 2. Personele iş verme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı

BİRİME BAĞLI İŞ UNVANLARI

Uzman, Kütüphaneci, İdare personel.

 

NİTELİKLERİ

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
 2. Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
 3. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak ; sevk ve idare gereklerini bilmek,
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

UZMAN

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE   BAŞKANI  / ŞUBE MÜDÜRÜ       

ASTLARI

 

 

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Elektronik kaynakların kullanımını arttırmak ve en üst düzeyde yararlanma hizmeti sunmak için veri tabanı, e-dergi, e-kitap, vb. yayınlar için kullanıcı hizmeti verilmesi,
 2. Veri tabanı kapsamı ve kullanımı ile ilgili ilgili firmadan kılavuz ve rehber temin edilmesi,
 3. e-yayınlara uzaktan erişim konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesi,
 4. e-yayınlarla ilgili güncel değişikliklerden haberdar olmak için firmaların düzenlediği seminer ve toplantılara katılımın sağlanması,
 5. e-yayınların erişiminde karşılaşılan sorunların giderilmesi, satıcı firmayla iletişim kurulması,
 6. Kullanıcıların bilgi gereksinimlerinin karşılanması,
 7. Kütüphane ve kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak üzere eğitim programları düzenleme,
 8. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

 

 

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşımak,

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

UZMAN

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,
 2. Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak yada onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,
 3. Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,
 4. Katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,
 5. Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,
 6. Kütüphaneden yararlanmalarında okuyuculara yol göstermek,
 7. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 8. Diğer personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklar,
 9. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşımak,

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

KÜTÜPHANECİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI / ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Süreli yayınları otomasyona işleyerek, eksik sayıları vaktinde ilgiliye bildirmek ve cilt birliği sağlananları cilde hazırlamak,
 2. Süreli yayınları düzenli olarak zamanında kütüphaneye gelmesini sağlamak, Katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,
 3.  Süreli yayınların kütüphaneye girişinden okuyucu hizmetine sunulmasına kadar yapılacak işlemleri denetleyerek, sağlıklı bir biçimde okuyucu hizmetine sunulmasını sağlamak,
 4. Satın alma, posta, bağış veya derleme yoluyla gelen süreli yayınların hizmete sunulma aşamasına kadar ki geçen süredeki iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek.
 5. Kullanıcı eğitimi, veri tabanları seçim ve kullanımı, kütüphaneler arası ödünç verme hizmetlerini yapar,  
 6. Servisteki işlerin koordinasyonu, veri girişi ve kontrolü, kataloglama ve sınıflama, kütüphaneden yararlanma, danışma hizmetlerini yürütür,
 7. Kütüphanede bulunmayan materyalin, Kütüphaneler arası Ödünç Verme Sistemi (ILL) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan sağlamak ve takip etmek,
 8. Yurtiçi ve yurtdışı üniversite kütüphanelerinden (ILL) çerçevesinde gelen istekleri karşılamak ve takip etmek,
 9. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 10. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi eğitimi görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

ONAYLAN

DR.ALİ ÖZGÖKMEN

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

KÜTÜPHANECİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

 

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kitap, tez, kitap dışı belgelerin uluslararası standartlarda kataloglama işlemlerini yapmak,
 2. Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. İşleri yapmak ve kütüphane otomasyon programına kaydetmek, kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek,
 3. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar.
 4. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

NİTELİKLERİ

Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi eğitimi görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ÖDÜNÇ BİRİMİ(V.H.K.İ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek,
 2. Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak,
 3. Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak,
 4. Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak,
 5. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 6. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

SATIN ALMA-TAŞINIR MAL KAYIT-KONTROL İŞLEMLERİ PERSONELİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphanenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma – tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt için gerekli işlemlerini yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Ambara gelen taşınırların sayılarak, tartılarak ya da ölçülerek teslim alınması ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi,
 2. Sarf malzeme çıkışı için İstek Belgesi düzenlenir,
 3. Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek,
 4. Satın alma talep formlarını hazırlamak,
 5. Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)
 6. Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte strateji Daire Başkanlığına teslim etmek,
 7. Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak,
 8. Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,
 9. Mal ve hizmet alımı işlemlerinin yapılması,
 10. Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,
 11. Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması,
 12. Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,
 13. Her mali yılın sonunda taşınırlara kayıtlı tüm demirbaş malzemeler ile sarf malzemelerin sayımı yapılır ve tutanak düzenlenir,
 14. Kullanımdan düşen demir baş malzemelerinin tespitini yapar değer tespit komisyonuna bildirir,
 15. Zimmet ve hurda işlemlerini gerçekleştirmek,
 16.  Birimden ayrılan personelin üzerinde zimmetli demirbaşların iadesini sağlamak,
 17. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

MEMUR

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli yazışmaların hazırlanması ve yönlendirilmesini sağlamak,
 2. Yazışma ve haberleşme süreçlerinin etkin ve verimli işlemesini sağlamak,
 3. Kurumsal iç ve dış tüm yazışmaların akışını takip etmek,
 4. Merkeze gelen ve giden tüm evrakın kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılmasını, kontrol ve takibini yapmak,
 5. Bürosunun arşivleme işlerini yapmak.
 6. İade edilen evrakları tutanakla birlikte ilgili kişiye teslim etmek.
 7. Şirket elemanlarının puantajlarını hazırlamak ve ilgili yere göndermek,
 8. Part-Time öğrencilerin işe giriş ve çıkış belgeleri ve aylık puantajlarını yapmak,
 9. Büro ve kırtasiye sarf malzemesi ihtiyaçlarının belirleme ve ilgili formları doldurarak istek yapmak,
 10. Posta yolu ile dış kurumlardan gönderilen kitap dergi broşür gibi yayınları gruplandırmak ve ilgili kişi yada bölümlere göndermek.
 11. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

 YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ARAŞTIRMACI

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

1-Kullanıcılar için gerekli yönlendirmeleri doğru şekilde yapmak, istenen yayının kullanıcıya hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak,

2-Yayın komisyonu ile ilgili işleri yürütmek

3- Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

4- Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

MEMUR (TEZ GİRİŞİ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Enstitülerden gönderilen yüksek lisans ile doktora tezleri ve teslim listelerinin, imza karşılığı teslim alınması,
 2. Tezlerle birlikte gelen kullanım izin formlarının standart dosya planı kapsamında tarih sırasına göre klasörlenmesi,
 3. Tezlerin, yazıldığı akademik bölümlere göre gruplanması,
 4. Taşınır sicil numarası alan tezlerin, bibliyografik künyelerinin, kataloglama kurallarına göre kütüphane otomasyon sistemine girişlerinin yapılması ve web taramasına açılması,
 5. Tezlerin iç kapağına demirbaş kaşesinin basılarak sicil numarasının yazılması, sırt etiketi ve barkod etiketinin yapıştırılması ve güvenlik şeridinin takılması,
 6. Tezlerin PDF dosyalarının yer aldığı DVD’lerin kutulanarak üzerine tezin yer numarasının yazılması ve depolanması,
 7. Tüm işlemleri biten tezlerin, kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere raflarına konulması,
 8. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(GÜNDÜZ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Temizlik etkinliğini sağlamak, Taşıma ve ulaştırma etkinliğini sağlamak,
 2. Kütüphane binasında bulunan lavabo, wc dahil , okuma salonları ve ofislerin temizliği, masaların silinmesi, belirli aralıklarda binanın camlarının silinmesi,
 3. Kapı girişlerinin ( iç ve dış) temizliği,
 4. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 5. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,
 2. Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak yada onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,
 3. Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,
 4. Katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,
 5. Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,
 6. Kütüphaneden yararlanmalarında okuyuculara yol göstermek,
 7. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 8. Diğer personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklar,
 9. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşımak,

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,
 2. Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak yada onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,
 3. Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,
 4. Katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,
 5. Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,
 6. Kütüphaneden yararlanmalarında okuyuculara yol göstermek,
 7. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 8. Diğer personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklar,
 9. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşımak,

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,
 2. Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak yada onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,
 3. Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,
 4. Katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,
 5. Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,
 6. Kütüphaneden yararlanmalarında okuyuculara yol göstermek,
 7. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 8. Diğer personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklar,
 9. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşımak,

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

KÜTÜPHANECİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kitap, tez, kitap dışı belgelerin uluslararası standartlarda kataloglama işlemlerini yapmak,
 2. Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. İşleri yapmak ve kütüphane otomasyon programına kaydetmek, kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek,
 3. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar.
 4. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

 

 

NİTELİKLERİ

Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi eğitimi görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

KÜTÜPHANECİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kitap, tez, kitap dışı belgelerin uluslararası standartlarda kataloglama işlemlerini yapmak,
 2. Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglamak, sınıflandırmak, etiketleme vb. İşleri yapmak ve kütüphane otomasyon programına kaydetmek, kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek,
 3. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar.
 4. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

NİTELİKLERİ

Kütüphanecilik veya Bilgi ve Belge Yönetimi eğitimi görmüş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ÖDÜNÇ BİRİMİ(MEMUR)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek,
 2. Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak,
 3. Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak,
 4. Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak,
 5. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 6. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

 

NİTELİKLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

ÖDÜNÇ BİRİMİ (S.İŞÇİ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kütüphane koleksiyonundan okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla her türlü hizmeti geliştirmek,
 2. Okuyucuların aradıkları yayınlara kolayca ulaşmalarını sağlamak,
 3. Ödünç alınan materyallerin kütüphaneye iadelerinin takibini yapmak,
 4. Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyali kullanıcıların hizmetine hazır bulundurmak,
 5. Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,
 6. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

MEMUR

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli yazışmaların hazırlanması ve yönlendirilmesini sağlamak,
 2. Yazışma ve haberleşme süreçlerinin etkin ve verimli işlemesini sağlamak,
 3. Kurumsal iç ve dış tüm yazışmaların akışını takip etmek,
 4. Merkeze gelen ve giden tüm evrakın kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılmasını, kontrol ve takibini yapmak,
 5. Bürosunun arşivleme işlerini yapmak.
 6. İade edilen evrakları tutanakla birlikte ilgili kişiye teslim etmek.
 7. Şirket elemanlarının puantajlarını hazırlamak ve ilgili yere göndermek,
 8. Kütüphanemiz de Part-Time  çalışan öğrencilerin takibi ve puantajını hazırlamak, ilgili yere göndermek,
 9. Büro ve kırtasiye sarf malzemesi ihtiyaçlarının belirleme ve ilgili formları doldurarak istek yapmak,
 10. Posta yolu ile dış kurumlardan gönderilen kitap dergi broşür gibi yayınları gruplandırmak ve ilgili kişi yada bölümlere göndermek.
 11. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

 YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

NİTELİKLERİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Birimi ilgilendiren tüm alanlarda gerekli yazışmaların hazırlanması ve yönlendirilmesini sağlamak,
 2. Yazışma ve haberleşme süreçlerinin etkin ve verimli işlemesini sağlamak,
 3. Kurumsal iç ve dış tüm yazışmaların akışını takip etmek,
 4. Merkeze gelen ve giden tüm evrakın kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılmasını, kontrol ve takibini yapmak,
 5. Bürosunun arşivleme işlerini yapmak.
 6. İade edilen evrakları tutanakla birlikte ilgili kişiye teslim etmek.
 7. Şirket elemanlarının puantajlarını hazırlamak ve ilgili yere göndermek,
 8. Büro ve kırtasiye sarf malzemesi ihtiyaçlarının belirleme ve ilgili formları doldurarak istek yapmak,
 9. Posta yolu ile dış kurumlardan gönderilen kitap dergi broşür gibi yayınları gruplandırmak ve ilgili kişi yada bölümlere göndermek.
 10. Daire Başkanı, Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

 

 YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(GÜNDÜZ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Temizlik etkinliğini sağlamak, Taşıma ve ulaştırma etkinliğini sağlamak,
 2. Kütüphane binasında bulunan lavabo, wc dahil , okuma salonları ve ofislerin temizliği, masaların silinmesi, belirli aralıklarda binanın camlarının silinmesi,
 3. Kapı girişlerinin ( iç ve dış) temizliği,
 4. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 5. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(GÜNDÜZ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Temizlik etkinliğini sağlamak, Taşıma ve ulaştırma etkinliğini sağlamak,
 2. Kütüphane binasında bulunan lavabo, wc dahil , okuma salonları ve ofislerin temizliği, masaların silinmesi, belirli aralıklarda binanın camlarının silinmesi,
 3. Kapı girişlerinin ( iç ve dış) temizliği,
 4. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 5. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(GECE)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Temizlik etkinliğini sağlamak, Taşıma ve ulaştırma etkinliğini sağlamak,
 2. Kütüphane binasında bulunan lavabo, wc dahil , okuma salonları ve ofislerin temizliği, masaların silinmesi, belirli aralıklarda binanın camlarının silinmesi,
 3. Kapı girişlerinin ( iç ve dış) temizliği,
 4. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 5. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(GECE)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Temizlik etkinliğini sağlamak, Taşıma ve ulaştırma etkinliğini sağlamak,
 2. Kütüphane binasında bulunan lavabo, wc dahil , okuma salonları ve ofislerin temizliği, masaların silinmesi, belirli aralıklarda binanın camlarının silinmesi,
 3. Kapı girişlerinin ( iç ve dış) temizliği,
 4. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 5. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(GECE)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Temizlik etkinliğini sağlamak, Taşıma ve ulaştırma etkinliğini sağlamak,
 2. Kütüphane binasında bulunan lavabo, wc dahil , okuma salonları ve ofislerin temizliği, masaların silinmesi, belirli aralıklarda binanın camlarının silinmesi,
 3. Kapı girişlerinin ( iç ve dış) temizliği,
 4. Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak.
 5. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

 (PART-TİME ÖĞRENCİ)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Çalışan öğrencilerin giriş ve çıkışlarının takip edilmesi,
 2. Salonlardaki raflarda bulunan kitaplarının düzeninin sağlanması ve ince ayarının yaptırılması,
 3. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek.       

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

MEMUR(NADİR ESERLER)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

GÖREVİN TANIMI

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kullanıcı isteklerine göre dijital çoğaltı yapmak ve bu çoğaltılardan yararlandırma sürecini yürütmek,
 2. Kütüphanede bulunan eski harfli ve basma, nadir eserlerin koruma ve bakımının sağlanması, 
 3. Kütüphane koleksiyonun da bulunan kitap (yazma ve matbu) eserlerin kütüphane otomasyon sistemi üzerinde kataloglama, sınıflama işlemlerinin yapılması,
 4. Daire başkanı ve Şube Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapar.

YETKİLERİ

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

NİTELİKLERİ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

SORUMLULUKLARI

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Daire Başkanı ve Şube müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM BİLGİLERİ

ÜST BİRİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

KÜT. DOK.DAİ.BAŞKANLIĞI

GÖREVİ

S.İŞÇİ(TEKNİK ELM)

ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ

DAİRE BAŞKANI /ŞUBE MÜDÜRÜ

ASTLARI

 

 

 

T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. EROL GÜNGÖR KÜTÜPHANESİ

 

Bu görev tanımı formu ;

26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.

 

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Kütüphanemizde bulunan fotokopi ve bilgisayarların bakımı ve kontrolünü yapmak,
 2. Amirlerince verilecek benzer görevleri yerine getirmek,

 

 

ÜST YÖNETİCİSİ

Daire Başkanı, Şube Müdürü

SORUMLULUKLARI

Yukarıda belirtilen bütün görevleri yapmak.

 

 

 

ONAYLAYAN

PROF.DR.ÖZDEMİR KOÇAK

FAHRETTİN DEMİRCİ

KÜT.DOK.DAİ.BAŞKANI V.