KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Hasan UZUN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Murat GÜNAYDIN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Hasan UZUN

Mevlana Koordinatör: Öğr.Gör. Hasan UZUN

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Murat GÜNAYDIN

Amacı: İnşaat alanı ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, İlgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, İnşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Gelişen inşaat sektöründe, bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ihtiyaç duyulan uygulamacı ara eleman özelliğine sahip tekniker yetiştiren, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyon: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek, alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Bunun yanında tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, kamu sektöründeki her türlü inşaat la ilgili büro işlerinde ve şantiyedeki işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama ve kontrol etme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi olmak üzere iki programı olan bölümümüzde, öncelikle bina inşaatları olmak üzere, ulaşım (karayolu, demiryolu, liman) ve su yapıları (sulama-drenaj, su temini ve atıksu tesisleri, baraj vb.) inşaatları ile yapı denetim bürolarında inşaat mühendisleri ve mimarlar ile yapı teknisyeni arasında görev yapan teknikerlik eğitimi verilmektedir. Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır. Tüm inşaat alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel fen ve matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin mevcut atölye ve laboratuar imkanlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç olan ara eleman yetiştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitemiz programlarına öğrenci kabulünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)sonuçları esas alınır. Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, LYS sonrasında Üniversitemizin LYS puanına göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri hâlinde, Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, inşaat ile ilgili dersler verilmektedir. Bunun yanısıra, Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTS lik dersten başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, en az 30 iş günü stajı başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, herbir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

İstihdam Olanakları: Tekniker ünvanı ile 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği" uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetleyen kontrol firmalarında görev alabilirler. Bunların yanı sıra, her türlü inşaatta yapı denetçiliği, şantiye şefi yardımcılığı ve sürveyanlıkyapmaya yetkilidirler. Ayrıca resmi kuruluşlarda, özel mimarlık ve mühendislik büroları ile hazır beton firmalarında, inşaat laboratuarlarında ve yapı denetim bürolarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (İnşaat mühendisliği,Mimarlık bölümüne ) dikey geçiş yapabilirler.