KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Turgut AYTEN

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Turgut AYTEN

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Turgut AYTEN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Turgut AYTEN

Amacı: Harita ve Kadastro Programının amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içmesuyu, Petrol ve doğalgaz boru hattı, haberleşme hattı, metro vb), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak ?Harita Teknikeri? unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon: Harita ve Kadastro alanında eğitimin önemini artırmak ve diğer disiplinlerle ilişkilerine dair bilinç oluşturmak Mesleki ala matematik becerilerini kullanabilen, Sayısal düşünme yeteneğine sahip, İş birliğine açık ve grup çalışmalarında uyumlu, Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Misyon: Önlisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, harita ve kadastro eğitimi almayı isteyen öğrencilerini güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası ala rekabetçi, aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve iş alanlarında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış, yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiştirir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Harita ve Kadastro Programının amacı, kamu ve özel sektörde planlama, imar, kadastro, alt yapı (yol, kanalizasyon, içme suyu, Petrol ve doğalgaz boru hattı, haberleşme hattı, metro vb), büyük enerji ve sulama projeleri, kent bilgi sistemleri, taşınmaz değerleme, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, baraj ve enerji nakil hatları gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulamasında teorik ve pratik bilgilere sahip olarak Harita Teknikeri unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir. Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, 2. dönem sonunda en az 30 iş günü resmi veya özel kurumlarda staj çalışması ve 4. dönem sonunda bölüm öğretim elemanları nezaretinde 20 iş günü yıl sonu arazi uygulaması yapma zorunluluğu vardır. Tüm harita ve kadastro alt dallarını kapsayan mesleki dersler ile temel fen, matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTS lik dersten başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, 2. dönem sonunda en az 30 iş günü resmi veya özel kurumlarda staj çalışmasını ve 4. dönem sonunda bölüm öğretim elemanları nezaretinde 20 iş günü yılsonu arazi uygulamasını başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, her bir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

İstihdam Olanakları: Tekniker ünvanı ile mezunlarımız mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, boru hatları, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması, uydulardan yararlanarak konum belirleme, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar, imar uygulamaları, kadastro çalışmaları, kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır. Bu programdan Mezun olanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Orman Bakanlığı, TCDD, BOTAŞ, İGDAŞ, TEDAŞ, MTA, TPO, Harita Genel Komutanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Taşınmaz Değerleme Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Üniversiteler, vb. kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Harita ve kadastro programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından açılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili Üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarına devam edebilirler.