KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Murat Ahmet ÖKMEN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Murat Ahmet ÖKMEN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Murat Ahmet ÖKMEN

Mevlana Koordinatör: Öğr.Gör.Murat Ahmet ÖKMEN

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Süleyman Orkun DEMİRPOLAT

Amacı: Konusuyla ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri özümsemiş evsel, endüstriyel tesisat sistemlerinin ve cihazlarının çalışma ilkelerini kavramış ilgili sistemlerin projelendirilmesi, bileşenlerinin seçilmesi, montajı ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip çalışan sistem ve cihazların bakım ve onarımını yapabilecek birikimi olan kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Elektrik ve Enerji Bölümü olarak vizyonumuz bilimsel gelişmeleri rehber kabul eden, kaliteli, kişilik sahibi, ülkesini ve mesleğini seven, bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan, sektörün gereksinimlerini benimseyen bilgi çağına hakim, bilinir, görünür mesleğinde lider eleman yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Misyon: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek, alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Bunun yanında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, kamu sektöründeki her türlü inşaat la ilgili büro işlerinde ve şantiyedeki işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama ve kontrol etme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Elektrik ve Enerji Bölümümüzde Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi ile Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programları bulunmaktadır. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programımıza henüz öğrenci alınmamaktadır. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır. Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat konularını kapsayan mesleki dersler ile temel fen, matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin mevcut atölye ve laboratuar imkanlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç olan ara eleman yetiştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav sonucunda Selçuk Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler orta öğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır. Fakülte/yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren on beş gün içinde başvurabilirler. Belirtilen sürede başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde ilgili Yönetim Kurullarınca başarı notları da belirtilerek karara bağlanır. Üniversitemiz ön lisans ve lisans birimlerine yatay geçişler ile üniversitemiz bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Elektrik ve Enerji Bölümü alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve 30 işgünü staj çalışmasını tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanarak Makine Mühendisliği, Enerji Mühendisliği ve Tesisat Öğretmenliği lisans bölümlerine devam edebilir. Ayrıca ilgili programı bitiren öğrenciler Açıköğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız dikey geçiş yaparak lisans derecesi alabilme olanağına da sahiptirler.