İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
- Sosyal Bilimlerde temel araştırma yöntemleri ve ilkeleri konusunda, bağımsız araştırma yürütebilecek düzeyde bilgilere sahiptir.
P.Ç.4
- Küreselleşme ve kültürlerarası iletişim, insan hakları, sosyal adalet ve farklılıklara saygı konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
P.Ç.2
- Uluslararası ilişkilerin temel aktörleri ve uluslararası sistemin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
P.Ç.1
- Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde tarih, sosyoloji, ekonomi, hukuk alanlarındaki temel kavramlara hâkimdir.
P.Ç.5
- European Language Portfolio Global Scale, B2 düzeyinde alanındaki gelişmeleri takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç.6
- Uluslararası İlişkiler ve alt dalları (uluslararası ekonomi, uluslararası politika, uluslararası hukuk, uluslararası örgütler, uluslararası güvenlik, diplomasi tarihi, dış politika vb.) ile ilgili kuramsal bilgileri analiz etme; küresel ve bölgesel yansımalarını değerlendirme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerilerine sahiptir.
P.Ç.7
- Eleştirel ve analitik düşünceyle hem olayları yorumlama hem de bilimsel yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir.
P.Ç.9
- Uluslararası İlişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir.
P.Ç.8
- Dünya politikasında Türkiye'nin yerini tarihsel perspektif içinde inceleme ve güncel sorunları tanımlama becerileri edinmiştir.
P.Ç.11
- Uluslararası İlişkiler alanında, analiz yapabilecek düzeyde temel kavramsal ve kuramsal çerçeveye hâkimdir.
P.Ç.10
- Uluslararası İlişkiler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir.
P.Ç.12
- Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
P.Ç.13
- Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.14
- Alana ilişkin tüm çalışmalarında ve iş yaşamında bilimsel etik ve ilkelere uygun hareket eder.
P.Ç.15
- Küresel ve bölgesel ölçekte alana ilişkin güncel gelişmeleri takip eder, tanımlayabilir ve analiz edebilir.
P.Ç.16
- Uluslararası örgütleri analitik biçimde ele alabilmek in gerekli kuramsal ve kavramsal yeteneklere sahiptir.
TYYÇ1
Alanla ilgili temel kavramsalbilgilere, uygulamadakiyansımalarını da göz önündebulunduracak şekilde ileridüzeyde sahiptir.
TYYÇ2
Sosyal ve DavranışBilimlerinde temelkavramları kavrayabilme,kavramlar arası ilişkilerehakimdir.
TYYÇ3
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarınadair temel bilgilere sahiptir.
TYYÇ4
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temelbilgilere sahiptir.
TYYÇ5
Sosyal Araştırma vePlanlama bilgisine sahiptir.
TYYÇ6
İleri düzeyde veri işleyerekbilgi elde edebilmek içingerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir
TYYÇ7
Alanla ilgili kuramsal bilgilerianaliz etme ve uygulamadakiyansımalarını değerlendirmebecerisine sahiptir.
TYYÇ8
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranışbilimleri alanında özgün bilgikaynaklarına ulaşır.
TYYÇ9
Üstlendiği görev vesorumlulukları yerinegetirme bilincine sahiptir.
TYYÇ10
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyerek bilgi eldeeder ve bu bilgileri alanıngerektirdiği teknik donanımla(bilgisayar ortamında vb.)rapor haline getirip sunmabecerisine sahiptir.
TYYÇ11
Karar alma, kararı uygulamave davranış haline getirmedealana ilişkin sahip olunanbilgileri kullanabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanı ile ilgili alt dallar vediğer sosyal bilimler alanlarıile ilişki kurarakdisiplinlerarası yorum üretirve analiz yapma becerilerinesahiptir ve bu becerilerinigeliştirir.
TYYÇ13
Alanla ilgili bir meseleyigerek ekip olarak gerekse dekendi başına bağımsız birşekilde çözer.
TYYÇ14
Alanla ilgili uygulamadagörülebilecek herhangi biraksaklığı veya sorunuçözmek için bireyseldüzeyde ve ekip olaraksorumluluk yüklenir,gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ15
Alanı ve ilgili alt dallardayapılacak çok üyeli gruparaştırmalarının süreçlerinive zamanlamasını planlar,planlanmış görevleriistenildiği ölçüde vezamanında yerine getirir
TYYÇ16
Toplumsal hayatıngerekleri doğrultusundadavranır, tutum vetavırlarıyla topluma örnekolur.
TYYÇ17
Alanla ilgili elde edilenbilgileri neden ? sonuç veeleştiri süzgecinden geçirirve değerlendirir.
TYYÇ18
Neyi nasıl öğreneceğinibilir.
TYYÇ19
Alanla ilgili bilgi veuygulama eksikliklerinitespit eder
TYYÇ20
Alanla ilgili ilgi ve isteğisürekli canlı tutabilecekseviyede olduğunugösterir
TYYÇ21
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ22
Bilgiyi paylaşma vebirlikte öğrenmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ23
Yaşamboyu öğrenme vesorgulama bilincikazanmıştır.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebecerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ25
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri işyaşamında değerlendirir ve uygulamayetkinliğine sahiptir.
TYYÇ26
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğininyarattığı farklılığı bireysel kariyerineyansıtır.
TYYÇ27
Uzmanlık bilgisini, toplumsalsorumluluk bilinciyle kullanır.
TYYÇ28
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları,sosyal sorumluluk yaklaşımıçerçevesinde proje ve etkinlikleredönüştürür
TYYÇ29
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ30
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ31
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerin oluşturulması(toplama, yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder
TYYÇ32
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyal adalet,kalite ve kültürel değerlerile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ33
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutuma sahiptir
TYYÇ34
Sosyal ve davranışsalolgulara dair görüşlerinialanın sağladığı yöntemve bilgi kümesinikullanarak geliştirme veolayları yorumlamadayetkinlik sahibidir.