İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. YASİN AVCI
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER . A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ULUSLARARASI İLİŞKİLER .
E-Mail :  yasinavci selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 30 00
Adres : Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Oda No:A-115, 42003, Kampüs/KONYA
Url : http://www.selcuk.edu.tr/iktisadi_ve_idari_bilimler/uluslararasi_iliskiler/akademik_personel/bilgi/10576/tr
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2012 

  Akademik Yayınlar:

Yayınlar 

Yüksek Lisans Tezi

Yasin Avcı, Uluslararası İlişkiler Disiplininde Simülasyon Çalışmaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.  

Doktora Tezi

Yasin Avcı, Comunacapitalist Dünyanın Diyalektiği ve 21. Yüzyılda Marksist Dünya Tahayyülünün İmkanları, Selçuk Üniversitesi, (Devam Ediyor). 

Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yasin Avcı, Davut Ateş, "Marksist Sınıf Tasnifi ve Günümüz Kapitalizminde Sermayenin Değişmeyen Nitelikleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 2019. 

Yasin Avcı, "Uluslararası İlişkilerde Pseudo/Quasi Deney Olarak Simülasyon: Tarihi, Örnekleri ve Geleceği, 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Elazığ: Asos Yayınevi, 2018. 

Yasin Avcı, "Uluslararası İlişkilerde Pozitivizmin Davranışsalcı Altın Çağı: Davranışsalcılığın Temel Sabitleri ve Dünya Siyasetine Bağıtlı Ön Koşulları", 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Elazığ: Asos Yayınevi, 2018. 

Yasin Avcı, İbrahim Kurnaz, "Türkiye'nin Ortadoğu ve Balkan Politikalarında Ahmet Davutoğlu Etkisi: İslam Temelindeki Türkiye Algısı", Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 36, 2018. 

Metin Aksoy, Yasin Avcı, "Amerikan Diplomasisinde Değişimin ve Manevi Motivasyonun Sürekliliği: Soğuk Savaş Dönemi Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 40, 2018.

Yasin Avcı, Çağlar Söker, "Tanımazlıktan Anlaşılmazlık Sorununa: Uluslararası İlişkilerde Karl Marks", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2017. 

Yasin Avcı, “Kuramsal Fizikteki Gelişmeler Bağlamında İnsan Haklarında Evrensellik-Kültürel Rölativite Tartışması”, SBARD, Yıl 14, Sayı 28, 2016.

Yasin Avcı, "Kapitalizmin Krizi, Trump'un Zaferi ve Etno-Ekonomi Temelindeki Sağ/Muhafazakar Siyasetin Yükselişi", SADAM Analiz, Ocak-Şubat-Mart 2017. 

Yasin Avcı, "Türk Dış Politikasının Stratejik Derinlik Revizyonunda Balkanlar", Akademik İzdüşüm Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2017. 

Metin Aksoy,Yasin Avcı, “New Turkish Foreign Policy Through the Strategic Depth”, GeoPolitica, Annul X, nr. 48, 2012.

Ulusal/Uluslararası Kitaplar ve Kitap Bölümleri

Yasin Avcı, Uluslararası İlişkiler Disiplininde Tina Senromu: Pozitivizmin Davranışsalcı Altın Çağı ve Simülasyon, Bursa: Dora Yayınevi, 2017

Yusuf Çınar, Yasin Avcı, "Modern State Transformation Arguments Within Globalization and Sovereignty Bases", Mehmet Emin Erendor (ed.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar, Ankara: Nobel Yayınları, 2018. 

Yasin Avcı, "Latin Amerika'da Uyuşturucu Sektörü ve Uyuşturucu ile Mücadele: Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri", İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, Ankara: Nobel Yayınları, 2018. 

Yasin Avcı, "Latin Amerika'da Müslüman Varlığı: Tarihsel Süreç ve Mevcut Durum", İsmail Ermağan (ed.), Dünya Siyasetinde Latin Amerika, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017. 

Yusuf Çınar, Yasin Avcı, “20. Yüzyılın Kadınsızlaştırılan Siyaseti ve Tarihi”, Bilge Afşar ve Burcu Doğanalp (ed.), Kadın Girişimciliği, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

Yusuf Çınar, Yasin Avcı, "Kolombiya Sorunu: Taraflar, Sebepler, Çözüm Süreci ve Öneriler", Atilla Sandıklı ve Elnur Ismayıl (ed.), Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, İstanbul: BİLGESAM Yayınları, 2017. 

İbrahim Kurnaz, Yasin Avcı, “Diplomaside Tarihin Geri Dönüşü: Klasik Diplomasinin İnsani Diplomasiye Evrimi”, Erman Akıllı (ed.), Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.

Alanında Yayımlanmış Kitap Bölümü Çevirisi  

Yasin Avcı,“Önsöz”, Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

Yasin Avcı,“Uluslararası İlişkiler Teorisi Üzerine Düşünmek”, Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.  

Yusuf Çınar, Yasin Avcı, “Marksçı Düşünce ve Uluslararası İlişkiler Problemi Üzerine”, Faruk Yalvaç (der.), Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.  

Yusuf Çınar, Yasin Avcı, “Neden Bir Uluslararası Kuram Yoktur?”, Faruk Yalvaç (der.), Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Düşünce, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2016.

İbrahim Kurnaz, Yasin AVCI, “Normatif Uluslararası İlişkiler Teorisi: Etik ve Ahlak”, Metin Aksoy (ed.), Uluslararası İlişkiler Teorisi, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.

Ulusal/Uluslararası Bildiriler

Yasin Avcı, "Uluslararası İlişkilerde Pseudo/Quasi Deney Olarak Simülasyon: Tarihi, Mahiyeti, Örnekleri ve Geleceği", 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, 25-27 Ekim 2018. 

Yasin Avcı, "Uluslararası İlişkilerde Pozitivizmin Davranışsalcı Altın Çağı: Davranışsalcılığın Dünya Siyasetine Bağıtlı Ön Koşulları ve Temel Sabitleri", 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, 25-27 Ekim 2018. 

Yasin Avcı, “Jeopolitik Dikotomik Kıskaçta Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri: Suriye Temelli Mülteci Krizi Örneği”, XIV. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, 21. Yüzyılın Değişen Dinamikleri ve Avrupa Birliği, İzmir, 2016.

Metin Aksoy, Yasin Avcı, “Why Taksim Didn’t Become Tahrir?: Assessment of Turkey’s Democracy Through the Gezi Park Protests”,Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Gezi Protests and Beyond: Contesting AKP Rule, Lizbon, 2014. 

Sercan Semih Akutay,Yasin Avcı, "Success Analysis of Turkish Foreign Policy History In Termsof Target-Result Congruity (1923-2000), 35thInternational Conferences on Economics and Social Sciences (ICESS) Brussels,Belgium, 14th-15th March, 2018.

Ulusal Konferans, Sempozyum ve Seminerler

“Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Kültürel Boyutlarıyla Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri”, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, İstanbul, 2013.

“Sosyal Bilimler Seminerleri”, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Ankara, 2013.

“Siber Güvenlik Yaz Okulu”, Tübitak Bilgem, 2014. 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Küreselleşme
POLITICAL HISTORY-I
POLITICAL HISTORY-II
Uluslararası İlişkilerde Teori ve Pratik