İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM BİLİMLERİ
E-Mail :  mgokus selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2234353
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Alaaddin Keykubad Kampüsü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ1991 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Mehmet GÖKÜŞ, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Modern Türkiye’ye Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Gelişimi” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 3,2010, ss 227-249

2.Mehmet GÖKÜŞ, Hakan APTÜRKER “Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25 / 2011,ss 121-133


3.Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKCI, Hakan ALPTÜRKER, Mahalle Yönetimi Ve Mahalle Muhtarlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y. 2013, C.18, S.2, s.31-45.


4.Mehmet GÖKÜŞ, Sema Müge ÖZDEMİRAY, ZarifSongül GÖKSEL, “Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi”, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • Sayı. 29/ 2013, ss. 87-97


5. Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKÇI, YasinTAŞPINAR, “Kamu Performans Yönetiminin Memurlar Tarafından Değerlendirilmesi:Bir Alan Çalışması” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014, ss. 57-73

6. Mehmet GÖKÜŞ, Independent regulatory authorities in Turkishpublic administration, Global Journalon Humanites & Social Sciences. [Online]. 04, 2016 pp187-191.Available from: http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs 

7. Serdar Vural UYGUN, Mehmet GÖKÜŞ “Kamu Kurumlarındaki YöneticilerinUyguladıkları Yönetim Anlayışlarının Kamu Performans Değerlendirme SürecineYansımasına Yönelik Bir Alan Araştırması: TÜİK Örneği”, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • Sayı. 38 / 2017, ss. 166-186

Uluslararası BilimselToplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

1.Mehmet GÖKÜŞ, Hakan ALPTÜRKER, “Kamu Hizmetlerinin Belediyelerde Uygulanmasında Özelleştirme Yöntemleri,1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Sunumlu Bildiriler Kitabı, (Edt: Osman Akandere,Turgut Ayten, Yıldırım Akyol, Ali Osman Çıbıkdiken) Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya,27-29 Mayıs 2009ss. 1097-1108

2.Süleyman KARAÇOR, Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKÇIİnternetinsiyasal Katılmaya Etkisi, “Hüquq Elminin Müasir Problemléri” ııBeyn"Lxalq Konfransın Materialları, Bakı, 2010


3.Mehmet GÖKÜŞ, Esra SİPAHİ, “Reflectıon Of E-Government Applıcatıons On Publıc Sector Servıces: The Perceptıon Of Cıtızens”  Asbbs Proceedıngs Of The Fourteenth Internatıonal Conference Parıs, France. June 24-26, 2011

4.GÖKÜŞ Mehmet,  ŞAHİN Ali, TAŞPINAR Yasin, “The Perceptıon Of Cıtızens In The Implementatıon OfBasıcPrıncıples Of Publıc Servıces”  Asbbs Proceedıngs Of The Fıfteenth Internatıonal Conference  Issn 1934-0583 Berlın, Germany. June 22-23,2012

5.BAYRAKÇI  Erdal,  GÖKÜŞ Mehmet, TAŞPINAR Yasin, “Accountabılıty In Publıc Polıcıes: AComparatıve Study” Asbbs Proceedıngs OfThe Fıfteenth Internatıonal Conference Issn 1934-0583Berlın, Germany. June 22-23, 2012

6.EŞKİ-UGUZ Hülya, GÖKÜŞ Mehmet, GÖKSEL Zarif Songül , Icts AndWomen : Can It Be A Tool In Pavıng The Way For The Solutıon?Asbbs ProceedıngsOf The Fıfteenth Internatıonal Conference Issn 1934-0583Berlın, Germany. June 22-23, 2012

7.Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKCI, Yasin TAŞPINAR “EvaluationofPublic Performance Management by Civil Servants: a Field Study,”6thInternational Academic Conference , International Institute of Socialand Economic Sciences, Bergen,Norway,978-80-905241-6-3, June, 23–26 2013 ,180-193


8.Yasin TAŞPINAR, Ali ŞAHİN, Mehmet GÖKÜŞ, Yunus Ceran “The Relationship between Trust Propensity,Trust in Technology and Trust in E-Government Implementations: the Case of Konya” 6th InternationalAcademic Conference , International Institute of Social and EconomicSciences, Bergen, Norway ,978-80-905241-6-3, June, 23–26 2013, 427-447


9.Ömer Faruk TEKIN, Mehmet GÖKÜŞ, Ali ŞAHİN  “Civil-Military Relationship Between 2000 and 2012 in Turkey in the Context of Modern State” 6th International Academic Conference ,  International Institute of Social andEconomic Sciences, Bergen, Norway978-80-905241-6-3 June, 23–26 2013,448-456


10.Mehmet GÖKÜS, Ahmet AY, Hakan ALPTURKER,  Turkey Evaluation of Officer Behaviour by Citizensin theDelivery of Public Service, 14th International Academic Conference, LaValletta, Malta,  October 28 – 31, 2014-MALTA


11.Mehmet  GÖKÜŞ, Ali ŞAHİN “The Development Of The Bureaucracy-Polıtıcal Power” Relatıonshıp In Turkey” The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016) October, 14 – 16, 2016,Barcelona-SPAIN


12.Mehmet GÖKÜŞ , Zehra ÇUBUKCU” Quality in Public Service and Necessıties for Qualified Public Service” Proceedıngs Volume 1:Political Studies 2nd International Congress onPolitical, Economic andSocial Studies (ICPESS) 19-22 May, 2017, Sarajevo /Bosnia Herzegovina

13.Hakan ALPTÜRKER, Mehmet GÖKÜŞ, İmran Gündüz ALPTÜRKER“Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Geleneksel Bir Yöntem Olan İmece Usulü: Amasya Kaleköy Örneği” I. International Social and Economic Research Student Congress, 12-13 Ekim, ISBN:978-605-5194-28-4, pp.756-765  2017, Konya, Türkiye

Ulusal Hakemli Dergilerde YayınlananMakaleler 

1.Mehmet GÖKÜŞ, “Konya’da Kamu Kurumlarında Halklaİlişkiler”,Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ,Cilt: 1, Sayı:1, 1998, ss. 185-194.


2.Mehmet GÖKÜŞ, “Tek-Parti Dönemi İle DP Döneminin Bürokrat Atamalarının Karşılaştırılması”,Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1999, ss. 249-259.


3.Mehmet GÖKÜŞ, “Tek Parti Döneminde Türk Kamu Bürokrasisinin Gelişimi” Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 2, 2000,ss.23-33.

4.Mehmet GÖKÜŞ,“Kamu Politikalarının Belirlenmesinde Bürokrasinin Rolü” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, 2000, ss. 35-44.

5.Mehmet GÖKÜŞ,“Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamasında Ortaya Çıkan Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Belediye Dergisi,Cilt: 8, Sayı: 12, Haziran 2002, ss.3-14.

6.Mehmet GÖKÜŞ, “Demokrat Parti Dönemindeki Türk Kamu Bürokrasisinin Genel Görünümü” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:5, Nisan 2003, s:41-62.


7.Mehmet GÖKÜŞ, Hasan CANITEZ, “Türkiye’de İnternet Kullanımı ve E-Devlete Yönelik Çalışmalar Süresince Ulusal Güvenliği Ve E-Devleti Tehdit Eden Etkenler, S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, Cilt 9 Emin KAYAR Özel Sayısı,2007,ss.23-52

8.Mehmet GÖKÜŞ, “1960-1980 Döneminde Türk KamuBürokrasisinin Hukuki,Ekonomik ve Toplumsal Değişimi”, ZKÜ Sosyal BilimlerDergisi, Cilt 6, Sayı 12,2010, ss.203-223

9.Mehmet GÖKÜŞ, “Küreselleşme Sürecinin Kamu Hizmetine Yansıması” S.Ü.İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Cilt 14, Sayı 20, 2010, ss 193-218

10.Mehmet GÖKÜŞ Şerafettin KARAYILDIRIMVatandaşların Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti Karatay Belediyesi Örneği, Türk İdare Dergisi • Sayı: 474 • Haziran 2012 • 127-142


11.Mehmet GÖKÜŞ “Yeni KamuYönetimi Yaklaşımı Türk Kamu YönetiminYapısal ve İşlevsel Sorunlarına ÇözümOlabilir mi?,AKMYO Sosyal BilimlerDergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2012, ss.45-54


12.Mehmet GÖKÜŞ, Ahmet AY, Hakan ALPTÜRKER, “Kamu Hizmeti sunumunda Memur Davranışlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi: Nevşehir  İli Örneği”, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt ,Sayı 32, 2016, ss 26-39

13.Mehmet Göküş, Hakan Alptürker,”6360 Sayılı Yasa İle Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü: Silifke Köyleri Örneği” Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 11, 2016, ss. 67-86

14. Mahmut Umut Ferman AKBULUT, Mehmet GÖKÜŞ, Küreselleşme ve Yerelleşme Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslar” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi Cilt 20,  Sayı 1, Nisan 2017  (e-ISSN: 2564-7458) SS. 79-88

15.Hilmi SÖZEN,Mehmet GÖKÜŞ “Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetine Ulaşması Konusunda Kamu Hizmeti Veren Bazı Kurumların Yaptıkları Çalışmalar: Konya İli Örneği”Selçuk Üniversitesi  AKMYO Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 8,2017, ss. 139-147

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

1.Mehmet GÖKÜŞ, “KamuYönetiminin Yapısal veİşlevsel Sorunları Karşısında Yeni Kamu YönetimiYaklaşımı”, 5. Kamu YönetimiSempozyumu, Türk Kamu Yönetiminin Yapısal veİşlevsel Sorunları, (Edt: OrhanGökçe, M.Akif Çukurçayır),13-14 Mayıs 2010Konya, 327-337

2.Ali ŞAHİN, Erdal BAYRAKÇI, Mehmet GÖKÜŞ,“Vatandaşların E-Devleti Algılama Biçimi ve Beklentileri”, Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, IX. Kamu Yönetimi Formu,2012

3.Ali ŞAHİN,Mehmet GÖKÜŞ, Müge ÖZDEMİRAY, Belediye çalışanlarının Tutum ve Çalışanları İle Vatandaşların Yerel Hizmetlerden Duydukları Memnuniyet Düzeyi Arasındaki İlişki:Konya Selçuklu Belediyesi, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler Ve Kentsel Politikalar( Ed.Yakup BULUT, Veysel EREN, Sedat KARAKAYA, Abdullah AYDIN, Pegem-Akademi,Ankara-2013-ss.769-778

4.Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKÇI, Hakan ALPTÜRKER Belediyelerin Sunduğu Sosyal ve Kültürel Hizmetlere Katılım Düzeyinin Değerlendirilmesine Yönelik Nevşehir’de Bir Uygulama, 9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM-9) PROGRAMI Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları  7-9 Mayıs 2015 İnönü Üniversitesi TODAİE 1.Basım ANKARA-2016,ss.275-285

5.Hakan ALPTÜRKER, Mehmet GÖKÜŞ, 6360 Sayılı Yasa ile Köy Yönetiminde Mahalle yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumunaİlişkin muhtarları Görüşü: Silifke Köyleri Örneği, Kamu Yönetiminde değişimin Yönü ve Etkileri, 13. Kayfor Bildiriler Kitabı, (M.Akif. ÇUKURÇAYIR, Tuğba EROĞLU, Hayriye SAĞIR, Mucahit NAVRUZ-Konya-2016, ss. 1753-1763

Diğer Yayınlar 

1.Mehmet GÖKÜŞ, Kamu Hizmeti Kuram PolitikaUygulama, Çizgi Yayınevi, 2011- KONYA

2.Mehmet GÖKÜŞ, “Türkiye’de MerkeziYönetimYerel Yönetim İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Kamu Yönetiminin Yapısalveİşlevsel Sorunları, (Edt:M.Akif ÇUKURÇAYIR, Gülise GÖKÇE), ÇizgiYayınevi,2007-Konya, ss 285-325.

3.Mehmet GÖKÜŞ, “Kamu Hizmeti KavramıveYönetişim Yaklaşımı”, Yönetişim Kuram Boyutlar Uygulamalar, (Edt:MAkifÇUKURÇAYIR, H. Tuğba EROĞLU, Hülya EKŞİ UĞUZ), Çizgi Yayınevi, 2010-Konya,ss585-615.

4.Mehmet GÖKÜŞ, “Bürokrasi”, KamuYönetimi,(Edt. Ahmet Yatkın, Nalan Pehlivan Demiral), Lisans Yayıncılık,İstanbul-2013,ss.81-110

5.Ali ŞAHİN,Erdal BAYRAKÇI, Mehmet GÖKÜŞ, “Vatandaşları E-devlet Uygulamalarına yönelikAlgısı” Teoriden UygulamayaE-Devlet, (ED. Ali ŞAHİN-Erhan ÖRSELLİ) , Nobelyayınları- -2014- Ankara,ss57-84


  Yönetilen Tezler
1. Murat DÖNMEZ, " Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması ve Uluslararası Kuruluşlar ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler , - 2003 , Tamamlandı
2. Eren ÖZDEMİR, " Kamu Sektöründe İç Denetim: Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2015, Tamamlandı
3. Ercan ERYİĞİT, " İttihat Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasete ve Yönetime Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2009, Tamamlandı
4. Elnur MUSABAYLI, " , Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Dış Politikası (1918-1920) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2005, Tamamlandı
5. Metin ÖZKARAL, " Bürokrasi-Siyaset İlişkisi Açısından Türkiye ile Fransa'nın Karşılaştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2008, Tamamlandı
6. Yücel KARAKOYUN, " Türkiye'de Elit Değişimi ve Toplumsal Yapıya Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi , - 2005, Tamamlandı
7. Niyazi TILISBIK, " Uluslararası İlişkiler Modern İstihbarat ve Türkiye ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2005 , Tamamlandı
8. Burcu AKBABA, " Ulus Devlet Anlayışı Bağlamında Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2006, Tamamlandı
9. Hasan CANITEZ, " Türkiye'de 1960-1980 Arasında Bürokrasi Siyasi İktidar İlişkisinin Gelişimi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2008, Tamamlandı
10. Hakan ALPTÜRKER, " Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti:Silifke Örneği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2010, Tamamlandı
11. Ayşe AKKAYA, " Geçmişten Günümüze Orta Doğuda Petrol Savaşları ve Devlet Sistemlerine Etkileri, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2016, Tamamlandı
12. Abdülgaffar ÇİFTÇİ, " Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine Yerel Halkın Katılımı ve Karara alma Süreçlerinde Denetimin İşlevselliği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi , - 2016, Tamamlandı
13. Faik Serkan BAĞ, " Avrupa Birliği Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye`nin Kıbrıs Politikası, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2002, Tamamlandı
14. Niyazi TILISBIK, " Uluslararası İlişkiler, Modern İstihbarat ve Türkiye ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2005, Tamamlandı
15. Hilmi SÖZEN, " Engelli Vatandaşların Kamu Hizmeti Almada Karşılaştığı sorunlar: Konya İli Örneği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2017, Tamamlandı
16. Mahmut Umut Ferman AKBULUT, " Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında Bölgesel Kalkınma Ajansları, Selçuk Üniversitesi- ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2016, Tamamlandı
17. Serdar Vural UYGUN, " Kamu Kurumlarında Yöneticilerin Uyguladıkları Yönetim anlayışlarının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kamu Yönetimi, - 2017, Tamamlandı
18. Ulanbek DÖÖLÖTOV, " Kamu Yönetimi :Kırgızistan'ın Demokratik Sürece Geçişi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi , - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı20122014
Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı20152016

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Bürokrasi Kuramları
Kamu Hizmetinde Yeni Yaklaşımlar
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
TÜRK KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİMLERİ
YÖNETİM BİLİMLERİ