İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MEHMET GÖKÜŞ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM BİLİMLERİ
E-Mail :  mgokus selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 2234353
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Alaaddin Keykubad Kampüsü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ1991 

  Akademik Yayınlar:

A.     UluslararasıÇalışmaları

A-3 Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

A.3.1. Mehmet GÖKÜŞ, “Osmanlıİmparatorluğu’ndan Modern Türkiye’ye Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Gelişimi”Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt 15, Sayı 3, 2010, ss. 227-249.

A.3.2. MehmetGÖKÜŞ, Hakan ALPTÜRKER, “Belediyelerin Sunduğu HizmetlerdeVatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği” Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi • Sayı 25 / 2011,ss121-133

A.3.3. MehmetGÖKÜŞ, Sema Müge ÖZDEMİRAY, Zarif Songül GÖKSEL, “Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi”,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı. 29 / 2013, ss.87-97

 A.3.4 .Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKCI,Hakan ALPTÜRKER, “Mahalle Yönetimi Ve Mahalle Muhtarlarının VatandaşlarTarafından Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.31-45.

A.3.5. Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKCI,Yasin TAŞPINAR, “Kamu Performans Yönetiminin Memurlar TarafındanDeğerlendirilmesi: Bir Alan Çalışması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı 2014, ss. 57-73

A.3.6. Mehmet GÖKÜŞ, “Independent RegulatoryAuthorities In Turkish Public Administration”, Global Journal on Humanites & Social Sciences. [Online].04, 2016 pp 187-191. 

A.3.7.Serdar VuralUYGUN, Mehmet GÖKÜŞ “Kamu KurumlarındakiYöneticilerin Uyguladıkları Yönetim Anlayışlarının Kamu PerformansDeğerlendirme Sürecine Yansımasına Yönelik Bir Alan Araştırması: TÜİK Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi •Sayı. 38 / 2017, ss. 166-186

A.3.8. Mehmet  GÖKÜŞ and Z. ÇUBUKCU, “Turkey’s Cross Border MigrationManagement  a Review Specific to Syrian Asylum Seekers,” PESA International Journal of Social StudiES, vol. 4, no. 4, Nov. 2018, pp. 358–366,

B-ULUSLARARASI BİLDİRİLER

B-1 Tam metinli bildiriler

(Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

B.1.1. Mehmet Göküş, Sipahi Esra,“Reflectıon Of E-Government Applıcatıons On Publıc Sector Servıces: ThePerceptıon Of Cıtızens”  AsbbsProceedıngs Of The Fourteenth Internatıonal Conference Paris, France. June24-26, 2011

B.1.2. Mehmet Göküş, Şahin Ali, YasinTaşpınar, “The Perceptıon Of Cıtızens In The Implementatıon Of Basıc PrıncıplesOf Publıc Servıces”  Asbbs Proceedıngs Of The Fıfteenth InternatıonalConference  Issn 1934-0583 Berlın,Germany. June 22-23, 2012

B.1.3 Bayrakçı Erdal,  Göküş Mehmet,  Yasin Taşpınar, “Accountabılıty In Publıc Polıcıes: A Comparatıve Study”  Asbbs Proceedıngs Of The FıfteenthInternatıonal Conference  Issn 1934-0583Berlın, Germany. June 22-23, 2012

B.1.4 ESKİ-UGUZ Hülya, GÖKÜŞ Mehmet,GÖKSEL Zarif Songül , Icts And Women : Can It Be A Tool InPavıng The Way For The Solutıon? Asbbs Proceedıngs Of The FıfteenthInternatıonal Conference  Issn 1934-0583Berlın, Germany. June 22-23, 2012

B.1.5. Mehmet GÖKÜŞ, Erdal Bayrakcı,Yasin TaspınarEvaluation Of Public Performance Management ByCivil Servants: A Field Study,” 6th International Academic Conference ,  International Institute Of Social AndEconomic Sciences, Bergen,Norway, 978-80-905241-6-3, June, 23–26 2013 ,180-193

B.1.6. Yasin Taşpınar, Ali Şahin, Mehmet Göküş, YunusCeran  “The Relationship Between Trust Propensity,Trust In Technology And Trust In E-Government Implementations: The Case OfKonya” 6th International Academic Conference , International Institute Of Social And Economic Sciences, Bergen, Norway ,978-80-905241-6-3, June,23–26 2013, 427-447

B.1.7. Ömer Faruk Tekin, MehmetGöküş, Ali Şahin  “Civil-Military Relationship Between 2000 and 2012 in Turkey in theContext of Modern State” 6th International Academic Conference ,  International Institute of Social andEconomic Sciences, Bergen, Norway,978-80-905241-6-3 , June, 23–262013,448-456

B.1.8. MehmetGÖKÜS, Ahmet AY, Hakan ALPTÜRKER,  TurkeyEvaluation of Officer Behaviour byCitizens in the Delivery of Public Service, 14th International AcademicConference, La Valletta, Malta,  October28 – 31, -ISBN:978-80-87927-06-9, pp.142-155, 2014-MALTA

B.1.9. Mehmet GÖKÜŞ, Ali ŞAHİN “TheDevelopment Of The Bureaucracy-Polıtıcal Power Relatıonshıp In Turkey” The 2ndInternational Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016)October, 14-16, ISBN: 978-605-9269-53-7, pp.619-629, 2016, Barcelona-SPAIN

B.1.10. Mehmet GÖKÜŞ , Zehra ÇUBUKÇU  “Quality in Public Service andNecessıties for Qualified Public Service” Proceedıngs Volume 1: Political Studies 2nd InternationalCongress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) 19-22 May, 2017,ISBN: 978-605-82738-7-0 , pp.133-146, Sarajevo / Bosnia Herzegovina

B.1.11. Hakan ALPTÜRKER, Mehmet GÖKÜŞ,İmran Gündüz ALPTÜRKER“Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde Geleneksel Bir YöntemOlan İmece Usulü: Amasya Kaleköy Örneği” I. International Social and EconomicResearch Student Congress, 12-13Ekim, 2017, Konya, Türkiye

 

D- ULUSAL ÇALIŞMALAR

D-1. Araştırma makalesi (hakemli)

D.1.1. Mehmet GÖKÜŞ, “Konya’da KamuKurumlarında Halkla İlişkiler”, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdariBilimler Dergisi, , Cilt: 1, Sayı: 1, 1998, ss. 185-194.

D.1.2. Mehmet GÖKÜŞ, “Tek-Parti Dönemi İleDP Döneminin Bürokrat Atamalarının Karşılaştırılması”, Selçuk ÜniversitesiKaraman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 1999, ss.249-259.

D.1.3. Mehmet GÖKÜŞ, “Tek Parti Döneminde TürkKamu Bürokrasisinin Gelişimi” Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 2, 2000,ss. 23-33.

D.1.4. Mehmet GÖKÜŞ, “Kamu KurumlarındaHalkla İlişkiler Uygulamasında Ortaya Çıkan Temel Sorunlar ve ÇözümÖnerileri”,  Belediye Dergisi, Cilt: 8,Sayı: 12, Haziran 2002, ss.3-14.

D.1.5. Mehmet GÖKÜŞ, “Demokrat PartiDönemindeki Türk Kamu Bürokrasisinin Genel Görünümü” Selçuk Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,Yıl:1, Sayı:5, Nisan 2003, ss. 41-62.

D.1.6 Mehmet GÖKÜŞ, Hasan CANITEZ,“Türkiye’de İnternet Kullanımı ve E-Devlete Yönelik Çalışmalar Süresince UlusalGüvenliği Ve E-Devleti Tehdit Eden Etkenler”, S.Ü. İktisadi Ve İdari BilimlerFakültesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:7, Cilt 9 Emin KAYARÖzel Sayısı, 2007,ss.23-52

D.1.7 Mehmet GÖKÜŞ, “1960-1980 Döneminde TürkKamu Bürokrasisinin Hukuki, Ekonomik ve Toplumsal Değişimi”, ZKÜ SosyalBilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2010, ss.203-223.

D.1.8. Mehmet GÖKÜŞ, “Küreselleşme SürecininKamu Hizmetine Yansıması” S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal VeEkonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 14, Sayı 20, 2010, ss. 193-218.

D.1.9. Mehmet GÖKÜŞ ŞerafettinKARAYILDIRIM, “Vatandaşların Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti KaratayBelediyesi Örneği”, Türk İdare Dergisi • Sayı: 474 •Haziran 2012 • 127-142

D.1.10.Mehmet GÖKÜŞYeni Kamu YönetimiYaklaşımı Türk Kamu Yönetimin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Olabilir mi?”, S.Ü. AKMYO Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2012, ss.45-54

D.1.11. Mehmet GÖKÜŞ, Ahmet AY, Hakan ALPTÜRKER, “Kamu HizmetiSunumunda Memur Davranışlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi:Nevşehir  İli Örneği”, SelçukÜniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt, Sayı 32, 2016, ss 26-39

             D.1.12. Mehmet GÖKÜŞ, Hakan ALPTÜRKER,”6360 Sayılı Yasa İle Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş SonrasıEtkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü: Silifke Köyleri Örneği”Selçuk Üniversitesi Sosyal ve TeknikAraştırmalar Dergisi Sayı: 11, 2016, ss. 67-86

D.1.13. Mahmut Umut Ferman AKBULUT, Mehmet GÖKÜŞKüreselleşme ve Yerelleşme Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslar” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu Dergisi Cilt20,  Sayı 1,  Nisan 2017  (e-ISSN: 2564-7458) ss. 79-88

            D.1.14. Hilmi SÖZEN,Mehmet GÖKÜŞ, “EngelliVatandaşların Kamu Hizmetine Ulaşması Konusunda Kamu Hizmeti Veren BazıKurumların Yaptıkları Çalışmalar: Konya İli Örneği” Selçuk Üniversitesi AKMYO Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 2, Sayı 8, 2017, ss.139-148

 

E- ULUSAL BİLDİRİLER

E-1. Tam metinli bildiriler

E.1.1. Mehmet GÖKÜŞ, “Kamu YönetimininYapısal ve İşlevsel Sorunları Karşısında Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı”, 5. KamuYönetimi Sempozyumu, Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, (Edt:Orhan Gökçe, M. Akif Çukurçayır), Konya, 13-14 Mayıs 2010, ss. 327-337

E.1.2. Ali Şahin, Erdal Bayrakçı, Mehmet Göküş, “VatandaşlarınE-devleti Algılama Biçimi ve Beklentileri”, Kuram ve Yöntem AçısındanTürkiye’de Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, IX. Kamu Yönetimi Formu, 2012

E.1.3. Mehmet GÖKÜŞ, Hakan ALPTÜRKER, “KamuHizmetlerinin Belediyelerde Uygulanmasında Özelleştirme Yöntemleri,1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Sunumlu BildirilerKitabı, (Edt: Osman Akandere, Turgut Ayten, Yıldırım Akyol, Ali OsmanÇıbıkdiken) Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya,27-29 Mayıs 2009, ss. 1097-1108.

E.1.4. Süleyman KARAÇOR, Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKÇI, İnternetinsiyasal Katılmaya Etkisi, “Hüquq Elminin Müasir Problemléri” II.Beyn"Lxalq Konfransın Materialları, Bakı, 2010

E.1.5.Ali ŞAHİN, Mehmet GÖKÜŞ, Müge ÖZDEMİRAY, Belediye çalışanlarının Tutum veÇalışanları İle Vatandaşların Yerel hizmetlerden Duydukları Memnuniyet DüzeyiArasındaki İlişki: Konya Selçuklu Belediyesi, Kuramdan Uygulamaya YerelYönetimler Ve kentsel Politikalar(Ed. Yakup BULUT, Veysel EREN, Sedat KARAKAYA,Abdullah AYDIN), Pegem-Akademi, Ankara-2013-ss.769-778

E.1.6.Mehmet GÖKÜŞ, Erdal BAYRAKÇI, Hakan ALPTÜRKER Belediyelerin SunduğuSosyal ve Kültürel Hizmetlere Katılım Düzeyinin Değerlendirilmesine Yönelik Nevşehir’deBir Uygulama, 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu(KAYSEM-9) Yerelleşme/ Merkezileşme Tartışmaları 7-9 Mayıs 2015 İnönüÜniversitesi TODAİE 1.Basım ANKARA-2016, ss.275-285

E.1.7.Hakan ALPTÜRKER,Mehmet GÖKÜŞ, 6360 Sayılı Yasa ile Köy Yönetiminde Mahalle yönetimine GeçişSonrası Etkin Hizmet sunumuna İlişkin muhtarları Görüşü: Silifke KöyleriÖrneği, , Kamu Yönetiminde değişimin Yönü ve Etkileri, 13.Kayfor BildirilerKitabı, (M.Akif. ÇUKURÇAYIR, Tuğba EROĞLU, Hayriye SAĞIR, MucahitNAVRUZ-Konya-2016, ss. 1753-1763

F-ULUSAL KİTAP

F.1. Mehmet GÖKÜŞ, Kamu HizmetiKuram Politika Uygulama, Çizgi Yayınevi, Konya, 2011.

F-3. Kitap içinde bölüm yazarlığı

F.3.1. Mehmet GÖKÜŞ, “Türkiye’de MerkeziYönetim Yerel Yönetim İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Kamu YönetimininYapısal ve İşlevsel Sorunları, (Edt: M.Akif ÇUKURÇAYIR, Gülise GÖKÇE), ÇizgiYayınevi, Konya, 2007, ss. 285-325.

          F.3.2. MehmetGÖKÜŞ, “Kamu Hizmeti Kavramı ve Yönetişim Yaklaşımı”,Yönetişim Kuram BoyutlarUygulamalar,(Edt:M Akif ÇUKURÇAYIR, H. Tuğba EROĞLU, Hülya EKŞİ UĞUZ), ÇizgiYayınevi,  Konya, 2010, ss. 585-615.

F.3.3. Mehmet GÖKÜŞ, “Bürokrasi”, KamuYönetimi, (Edt. Ahmet Yatkın, Nalan Pehlivan Demiral), Lisans Yayıncılık,İstanbul-2013, ss. 81-110

F.3.4. Ali ŞAHİN,Erdal BAYRAKÇI, Mehmet GÖKÜŞ, “ Vatandaşların E-devlet Uygulamalarına YönelikAlgısı” Teoriden Uygulamaya E-Devlet, (ED. Ali ŞAHİN-Erhan ÖRSELLİ), Nobel yayınları-2014-Ankara, ss. 57-84

F.3.5. MehmetGÖKÜŞ, Zehra ÇUBUKCU, “Göç Yönetiminin Yerel Boyutu: Belediyelerin MültecilereYönelik Kamu Hizmetlerinin Değerlendirilmesi” Güncel Kent Sorunları ÜzerineSeçme Yazılar, (Edt. İmam Bakır KANLI), Ekin Yayınları-2018 Bursa, ss.135-153

F.3.6. AKSUNGUR ALİ BURAK,GÖKÜŞ MEHMET“Osmanlı Devleti’nde Mahalle Ve Güvenlik:Mahalle Bekçileri Üzerine Bir İnceleme”,Toplumsal Ve Siyasal BilimAraştırmaları, Yayın Yeri: iksad Publications - 2018©, Editör:Prof. Dr.Mustafa TALAS, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:241, ISBN:978-605-7923-91-2, BölümSayfaları:134 -163  Yönetilen Tezler
1. Murat DÖNMEZ, " Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması ve Uluslararası Kuruluşlar ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler , - 2003 , Tamamlandı
2. Eren ÖZDEMİR, " Kamu Sektöründe İç Denetim: Genel Bütçe Kapsamındaki İdarelere Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2015, Tamamlandı
3. Ercan ERYİĞİT, " İttihat Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nda Siyasete ve Yönetime Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2009, Tamamlandı
4. Elnur MUSABAYLI, " , Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Dış Politikası (1918-1920) ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2005, Tamamlandı
5. Metin ÖZKARAL, " Bürokrasi-Siyaset İlişkisi Açısından Türkiye ile Fransa'nın Karşılaştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2008, Tamamlandı
6. Yücel KARAKOYUN, " Türkiye'de Elit Değişimi ve Toplumsal Yapıya Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi , - 2005, Tamamlandı
7. Niyazi TILISBIK, " Uluslararası İlişkiler Modern İstihbarat ve Türkiye ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2005 , Tamamlandı
8. Burcu AKBABA, " Ulus Devlet Anlayışı Bağlamında Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2006, Tamamlandı
9. Hasan CANITEZ, " Türkiye'de 1960-1980 Arasında Bürokrasi Siyasi İktidar İlişkisinin Gelişimi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2008, Tamamlandı
10. Hakan ALPTÜRKER, " Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti:Silifke Örneği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2010, Tamamlandı
11. Ayşe AKKAYA, " Geçmişten Günümüze Orta Doğuda Petrol Savaşları ve Devlet Sistemlerine Etkileri, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2016, Tamamlandı
12. Abdülgaffar ÇİFTÇİ, " Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçlerine Yerel Halkın Katılımı ve Karara alma Süreçlerinde Denetimin İşlevselliği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi , - 2016, Tamamlandı
13. Faik Serkan BAĞ, " Avrupa Birliği Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu ve Türkiye`nin Kıbrıs Politikası, ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2002, Tamamlandı
14. Niyazi TILISBIK, " Uluslararası İlişkiler, Modern İstihbarat ve Türkiye ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, - 2005, Tamamlandı
15. Hilmi SÖZEN, " Engelli Vatandaşların Kamu Hizmeti Almada Karşılaştığı sorunlar: Konya İli Örneği ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2017, Tamamlandı
16. Mahmut Umut Ferman AKBULUT, " Küreselleşme ve Yerelleşme Bağlamında Bölgesel Kalkınma Ajansları, Selçuk Üniversitesi- ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi, - 2016, Tamamlandı
17. Serdar Vural UYGUN, " Kamu Kurumlarında Yöneticilerin Uyguladıkları Yönetim anlayışlarının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Kamu Yönetimi, - 2017, Tamamlandı
18. Ulanbek DÖÖLÖTOV, " Kamu Yönetimi :Kırgızistan'ın Demokratik Sürece Geçişi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi , - 2004, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı20122014
Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı20152016

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Bürokrasi Kuramları
Kamu Hizmetinde Yeni Yaklaşımlar
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
TÜRK KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİMLERİ
YÖNETİM BİLİMLERİ