ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. ALİ ERBAŞI
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF BUSINESS PROGRAM OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 
E-Mail  aerbasi selcuk.edu.tr
Phone 03322234335
Address Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Alaeddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2007 

  Publications:

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. A. Erbaşı, S. Ersöz (2017). Examples ofBenchmarking From Modern Management Techniques in Akhism, Selçuk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (37), 12-20.

A2. A. Erbaşı, O. Zaganjori (2017). Sosyalİzolasyonun Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetimve Ekonomi Dergisi, 24 (1),39-52.

A3. A. Erbaşı, Melih Celil Özbek (2016). TheEffect of Psychological Capital on Work Engagement, Australian Academy ofBusiness and Economics Review (AABER), Vol. 2, Iss. 4, pp. 276-284.

A4. A. Erbaşı (2013). Use of Analytic HierarchyProcess in the Vision Determination Process,Energy Education Science and Technology Part B, Vol. 5, Iss. 2, pp.1387-1394.

A5. A. Erbaşı, T. Arat, S. Büyükipekci (2012).The Effect of Performance Appraisal Errors on Employee Performances: AnExamination in Industrial Cooling Managements in Turkey in Terms of Employee Perceptions,European Scientific Journal, Vol. 8,No. 19, pp. 164-190.

A6. A. Erbaşı (2012). The Levels of Knowledgeand Importance of Strategic Management Tools in Five-Star Hotel Managements inTurkey, International Review of Businessand Social Sciences, Vol. 1, No. 5, pp. 61-69.

A7. A. Erbaşı, T. Arat, O. Ünüvar (2012). TheCorrelation Between Organizational Commitment And Job Satisfaction With aPerception of Performance Evaluation, InternationalJournal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 9, pp. 68-76.

A8. A. Erbaşı (2012). Use of Analytic HierarchyProcess Method in Determination of Performance Indicators: The Case of TurkishTextile Industry, Tekstil ve Konfeksiyon,Vol. 22, No. 3, 177-184.

A9. A. Erbaşı (2012). Ahi Teşkilatında YönetimFonksiyonlarıyla İlgili Uygulamalar, TurkishStudies, Vol. 7/2, pp. 1321-1331. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3192

A10. A. Erbaşı, T. Arat (2012). The Effect ofFinancial and Non-Financial Incentives on Job Satisfaction: An Examination ofFood Chain Premises in Turkey, InternationalBusiness Research, Vol. 5, No. 10, pp. 136-145. DOI: 10.5539/ibr.v5n10p136

A11. A. Erbaşı, R. Parlakkaya (2012). Use ofAnalytic Hierarchy Process in Balanced Scorecard: An Approach in a Hotel Firm, Business and Management Review, Vol. 2,No. 2, pp. 23-37.

A12. A. Erbaşı, Ş. Ünüvar, O. Ünüvar, Y. Uzun (2012).Determination of Factors Effecting Entrepreneurship Tendency of Students ofVocational High School Through Methods of Data Mining, Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1, No. 12,pp. 10-19.

A13. Ş. Ünüvar, A. Erbaşı, F.A. Bilge(2012). Effect of Workers’ Perception in Hospitality Facilities on WorkSatisfaction and Intention to Leave Concerning SA 8000 Social AccountabilityStandards, European Journal of SocialSciences, Vol. 32, Iss. 1, 59-68.

A14. A. Erbaşı (2012). Kamu İdarelerinin MalAlımı İhalelerinde En Uygun Tedarikçinin Analitik Hiyerarşi Proses Yaklaşımıİle Belirlenmesi, Uluslar arası İktisadive İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 165-182.

A15. A. Erbaşı, Ş. Ünüvar (2012) The Levels of Using Strategic Management Tools andSatisfaction with Them: A Case of Five-Star Hotels in Turkey, International Journal of Business and Management,Vol. 7, No. 20, pp. 71-80. DOI: 10.5539/ijbm.v7n20p71

A16. A. Erbaşı, S. Ersöz (2011). Ahilik ve 4C PazarlamaKarması İlişkisi: Tarihî Perspektiften Bakış, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 59, s.135-146.

B. Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler:

B1. A. Erbaşı, Şükran G. Tanç, A. Gümrah (2017).Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyinin Ölçülmesi:Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, 22.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir, Türkiye.

B2. Hakkı M. Ay, A. Erbaşı (2017). Konya ve Karaman Merkez ve Bağlı İlçeleri İç GöçAnalizi, Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 18-20 Ekim 2017, Antalya,Türkiye.

B3. A. Erbaşı (2017). The Investigation ofEmployees’ Green Organisational Behaviour Tendencies in terms of SomeDemographic Variables, 4th International Scientific Conference Tourism andCreative Industries: Trends and Challenges, 4-6 May 2017, Opatija, Croatia, 159-168.

B4. S. Büyükipekci, A. Erbaşı, H. Sunar (2017). ApplyingAnalytical Hierarchical Process Method in Selecting Accounting Manager, 4thInternational Scientific Conference Tourism and Creative Industries: Trends andChallenges, 4-6 May 2017, Opatija, Croatia, 57-69.

B5. A. Erbaşı, Hakkı M. Ay, S. Büyükipekci, E.Yiğit (2017). Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Türkiye’deki Vergi Sistemine BakışAçısı (Konya İli Şehir Merkezi Örneği), Uluslararası Kültürel Miras ve TurizmKongresi, 19-21 Mayıs 2017, Konya, Türkiye.

B6. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, S. Ezlen (2017).Kişiiik Özelliklerinin Kopya Çekme Tutumu Üzerindeki Etkisi, UluslararasıKültürel Miras ve Turizm Kongresi, 19-21 Mayıs 2017, Konya, Türkiye.

B7. A. Erbaşı, Z. Sanioğlu (2016). Sosyal Sermayenin Örgütsel BağlılıkÜzerindeki Etkisinde Örgüt Depresyonunun Aracılık Etkisi, InternationalCongress of Management Economy and Policy (ICOMEP), 26-27 November 2016,İstanbul, Türkiye, pp. 3552-3560.

 

B8. A. Erbaşı, Saida N. Özdemir (2016). Turizm İşletmelerinde BalancedScorecard (BSC) ve Uygulamaları: İçerik Analizi, Ines International AcademicResearch Congress, November 3-5, 2016, Side, Antalya, pp. 1144-1152.

B9. A. Erbaşı, Ş.Yakut, S. Ezlen (2016). Kişilik Özelliklerinin Sanal Kaytarma DavranışıÜzerindeki Etkisi, Ines International Academic Research Congress, November 3-5,2016, Side, Antalya, pp. 1062-1067.

B10. A. Erbaşı, H.Arıkan, E. Çakır (2016). Duygusal Zeka, Örgütsel Bağlılık Üzerinde Etkilimidir? Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanları Üzerinde Birİnceleme, 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2016, Universityof Prizren, Prizren, Kosova, 303-308.

B11. A. Erbaşı, Melih C. Özbek (2016). The Effectof Psychological Capital on Work Engagement, International Business ResearchConference 2016, 19-21 March 2016, Sydney, Australia, Australian Academy ofBusiness and Economics Review (AABER), Vol. 2, Iss. 4, pp. 276-284.

B12. A. Erbaşı (2015). Indicator Problem inMeasuring Social Capital: the Relationship between Human Capital Indicators andSocial Capital, 2015 The 2nd International Conference on Management andHumanities (ICMH2015), April 11-12, 2015, Los Angeles-United States of America;Journal of Advanced Management Science, Vol: 4, No: 5, 2016, pp. 361-367.

B13. O. Ünüvar, A. Erbaşı, Ş. Ünüvar (2015).Employee Satisfaction in Automotive Supply Industry: An Application in anEstablishment Operating in Konya, 2015 The 2nd International Conference onManagement and Humanities (ICMH2015), April 11-12, 2015, Los Angeles-UnitedStates of America; Journal of Advanced Management Science, Vol: 4, No: 5, 2016,pp. 53-59.

B14. A.Erbaşı (2014). Use of Balanced Scorecard in Municipality Performance Assesments:Municipal Scorecard Model, Journal of Advanced Management Science, Vol. 2, No.3, International Conference on Advancesand Management Sciences, February 22-23, 2014, Barcelona-Spain, pp. 197-205.

B15.A. Erbaşı, A. Can, K. Çınar (2013). The Use of the AHP Methodin the Selection of the Most Appropriate Production Materials by Businesses: ASample Study on Tractor Body Materials, Journal of Advanced ManagementScience, Vol. 1, No. 1, International Conference on Innovation and InformationManagement, January 19-20, 2013, Singapore, pp. 152-155.

B16. O. Ünüvar, A. Erbaşı, Y. Uzun (2012). The Detection of the Factors That Affectthe Business Administration Students’ Success in Management Lessons With DataMining Techniques, International Journalof Multidisciplinary Thought, Vol. 2 No. 3, International Conference for Academic Disciplines, April 1-5, 2012,Vienna-Austria, pp. 433-437.

B17. A. Erbaşı (2012). Management Problemsin Business and the Examination These Problems Within Occupational Groups, International Journal of MultidisciplinaryThought, Vol. 2 No. 4, InternationalConference for Academic Disciplines, April 1-5, 2012, Vienna-Austria, pp. 311-331.

B18. A. Erbaşı, S. Ersöz (2011). Ahi Evran-ıVeli’nin 13. Yüzyıldaki Benchmarking Uygulamaları, 1. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı 1. Cilt,Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir, s. 381-391.

B19. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, T. Arat(2011). Awareness and Usage Levels of The Financial Derivatives By TurkishCompanies: A Research on The Companies in Konya Region, International Management Conference, March 3-4, 2011,Bangkok-Thailand.

B20. A. Erbaşı (2011). The Use of Balanced Scorecard in Performance Planning As aStrategic Management Tool: An Application in The Aluminium Sector, International Management Conference, March3-4, 2011, Bangkok-Thailand.

B21. A. Erbaşı, R. Yücel (2010). Stratejik Planlamada Paydaş Analizi ve Etkin KaynakYönetimi Açından Önemi: Türkiye’deki Yerel Yönetimlerden Örnekler ve Öneriler, 8. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, TürkDünyası Araştırmaları Vakfı, 9-13 Haziran 2010, Celalabad-Kırgızistan.

B22. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, M. Bakanlar (2009).Türk Dünyası İşletmelerinin Ekonomik Yapılarının Güçlendirilmesinde AhilikAnlayışından Yararlanılması, Journal ofAzerbaijani Studies, Vol. 10 No. 3-4, Vol. 11 No. 1-4, Vol. 12 No. 1-2,2007-2009 Özel Sayısı, Dünyada YeniOluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi,29-31 Mayıs 2009, Bakü-Azerbaycan, s. 783-798.

B23. A. Erbaşı, S. Büyükipekci (2009). Yeni Ekonomik Düzen ve Kamunun BütçelemeAnlayışına Etkisi, Journal of AzerbaijaniStudies, Vol.: 10 No: 3-4, Vol.: 11 No: 1-4, Vol.: 12 No: 1-2, 2007-2009Özel Sayısı, Dünyada Yeni Oluşumlar veTürk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2009,Bakü-Azerbaycan, s. 522-533.

B24. S. Büyükipekci, A. Erbaşı (2009). Yeni Ekonomik Düzenve Muhasebede Kayıt Yöntemleri Üzerindeki Yansıması, Journal of Azerbaijani Studies, Vol.: 10 No: 3-4, Vol.: 11 No: 1-4,Vol.: 12 No: 1-2, 2007-2009 Özel Sayısı, DünyadaYeni Oluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi,29-31 Mayıs 2009, Bakü-Azerbaycan, s. 768-776.

B25. A. Erbaşı, S. Büyükipekci,T. Arat (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kalite Standartlarını Tanımave Satınalma Süreçlerinde Dikkate Alma Derecelerinin Belirlenmesine Yönelik BirAraştırma, 1. Uluslararası MeslekYüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MeslekYüksekokulu, 27-29 Mayıs 2009, Konya, s. 2239-2252.

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. A.Erbaşı, S. Büyükipekci (2016). Şirketlerin Özellikleri veMuhasebesi, Şelale Ofset, Konya.

C2. AhilikteEkonomi, Yönetim ve Arabuluculuk (2016). Bölüm Editörü: Ali Erbaşı, içinde: MeslekAhlakı ve Ahilik, Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya.

C3. A. Erbaşı(2016). Yönetim ve Ahilik, içinde: MeslekAhlakı ve Ahilik (Bölüm Editörü: Ali Erbaşı), Karatay ÜniversitesiYayınları, Konya.

C4. İşletme Yönetimi I-II (2015).Editörler: Ali Erbaşı ve SezerKaraca, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

C5. A. Erbaşı (2015). İşletmelerde Büyüme ve Kapasite, içinde: İşletme Yönetimi (Editörler: Ali Erbaşı ve Sezar Karaca), Lisans Yayıncılık,İstanbul, s. 113-148. 

C6. A. Erbaşı (2009). İşletmelerde Büyüme ve Kapasite, içinde:Genel İşletme (Editörler: Mustafa Kara ve Hayrettin Ertan), LisansYayıncılık, İstanbul, s. 115-152. (2. Baskı 2011: 115-152; 3. Baskı 2014: 125-162)

C7. A.Erbaşı (2008). BelediyelerdeKurumsal Performans Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.

D. Ulusal hakemli dergilerdeyayımlanan makaleler:

D1. A. Akmaz, A. Erbaşı (2017). Psikolojik Kontrat İle Örgütsel Bağlılık veÖrgütsel Güven İlişkisi: Mersin İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerindeBir Uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17 (4), 125-154.

D2. A. Erbaşı, A. Cabi, A. Gümrah, H.Hakses (2017). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu, Cilt: 20, Sayı: 2, s. 206-214.

D3. T. Karabulut, A. Erbaşı (2016). Öğretmenlerinİş Tatmin Düzeylerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses YöntemiyleDeğerlendirilmesi: Erzincan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda BirUygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s.17-46.

D4. A. Erbaşı (2015). İlçeler Düzeyinde Sosyal Sermaye Analizi: Konya ve Karaman Örneği, Sosyoekonomi Dergisi, Vol: 23, No: 25, s. 47-78.

D5. A. Erbaşı (2014). Performans Esaslı Bütçelemede Sistem Yaklaşımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYODergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, s. 17-34.

D6. A. Erbaşı (2012). Balanced Scorecard Performans Değerlendirme Yönteminin Türkçe Yazındaki Tercüme Problemi, Verimlilik Dergisi, Sayı: 2012-2, s.61-86.

D7. A. Erbaşı, O. Ünüvar, T. Arat (2012). Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti, Verimlilik Dergisi, Sayı:2012-3, s. 97-114.

D8. A.Erbaşı, A. Güzel (2009). Belediyelerde Performans Esaslı BütçelemeSürecinde Karşılaşılan Sorunlar, ÇağdaşYerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, s. 35-44.

D9. R. Parlakkaya, A. Erbaşı (2009).Finans & Muhasebe Tümleşik Bilgi Sistemlerinin Yönetim Piramidinin TümKatmanlarına Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi, MUFAD Dergisi, Sayı: 43, s. 123-136.

D10. A.Erbaşı (2009). Kamuda Performans Esaslı Bütçelemenin Tasarımınaİlişkin Modelsel Bir Yaklaşım, Maliye Dergisi, Sayı: 156, s. 249-264.

D11. A.Erbaşı, A. Güzel (2008). Örgütlerde Performans Yönetim SistemindenPerformans Esaslı Bütçelemeye: Belediyelerdeki Yansıması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,Cilt: 11, Sayı: 1-2, s. 81-97.

D12. A. Erbaşı, G. Başak,S. Ersöz (2007). Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi’nin Üniversite ÖğrencileriArasında Hangi Ölçülerde Tanındığına Yönelik Bir İnceleme, Verimlilik Dergisi, Sayı: 2007/4, s. 7-20.

D11. R. Yücel, İ. Gökdeniz, A. Erbaşı (2006). İşletmelerde Karar Verme Sürecinde Populasyon Ekolojisi YaklaşımındanYararlanılması, Selçuk ÜniversitesiKaraman İİBF. Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 11, s. 211-219.

D12. S.Aslanoğlu, A. Erbaşı (2005). 2005 Yılında Finansal YatırımAraçlarının Vergilendirilmesi, Gerçekleşen Getirileri, Reel Getiri BazındaKarşılaştırılması ve 2006 Yılındaki Durum, MaliÇözüm Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 73, s. 154-167.

D13. A. Erbaşı, S. Ersöz (2004). Toplam Kalite Yönetimi-Ahilik İlişkisi, TSE Standard Dergisi, Yıl: 43, Sayı:515, s. 27-37.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Erbaşı, Ö. Özalp (2016). Çevre Tutkusu ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul Üniversitesi,İstanbul.

E2. A. Erbaşı, Z. Sanioğlu, A. Çelik (2015).Örgütsel Sosyalleşme ve Dayanışmanın Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi:Sosyalleşme ve Dayanışma İlişkisinde Özdeşleşmenin Aracılık Rolü, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 6-7 Kasım 2015, Tokat, 178-186.

E3. A. Erbaşı,S. Ersöz (2004). AB Programına Uyum Çerçevesinde KOBİ’lerin Rekabet Gücü ve Kalitesindeki Artı Değerlerin Geliştirilmesi Adına: Ahilik, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 12-13 Ekim 2004, Kırşehir, Cilt: 1, s.359-369.  Theses
1. Abdullah AKMAZ, " Psikolojik Kontrat İle Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven İlişkisi: Mersin İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 2013 - 2016, Tamamlandı
2. Turgut KARABULUT, " Çalışanların İş Tatmin Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik, 2011 - , Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Kırşehir Valiliği AB Programları İzleme, İstatistik, Destek ve Koordinasyon Merkezi Üyesi 20062007
Kırşehir Belediyesi Norm Kadro Yapılandırma Komisyonu Üyesi 20062006
Kırşehir Belediyesi Stratejik Planı (2007-2011) Hazırlama Komitesi Başkanı20062006
Kırşehir Valiliği Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Hareketleri İle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Alt Komisyon Üyesi 20062007
Kırşehir Belediyesi Performans Esaslı Bütçe (2007-2009) Hazırlama Komitesi Başkanı 20062006
Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yrd.20082010
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyesi20112013

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.04/01/201201/11/2013
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon BölümüBölüm Başkani06/01/201231/03/2017
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.29/07/201623/12/2016
S.Ü. Proje Geliştirme Ve Yönetimi Uyg. Ve Arş. Mer. Md.Merkez Müdür V.18/08/201626/10/2016
S.Ü. Proje Geliştirme Ve Yönetimi Uyg. Ve Arş. Mer. Md.Merkez Müd.27/10/201619/04/2017
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.23/12/2016 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
BEHAVIORAL SCIENCE
Ahilik by Economic and Administrative Aspects
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-I
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-II
 
Features and Associations of Companies