ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. ALİ ERBAŞI
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF BUSINESS PROGRAM OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 
E-Mail  aerbasi selcuk.edu.tr
Phone 03322234335
Address Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Alaeddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi2007 

  Publications:

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. A. Erbaşı, S. Ersöz (2017). Examples ofBenchmarking From Modern Management Techniques in Akhism, Selçuk ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (37), 12-20.

A2. A. Erbaşı, O. Zaganjori (2017). Sosyalİzolasyonun Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 24 (1),39-52.

A3. A. Erbaşı, Melih Celil Özbek (2016). TheEffect of Psychological Capital on Work Engagement, Australian Academy ofBusiness and Economics Review (AABER), Vol. 2, Iss. 4, pp. 276-284.

A4. A. Erbaşı (2013). Use of Analytic HierarchyProcess in the Vision Determination Process,Energy Education Science and Technology Part B, Vol. 5, Iss. 2, pp.1387-1394.

A5. A. Erbaşı, T. Arat, S. Büyükipekci (2012).The Effect of Performance Appraisal Errors on Employee Performances: AnExamination in Industrial Cooling Managements in Turkey in Terms of Employee Perceptions,European Scientific Journal, Vol. 8,No. 19, pp. 164-190.

A6. A. Erbaşı (2012). The Levels of Knowledge and Importance of Strategic Management Tools in Five-Star Hotel Managements inTurkey, International Review of Business and Social Sciences, Vol. 1, No. 5, pp. 61-69.

A7. A. Erbaşı, T. Arat, O. Ünüvar (2012). TheCorrelation Between Organizational Commitment And Job Satisfaction With aPerception of Performance Evaluation, InternationalJournal of Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 9, pp. 68-76.

A8. A. Erbaşı (2012). Use of Analytic HierarchyProcess Method in Determination of Performance Indicators: The Case of TurkishTextile Industry, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 22, No. 3, 177-184.

A9. A. Erbaşı (2012). Ahi Teşkilatında YönetimFonksiyonlarıyla İlgili Uygulamalar, TurkishStudies, Vol. 7/2, pp. 1321-1331. DOI: 10.7827/TurkishStudies.3192

A10. A. Erbaşı, T. Arat (2012). The Effect ofFinancial and Non-Financial Incentives on Job Satisfaction: An Examination ofFood Chain Premises in Turkey, InternationalBusiness Research, Vol. 5, No. 10, pp. 136-145. DOI: 10.5539/ibr.v5n10p136

A11. A. Erbaşı, R. Parlakkaya (2012). Use ofAnalytic Hierarchy Process in Balanced Scorecard: An Approach in a Hotel Firm, Business and Management Review, Vol. 2,No. 2, pp. 23-37.

A12. A. Erbaşı, Ş. Ünüvar, O. Ünüvar, Y. Uzun (2012).Determination of Factors Effecting Entrepreneurship Tendency of Students ofVocational High School Through Methods of Data Mining, Asian Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1, No. 12, pp. 10-19.

A13. Ş. Ünüvar, A. Erbaşı, F.A. Bilge(2012). Effect of Workers’ Perception in Hospitality Facilities on WorkSatisfaction and Intention to Leave Concerning SA 8000 Social AccountabilityStandards, European Journal of SocialSciences, Vol. 32, Iss. 1, 59-68.

A14. A. Erbaşı (2012). Kamu İdarelerinin MalAlımı İhalelerinde En Uygun Tedarikçinin Analitik Hiyerarşi Proses Yaklaşımıİle Belirlenmesi, Uluslar arası İktisadive İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, s. 165-182.

A15. A. Erbaşı, S. Ersöz (2011). Ahilik ve 4C PazarlamaKarması İlişkisi: Tarihî Perspektiften Bakış, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 59, s.135-146.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler:

B1. A. Erbaşı, Şükran G. Tanç, A. Gümrah (2017).Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeyinin Ölçülmesi:Nevşehir Tarım Kredi Kooperatifi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, 22.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 5-7 Ekim 2017, Nevşehir, Türkiye.

B2. A. Erbaşı (2017). The Investigation ofEmployees’ Green Organisational Behaviour Tendencies in terms of SomeDemographic Variables, 4th International Scientific Conference Tourism andCreative Industries: Trends and Challenges, 4-6 May 2017, Opatija, Croatia, 159-168.

B3. S. Büyükipekci, A. Erbaşı, H. Sunar (2017). ApplyingAnalytical Hierarchical Process Method in Selecting Accounting Manager, 4thInternational Scientific Conference Tourism and Creative Industries: Trends andChallenges, 4-6 May 2017, Opatija, Croatia, 57-69.

B4. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, S. Ezlen (2017). Kişilik Özelliklerinin Kopya Çekme Tutumu Üzerindeki Etkisi, UluslararasıKültürel Miras ve Turizm Kongresi, 19-21 Mayıs 2017, Konya, Türkiye.

B5. A. Erbaşı, Z. Sanioğlu (2016). Sosyal Sermayenin Örgütsel BağlılıkÜzerindeki Etkisinde Örgüt Depresyonunun Aracılık Etkisi, InternationalCongress of Management Economy and Policy (ICOMEP), 26-27 November 2016,İstanbul, Türkiye, pp. 3552-3560.

 

B6. A. Erbaşı, Saida N. Özdemir (2016). Turizm İşletmelerinde BalancedScorecard (BSC) ve Uygulamaları: İçerik Analizi, Ines International AcademicResearch Congress, November 3-5, 2016, Side, Antalya, pp. 1144-1152.

B7. A. Erbaşı, Ş.Yakut, S. Ezlen (2016). Kişilik Özelliklerinin Sanal Kaytarma DavranışıÜzerindeki Etkisi, Ines International Academic Research Congress, November 3-5,2016, Side, Antalya, pp. 1062-1067.

B8. A. Erbaşı, H.Arıkan, E. Çakır (2016). Duygusal Zeka, Örgütsel Bağlılık Üzerinde Etkilimidir? Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Öğretim Elemanları Üzerinde Birİnceleme, 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2016, University of Prizren, Prizren, Kosova, 303-308.

B9. A. Erbaşı, Melih C. Özbek (2016). The Effect of Psychological Capital on Work Engagement, International Business ResearchConference 2016, 19-21 March 2016, Sydney, Australia, Australian Academy ofBusiness and Economics Review (AABER), Vol. 2, Iss. 4, pp. 276-284.

B10. A. Erbaşı (2015). Indicator Problem inMeasuring Social Capital: the Relationship between Human Capital Indicators andSocial Capital, 2015 The 2nd International Conference on Management andHumanities (ICMH2015), April 11-12, 2015, Los Angeles-United States of America;Journal of Advanced Management Science, Vol: 4, No: 5, 2016, pp. 361-367.

B11. O. Ünüvar, A. Erbaşı, Ş. Ünüvar (2015).Employee Satisfaction in Automotive Supply Industry: An Application in anEstablishment Operating in Konya, 2015 The 2nd International Conference onManagement and Humanities (ICMH2015), April 11-12, 2015, Los Angeles-UnitedStates of America; Journal of Advanced Management Science, Vol: 4, No: 5, 2016, pp. 53-59.

B12. A. Erbaşı (2014). Use of Balanced Scorecard in Municipality Performance Assesments: Municipal Scorecard Model, Journal of Advanced Management Science, Vol. 2, No.3, International Conference on Advancesand Management Sciences, February 22-23, 2014, Barcelona-Spain, pp. 197-205.

B13. A. Erbaşı, A. Can, K. Çınar (2013). The Use of the AHP Method in the Selection of the Most Appropriate Production Materials by Businesses: A Sample Study on Tractor Body Materials, Journal of Advanced ManagementScience, Vol. 1, No. 1, International Conference on Innovation and InformationManagement, January 19-20, 2013, Singapore, pp. 152-155.

B14. O. Ünüvar, A. Erbaşı, Y. Uzun (2012). The Detection of the Factors That Affect the Business Administration Students’ Success in Management Lessons With DataMining Techniques, International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 2 No. 3, International Conference for Academic Disciplines, April 1-5, 2012,Vienna-Austria, pp. 433-437.

B15. A. Erbaşı (2012). Management Problemsin Business and the Examination These Problems Within Occupational Groups, International Journal of MultidisciplinaryThought, Vol. 2 No. 4, InternationalConference for Academic Disciplines, April 1-5, 2012, Vienna-Austria, pp. 311-331.

B16. A. Erbaşı, S. Ersöz (2011). Ahi Evran-ıVeli’nin 13. Yüzyıldaki Benchmarking Uygulamaları, 1. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı 1. Cilt, Ahi Evran Üniversitesi, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir, s. 381-391.

B17. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, T. Arat(2011). Awareness and Usage Levels of The Financial Derivatives By TurkishCompanies: A Research on The Companies in Konya Region, International Management Conference, March 3-4, 2011,Bangkok-Thailand.

B18. A. Erbaşı (2011). The Use of Balanced Scorecard in Performance Planning As aStrategic Management Tool: An Application in The Aluminium Sector, International Management Conference, March3-4, 2011, Bangkok-Thailand.

B19. A. Erbaşı, R. Yücel (2010). Stratejik Planlamada Paydaş Analizi ve Etkin KaynakYönetimi Açından Önemi: Türkiye’deki Yerel Yönetimlerden Örnekler ve Öneriler, 8. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi, TürkDünyası Araştırmaları Vakfı, 9-13 Haziran 2010, Celalabad-Kırgızistan.

B20. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, M. Bakanlar (2009).Türk Dünyası İşletmelerinin Ekonomik Yapılarının Güçlendirilmesinde AhilikAnlayışından Yararlanılması, Journal ofAzerbaijani Studies, Vol. 10 No. 3-4, Vol. 11 No. 1-4, Vol. 12 No. 1-2,2007-2009 Özel Sayısı, Dünyada YeniOluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2009, Bakü-Azerbaycan, s. 783-798.

B21. A. Erbaşı, S. Büyükipekci (2009). Yeni Ekonomik Düzen ve Kamunun BütçelemeAnlayışına Etkisi, Journal of AzerbaijaniStudies,Vol.: 10 No: 3-4, Vol.: 11 No: 1-4, Vol.: 12 No: 1-2, 2007-2009Özel Sayısı, Dünyada Yeni Oluşumlar veTürk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2009,Bakü-Azerbaycan, s. 522-533.

B22. S. Büyükipekci, A. Erbaşı (2009). Yeni Ekonomik Düzen ve Muhasebede Kayıt Yöntemleri Üzerindeki Yansıması, Journal of Azerbaijani Studies, Vol.: 10 No: 3-4, Vol.: 11 No: 1-4,Vol.: 12 No: 1-2, 2007-2009 Özel Sayısı, DünyadaYeni Oluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2009, Bakü-Azerbaycan, s. 768-776.

B23. A. Erbaşı, S. Büyükipekci, T. Arat (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kalite Standartlarını Tanıma ve Satınalma Süreçlerinde Dikkate Alma Derecelerinin Belirlenmesine Yönelik BirAraştırma, 1. Uluslararası MeslekYüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MeslekYüksekokulu, 27-29 Mayıs 2009, Konya, s. 2239-2252.

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. A.Erbaşı, S. Büyükipekci (2016). Şirketlerin Özellikleri veMuhasebesi, Şelale Ofset, Konya.

C2. Ahilikte Ekonomi, Yönetim ve Arabuluculuk (2016). Bölüm Editörü: Ali Erbaşıiçinde: Meslek Ahlakı ve Ahilik, Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya.

C3. A. Erbaşı (2016). Yönetim ve Ahilik, içinde: MeslekAhlakı ve Ahilik (Bölüm Editörü: Ali Erbaşı), Karatay ÜniversitesiYayınları, Konya.

C4. İşletme Yönetimi I-II (2015). Editörler: Ali Erbaşı ve Sezer Karaca, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

C5. A. Erbaşı (2015). İşletmelerde Büyüme ve Kapasite, içinde: İşletme Yönetimi (Editörler: Ali Erbaşı ve Sezar Karaca), Lisans Yayıncılık, İstanbul, s. 113-148. 

C6. A. Erbaşı (2009). İşletmelerde Büyüme ve Kapasite, içinde:Genel İşletme (Editörler: Mustafa Kara ve Hayrettin Ertan), LisansYayıncılık, İstanbul, s. 115-152. (2. Baskı 2011: 115-152; 3. Baskı 2014: 125-162)

C7. A.Erbaşı (2008). BelediyelerdeKurumsal Performans Yönetimi, Ankara: Nobel Yayınları.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. A. Akmaz, A. Erbaşı (2017). Psikolojik Kontrat İle Örgütsel Bağlılık veÖrgütsel Güven İlişkisi: Mersin İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerindeBir Uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (4), 125-154.

D2. A. Erbaşı, A. Cabi, A. Gümrah, H.Hakses (2017). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDergisi’nin Bibliyometrik Analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu, Cilt: 20, Sayı: 2, s. 206-214.

D3. T. Karabulut, A. Erbaşı (2016). Öğretmenlerinİş Tatmin Düzeylerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses YöntemiyleDeğerlendirilmesi: Erzincan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda BirUygulama, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, s.17-46.

D4. A. Erbaşı (2015). İlçeler Düzeyinde Sosyal Sermaye Analizi: Konya ve Karaman Örneği, Sosyoekonomi Dergisi, Vol: 23, No: 25, s. 47-78.

D5. A. Erbaşı (2014). Performans Esaslı Bütçelemede Sistem Yaklaşımı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYODergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, s. 17-34.

D6. A. Erbaşı (2012). Balanced Scorecard Performans Değerlendirme Yönteminin Türkçe Yazındaki Tercüme Problemi, Verimlilik Dergisi, Sayı: 2012-2, s.61-86.

D7. A. Erbaşı, O. Ünüvar, T. Arat (2012). Banka Çalışanlarının Performansını Etkileyen Örgütsel Stres Faktörlerinin ve Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti, Verimlilik Dergisi, Sayı:2012-3, s. 97-114.

D8. A.Erbaşı, A. Güzel (2009). Belediyelerde Performans Esaslı BütçelemeSürecinde Karşılaşılan Sorunlar, ÇağdaşYerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, s. 35-44.

D9. R. Parlakkaya, A. Erbaşı (2009).Finans & Muhasebe Tümleşik Bilgi Sistemlerinin Yönetim Piramidinin TümKatmanlarına Uygulanmasına Yönelik Bir Model Önerisi, MUFAD Dergisi, Sayı: 43, s. 123-136.

D10. A.Erbaşı (2009). Kamuda Performans Esaslı Bütçelemenin Tasarımınaİlişkin Modelsel Bir Yaklaşım, Maliye Dergisi, Sayı: 156, s. 249-264.

D11. A.Erbaşı, A. Güzel (2008). Örgütlerde Performans Yönetim SistemindenPerformans Esaslı Bütçelemeye: Belediyelerdeki Yansıması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, s. 81-97.

D12. A. Erbaşı, G. Başak, S. Ersöz (2007). Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi’nin Üniversite ÖğrencileriArasında Hangi Ölçülerde Tanındığına Yönelik Bir İnceleme, Verimlilik Dergisi, Sayı: 2007/4, s. 7-20.

D11. R. Yücel, İ. Gökdeniz, A. Erbaşı (2006). İşletmelerde Karar Verme Sürecinde Populasyon Ekolojisi YaklaşımındanYararlanılması, Selçuk ÜniversitesiKaraman İİBF. Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 11, s. 211-219.

D12. S.Aslanoğlu, A. Erbaşı (2005). 2005 Yılında Finansal YatırımAraçlarının Vergilendirilmesi, Gerçekleşen Getirileri, Reel Getiri BazındaKarşılaştırılması ve 2006 Yılındaki Durum, MaliÇözüm Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 73, s. 154-167.

D13. A. Erbaşı, S. Ersöz (2004). Toplam Kalite Yönetimi-Ahilik İlişkisi, TSE Standard Dergisi, Yıl: 43, Sayı:515, s. 27-37.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Erbaşı, Ö. Özalp (2016). Çevre Tutkusu ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

E2. A. Erbaşı, Z. Sanioğlu, A. Çelik (2015).Örgütsel Sosyalleşme ve Dayanışmanın Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi:Sosyalleşme ve Dayanışma İlişkisinde Özdeşleşmenin Aracılık Rolü, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 6-7 Kasım 2015, Tokat, 178-186.

E3. A. Erbaşı, S. Ersöz (2004). AB Programına Uyum Çerçevesinde KOBİ’lerin Rekabet Gücü ve Kalitesindeki Artı Değerlerin Geliştirilmesi Adına: Ahilik, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 12-13 Ekim 2004, Kırşehir, Cilt: 1, s.359-369.


  Theses
1. Abdullah AKMAZ, " Psikolojik Kontrat İle Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven İlişkisi: Mersin İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 2013 - 2016, Tamamlandı
2. Turgut KARABULUT, " Çalışanların İş Tatmin Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İstatistik, 2011 - , Tamamlandı

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Kırşehir Valiliği AB Programları İzleme, İstatistik, Destek ve Koordinasyon Merkezi Üyesi 20062007
Kırşehir Valiliği Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet Hareketleri İle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Alt Komisyon Üyesi 20062007
Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yrd.20082010
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyesi20112013

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.Yrd.04/01/201201/11/2013
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Ve Organizasyon BölümüBölüm Başkani06/01/201231/03/2017
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.29/07/201623/12/2016
S.Ü. Proje Geliştirme Ve Yönetimi Uyg. Ve Arş. Mer. Md.Merkez Müdür V.18/08/201626/10/2016
S.Ü. Proje Geliştirme Ve Yönetimi Uyg. Ve Arş. Mer. Md.Merkez Müd.27/10/201619/04/2017
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.23/12/2016 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
BEHAVIORAL SCIENCE
Ahilik by Economic and Administrative Aspects
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-I
BACHELOR'S DEGREE DISSERTATION-II
 
Features and Associations of Companies