İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ALİ ALAGÖZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  aalagoz selcuk.edu.tr
Telefon : 0(533)6317501
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Alaadin Keykubat Kampüsü SELÇUKLU/KONYA
Url : www.alialagoz.com
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1990 

  Akademik Yayınlar:

1.       Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.1.  Ali Alagöz, A. Oktay Dündar ve Muhammet Bezirci, “ Determining theProduct Mix that Maximizes Profitability: A Sample Model Belonging to FlourMill”, International Business Management, 6: Medwell Journals, 2012, 433-439

1.2.  Muhammet Bezirci, Ali Alagöz, “Tax Amendments Aimed at Economy During Financial Crisis Periods: ResearchFrom 2001 Crisis Period to Current Day” Journal of US- China PublicAdministration, Serial Number 71, Volume 8, Number 8, August 2011, 906-915.xxxxxxxxxxxxx

1.3.  Serdar Öğe, Ali Alagöz, “ An Analysis ofPath- Goal Model Leadership and Formation of Organizational Power Distance”,International Business Management 7 (4), Medwell Journals, 2013, 288 – 294

2.       Uluslarararası ToplantılardaSunulan Bildiriler

2.1.  Ali Alagöz ve Baki Yılmaz, “Tekdüzen Muhasebe Perspektifi İle Azerbaycan Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kommersiyalık Enstitüsü-Türk Dünyası İşletme Fakültesi-Sakarya Üniversitesi, Celalabat-Kırgizistan, Haziran-2005

2.2.  Alagöz Ali, “ IFRS-3: İşletme Birleşmeleri Standardı Çerçevesinde Ters İktisapUygulamaları”, V. Uluslararası Türk DünyasıSosyal Bilimler Kongresi, Celalabat-Kırgızistan, Haziran-2007.

2.3.  Yunus Ceran, Ali Alagöz, “Costıng IssueAnd Strategıcal Cost Management Applıcatıons In Small And Medıum Enterprıses(SMEs) , 7th Annual International Conference on Small and Medium SizedEnterprises: Management-Marketing-Economic Aspects, 2-5 Ağustos 2010, Atina.

2.4.  Ali Alagöz, Metehan Ortakarpuz and M. Burak Ceran, “DynamicCapabilities of Enterprises in Accounting Perspective and Evaluation of theScope of Ias 38 Intangible Assets Standard”, Proceedings of Annual ParisBusiness and Social Science Research Conference Crowne Plaza Hotel, Republique,Paris, France, 4 - 5 July 2013 : ISBN: 978-1-922069-27-6

2.5.  A. Oktay Dündar, M. Akif Şahman, Muhammet Bezirci, Ali Alagöz,“Solution of Facility Layout Problem Through Discrete Particle SwarmOptimization Algorithm And an Application”, 25th European Conference onOperational Conference, 8-11 July 2012, Vilnius, Lithuania.

2.6.  Yunus Ceran, Ali Alagöz and Metehan Ortakarpuz, “INCOTERMS® Costsin International Marketing and Their Effects on Product Pricing”, Proceedingsof 8th Annual London Business Research Conference Imperial College, London, UK,8 - 9 July, 2013: ISBN: 978-1-922069-28-3

2.7.  Leyla Alagöz, Ali Alagöz and M.Burak Ceran,”Interaction ofMarketıng Information System and Accounting Information System in CompetitiveAdvantage: MAIS Model Proposal, Proceedings of 8th Annual London BusinessResearch Conference Imperial College, London, UK, 8 - 9 July, 2013 : ISBN: 978-1-922069-28-3

3.      UlusalDergilerde Yayınlanan Makaleler

3.1.   Alagöz Ali, “İleri İmalat Ortamlarında PerformansDeğerlemesi”, Selçuk ÜniversitesiKaraman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı : 1,Konya-1999.

3.2.   Alagöz Ali, “İşletmelerde Faaliyet Planlama veKontrol Aracı Olarak Standart Maliyetler ve Fark Analizleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MeslekYüksekokulu Dergisi, Sayı : 4 , Ocak – 2001.

3.3.   AlagözAli, Yılmaz Baki, “Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetler”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl : 1,Sayı : 1-2, Nisan-Ekim 2001.

3.4.   AlagözAli, Ay Mustafa, “ Muhasebe Denetiminde Benford Kanunu TemelliDijital Analiz ”, SelçukÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, Ekim 2001.

3.5.   AlagözAli, Zerenler Muammer ve Yılmaz Baki, “ Konya İlinde FaaliyetGösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Muhasebe-Finans Bilişim SistemleriKullanımının Örgütsel Verimliliğe Etkileri Üzerine Bir Araştırma ”, SelçukÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı : 12, Ekim 2006.

3.6.   AlagözAli, Ceran Yunus, “ Stratejik Maliyet ve Kar Planlama Aracı Olarak HedefMaliyet Yönetimi (Target Cost Management) “, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 2006, Sayı : 15, Konya-2006.

3.7.   AlagözAli, “Bağımsız Denetim Olgusu ve Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu TarafındanGerçekleştirilen Düzenlemeler”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl : 7, Emin Kayar ÖzelSayısı, Aralık 2007.(227- 244)

3.8.   CeranYunus, Alagöz Ali, “Lojistik MaliyetYönetimi: Lojistik Maliyetler Ve Lojistik Maliyet Muhasebesi” ÇanakkaleOnsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi Journalof Administrative Sciences, Cilt 5Sayı 2, 2007. ( 137- 156)

3.9.   Alagöz Ali, “Web Sitesi MaliyetlerininMuhasebeleştirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2007,Sayı: 18, Konya-2007. (11-24)

3.10.        Alagöz Ali, Ceran Yunus, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları,Meslek Örgütünden Beklentileri İle Mesleki Vizyon Algılarını BelirlemeyeYönelik Bir Araştırma: Konya İli Uygulaması, Selçuk Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı:14, Ekim 2007. (291-312)

3.11.        Alagöz Ali, Özpeynirci Rabia, Bilgi Toplumunda EntelektüelVarlıklar Ve Raporlanması, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 2, Afyon, Aralık 2007, (167-184)  

3.12.        Alagöz Ali, TMS 11: İnşaatSözleşmeleri Standardı Çerçevesinde İnşaat İşlerinde Sözleşme Maliyet VeGelirlerinin Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,  Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlerOdası Yayınları, Cilt: 2, Sayı: 1, 2009, ( 1- 39)

3.13.        Alagöz Ali, Eren Tevfik, Satış ve GeriKiralama İşleminin TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Yürürlükteki MevzuatÇerçevesinde Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,  Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüşavirlerOdası Yayınları, Cilt: 3, Sayı : 2, 2010, ( 27- 46)

3.14.        Alagöz Ali, Akın Hale ve Eren Tevfik,Kobi’lerin Halka Açılmaya Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma, DayanışmaDergisi, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Sayı : 111,2011, ( 36 – 49)  

3.15.        Alagöz Ali, Ceran Yunus ve Akın Hale,TFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Satın Alma Yöntemi, Prof. Dr. SabriBektöre Anısına, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2211, İİBF Yayınları No:217, 2011 ( 56- 94)

3.16.        Alagöz Ali, Kutlu Melih, Parçacık SürüOptimizasyonu Yaklaşımı İle Emtia Piyasasında Portföy Optimizasyonu,  Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 23, 2012, ( 35-49)

3.17.        Alagöz Ali, Allahverdi Metin, Kurumsal Bilgi Güvenliği ve MuhasebeBilgi Sistemi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları, Cilt :4, Sayı:3, 2011, ( 47- 64)

3.18.        Alagöz Ali, Öğe Serdar, KoçyiğitNezahat, Muhasebe Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri İlişkisinin YönetselKarar Alma Faaliyetlerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, Sayı : 30, Yıl: 2013, (27-40)

3.19.        Alagöz Ali, Öğe Serdar, OrtakarpuzMetehan, Bir Kurumsal Zeka Teknolojisi Olarak Veri Madenciliği İle MuhasebeBilgi Sistemi İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, Yıl: 2014, (1-21)

3.20.        Alagöz Ali, İrdiren Duygu, MaliyetMuhasebesi Bakış Açısı İle İşletmelerde Çevre Maliyetleri ve Yönetimi, Sosyalve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı : 26, Yıl: 13,  Ekim 2013, ( 424 – 449)

3.21.        Alagöz Ali, Sümerli Sevgi, Altay TopcuBetül, Geri Gelen Eşyanın Gümrük Vergileri, KDV ve ÖTV Karşısındaki Durumu,Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara Serbest Muhasebeci MaliMüşavirler Odası Yayınları, Cilt: 6, Sayı: 2, 2013, ( 23- 36)  

3.22.        Alagöz Ali, Antepli Ali, Canlı VarlıklarDeğer Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları Cilt: 6, Sayı: 3,2013, (107-124)

4.       Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

4.1.   AliAlagöz, Parlakkaya Raif, “ İnternette Finansal Raporlamaya İlişkin DenetimSorunları” XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Belek- 2003

4.2.   AliAlagöz, Baki Yılmaz ve Ender Güler, “ Çağdaş Bir Performans Ölçütü OlarakEkonomik Katma Değer”, IV. Ulusal  Üretim Araştırmaları Sempozyumu, SelçukÜniversitesi, Konya, 08-10 Ekim 2004.

4.3.   AliAlagöz, Baki Yılmaz ve Mustafa Ay,  “Üretim Maliyetlerinin DüşürülmesindeHedef Maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliğine Yönelik BirAraştırma”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul  Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Kasım-2005.

4.4.  Ali Alagöz, Baki Yılmaz ve Ender Güler,  “MuhasebeUygulamalarında Meslek Etiği Anlayışı ve Bir Uygulama”, II. Ulusal UygulamalıEtik Kongresi , ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara, 18-20 Ekim 2006

4.5.  Ali Alagöz, Muhammed Bezirci, “ TürkiyeFinansal Kriz Dönemlerinde Ekonomik Amaçlı Yapılan Vergisel Düzenlemeler: 2001Krizinden Günümüze Bir Araştırma, Turgut Ozal Internatıonal Conference OnEconomıcs And Polıtıcs - I “Global Crıses And Economıc Governance” 15-16 Aprıl2010, Malatya.

4.6.  Ali Alagöz, Muhammed Bezirci, Abdullah Oktay Dündar, “Üretimİşletmelerinde Kaynak Kısıtları Altında Maksimum Karı Sağlayacak MamulKarmasının Doğrusal Programlama Kullanılarak Belirlenmesine Ait  Bir Model Örneği”, 9. Ulusal Girişimcilik Kongresi, ZonguldakKaraelmas Üniversitesi İİBF , 6 - 8 Mayıs 2010, Zonguldak.

5.       Ulusal Kitaplar

Kitap yazarlığı

5.1.   AtabeyN.Ata, Parlakkaya Raif, Alagöz Ali, Kurşunel Fahri ,Ticaret ve Muhasebe Belgeleri- Ön Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara- Ekim 2001

5.2.   AtabeyN.Ata, Alagöz Ali, Parlakkaya Raif, GenelMuhasebe– Dönemsonu İşlemleri, Dizgi Ofset,  Konya 2006.

5.3.   AlagözAli, Türkiye’de Muhasebeye Yön Veren Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde İnşaatSözleşmeleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ocak 2008.

5.4.   ParlakkayaRaif, Ceran Yunus, Alagöz Ali ve Hatipoğlu Ayşegül, Şirketlerde Muhasebe,Konya, 2011.

Kitap bölüm yazarlığı

5.5.   AlagözAli, “TFRS-3: İşletme Birleşmeleri”, UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Editörler : SağlamNecdet, Şengel Salim ve Öztürk Bünyamin, Maliye ve Hukuk Yayınları, İstanbul-2007. (1205-1264)

5.6.   AlagözAli, “Türkiye’de Muhasebe Denetiminin Gelişimi”, Editörler : Selimoğlu KardeşSeval, Uzay Şaban, Gazi Kitabevi, Ankara-Şubat 2008 (31-64)

5.7.   AlagözAli, “İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komiteleri İle İçDenetim Birimi İlişkisinin Hata ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü”, Editörler:Doğan Zeki, İnal Mehmet Emin, Tablet Yayınları, Konya, Şubat 2008. ( 95-126)

5.8.   AlagözAli, “ İş Kurma ve Büyütme”, Proje Analizi ve Değerlendirme, Editörler: NecdetSağlam, Adnan Sevim, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir- 2012. ( 71 – 89)

5.9.   AlagözAli, “ Şirket Birleşmeleri ”, Şirketler Muhasebesi, Editör: Necdet Sağlam,Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2887, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1844,Eskişehir- 2012. ( 196 – 217 )

5.10.        Alagöz Ali, “ Muhasebe Bilgi Sisteminde Veri Akış Diyagramı”,Muhasebede Bilgi Yönetimi, Editör: Necdet Sağlam, , Anadolu Üniversitesi YayınıNo: 2967, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1922, Eskişehir- 2012. ( 35 – 49 )

5.11.        Alagöz Ali, “Veri Tabanları”, Muhasebede BilgiYönetimi, Editör: Necdet Sağlam, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2967,Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1922, Eskişehir- 2012. (94 – 117)

5.12.        Alagöz Ali, “Sistem Geliştirme”, Muhasebede BilgiYönetimi, Editör: Necdet Sağlam, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2967,Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1922, Eskişehir- 2012. ( 138 – 159)


  Yönetilen Tezler
1. Melih Kutlu, " Parçacık Sürü Optimizasyonu Yaklaşımı ile Portföy Optimizasyonu ve İMKB'de Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2010 - 2012, Tamamlandı
2. Mustafa Büyükcebeci, " Aile Şirketlerinde Transfer Fiyatlaması Uygulaması ve Konya İlinde Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2010 - 2012, Tamamlandı
3. Fatih Değirmenci, " Anonim Ortaklıklarda Birleşme Süreci ve Muhasebeleştirme Yöntemlerinde Meydana Gelen Gelişmeler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2009 - 2011, Tamamlandı
4. Barış Yaşam Yağbasan, " Hileli Finansal Raporlama Aracı Olarak Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2008 - 2010, Tamamlandı
5. İbrahim Demirtaş, " Belediyelerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve Analitik Bütçe: Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2006 - 2008, Tamamlandı
6. Tuğba Gülel, " Performans Değerleme Ölçütü Olarak Kalite Maliyetleri ve Türk Bankacılık Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2004 - 2006, Tamamlandı
7. Elşad Guluzade, " Muhasebe Bilgilerinin Denetimi ve Azerbaycan'da Muhasebe Denetimi Alanındaki Gelişmeler ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2003 - 2005, Tamamlandı
8. Aziz Kağıtçı, " Anonim Ortaklıklarda Birleşme Süreci ve Muhasebeleştirme Yöntemlerinde Meydana Gelen Gelişmeler' ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2003 - 2005, Tamamlandı
9. Tevfik Eren, " Sınırlı Uygunluk Denetimi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2003 - 2005, Tamamlandı
10. Hüseyin Çetin, " Bilişim Teknolojilerindeki Yeniliklerin İşletmelerdeki Denetim Uygulamaları Üzerine Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman , 2003 - 2005, Tamamlandı
11. Handan Garda, " Hasılat İşlemlerine Ait İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve Ayakkabıcılık Sektöründe Uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe Finansman, 2001 - 2003, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı19992001
Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü20092012
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü20122013
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Vekilliği20132015

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Akören Ali Riza Ercan Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.27/07/200918/08/2009
S.Ü. Akören Ali Riza Ercan Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.18/08/200910/01/2012
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşl. Ve Otl. Yük.Ok.Yüksekokul Müd.11/01/201209/10/2013
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Turizm FakültesiDekan Vekili16/05/201310/06/2015

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GENEL MUHASEBE-I
GENEL MUHASEBE-II
İç Denetim
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Bilgi Sistemleri