İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Prof. Dr. Aykut BEDÜK ÜN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Esra YILDIZ IN Psikolojik Dayanıklılığın İş Yaşam Dengesi ve İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 10.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Aykut BEDÜK ÜN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi İhsan POLAT IN Startup-Melek Yatırımcı Güven İlişkisinde Networking Faaliyetlerinin Aracı Rolü: Türkiye İş Kuluçkaları Örneği konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 10.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Hande ULUKAPI YILMAZ IN İzlenim Yönetimi Taktiklerinin İşyeri Yalnızlığı Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü Araştırması konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 12.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi İhsan Devlet ATABEY İN Stratejik Kararlarda Oran Analizi Verilerinin Yeri ve Önemi Araştırması: Büyük Ölçekli İşletmeler Örneği Analizi konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 13.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mehmet KAPLAN IN Dinamik Yeteneklerin Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans Üzerine Etkisi: Sektörel Bir Karşılaştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 13.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Filiz DEMİR İN Girişimci Liderliğin Kurumsallaşma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Etkisi: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Bir Çalışma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Emine Vasfiye KORKMAZ IN Kadın Çalışanlara Yönelik Destekleyici Örgüt İkliminin Psikolojik Sahiplenme ve Yılmazlık Düzeyleri Üzerine Etkisi Araştırması konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 14.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Turgut Emre AKYAZI NIN Lider Prototipi ile Algılanan Liderlik Tarzı Arasındaki Uyumun Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi Üzerine Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 15.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Sadife KINALI NIN Hizmetkâr Liderlik Davranışının İçsel Motivasyona Etkilerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 15.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Akın ABUL UN Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Proaktif Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Güç Mesafesinin Aracılık Rolü Araştırması konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 16.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN  danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Emre NALÇACIGİL İN Konya Sanayi Ve Ticaret Odalarının Bölgesel Girişimciliğe Katkılarına Yönelik Araştırma konulu TİK toplantısı 17.06.2019 tarihinde saat 16.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Ayşe AKDAM PEKER İN Bilgi Ve Tecrübenin Kayıptan Kaçınma Üzerindeki Etkileri Ve Yatırımcı Davranışı Üzerine Ampirik Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 10.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Erol ÜSTÜNDAĞ IN Pay Geri Alımlarını Etkileyen Faktörler ve Pay Geri Alımlarının Kurumsal Yönetim İle İlişkisi: Borsa İstanbul da Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 11.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Evrim ATEŞ İN Temiz Enerji Teknolojilerinin Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz: OECD Ülkeleri Örneği konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 11.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Fatih GÜZEL IN Türev Ürünlerin Fiyat Keşif Fonksiyonu: Borsa İstanbul Üzerine Ampirik Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 12.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Mehmet Ali CANDOĞAN IN İtibar Risk Yönetimi Ve Bankalarda İtibar Riski Hesaplama Model Önerisi: Borsa İstanbul da Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 12.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Nuh Tuncer TUFAN IN Mevduat Bankalarının Kârlılığının Yapay Zekâ Teknikleri İle Tahmini: Borsa İstanbul da Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 13.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Melek ACAR IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Servet SAY IN Kurumsal Yönetimin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 18.06.2019 tarihinde saat 13.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞANALP İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Emir Saadettin KABAKCI NIN Kurumsal Yönetim Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği İçin Aday Belirleme Süreci: Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımıyla Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat  11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Burcu DOĞANALP İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Özgür IŞIK IN Dijital Çağda İşletmelerde Kurumsallaşma ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yenilikçilik Üzerindeki Etkisi konulu TİK toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat 11.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Rıfat İRAZ IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Gazi KURNAZ IN Kültürel Zekânın Girişimcilik Eğilimi Etkisi Üzerinde  5 Faktör Kişilik Kuramının Düzenleyici Rolü konulu TİK toplantısı 19.06.2019 tarihinde saat 16.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA NIN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Muhammed Kemal ÜNSAÇAR IN İşletme Hedefleri ve Rekabet Üstünlüğü İlişkisinde Endüstri 4.0 ın Rolü: Sanayi İşletmeleri Araştırması konulu TİK  toplantısı 20.06.2019 tarihinde saat 11.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA NIN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Muhammad RASHID IN Management by Social Media: Impacts of Online Comments on Business Management konulu TİK toplantısı 20.06.2019 tarihinde saat 14.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ NİN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi İlhami KAYGUSUZ UN Ar-Ge Teşvikleri Ve Yenilikçilik Politikalarının Sürdürülebilirlik, Yaratıcılık Ve Yenilikçilik Üzerine Etkisi Araştırması: Türk Savunma Sanayii Şirketleri Örneği konulu TİK toplantısı 20.06.2019 tarihinde saat 14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ NİN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Ayşe YAVUZ UN Birey- Örgüt Uyumu, Psikolojik Sahiplenme, İşgören Sesliliği İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma konulu TİK toplantısı 20.06.2019 tarihinde saat 14.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Yunus CERAN IN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Kemal ÖZDEMİR İN Endüstri 4.0 Teknoloji Araçlarından Bulut Bilişim Uygulamaları (Bulut Muhasebe/Dijital Muhasebe) konulu semineri 21.06.2019 tarihinde saat  14.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.  

► Prof. Dr. Rıfat İRAZ IN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI NIN Bilişim Teknolijileri Kullanımının Afet Yönetim Performansına  Etkisi: Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi Kullanıcı Araştırması konulu TİK toplantısı 24.06.2019 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN İN danışmanlığındaki İşletme Bilim Dalı – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi H.Serhat ÇERÇİ NİN Konaklama İşletmeciliğinde Reklamın Hedef Kitle Algısına Etkisinin Nöropazarama Teknikleriyle Ölçülmesi adlı tez projesi sunumu 24.06.2019 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Esen ŞAHİN İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Bayram KARAKULLUKCU NUN Sema nın Kültürel Yeniden Üretimi ve Konya Şehrinin Markalaşmasına Etkisi konulu TİK toplantısı 25.06.2019 tarihinde saat 11.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Adnan ÇELİK İN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi  Ertuğrul TEKİN İN Endüstri 4.0 da Yönetim konulu seminer sunumu 25.06.2019 tarihinde saat 11.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU NUN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Habib AZARİ NİN Kurumsal Yönetimin Internet Tabanlı Finansal Raporlamaya Etkileri  Borsa İstanbul ve  Tahran Borsasında İşlem Gören Firmalar Üzerine Kıyaslamalı Bir Uygulama konulu TİK toplantısı 26.06.2019 tarihinde saat 11.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA NIN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Gürkan GÜLEÇ İN Faaliyet Denetimleri İle İşletme Yetenekleri Arasındaki İlişkide Örgüt İkliminin Rolü: Sanayi İşletmeleri Araştırması konulu TİK toplantısı 27.06.2019 tarihinde saat 10.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. Ali ERBAŞI NIN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Duygu KILINÇASLAN NIN Ruhsal Liderlik Algısının Duygusal Bağlılık ve İçsel Motivasyon Üzerine Etkisi konulu Tez öneri toplantısı 27.06.2019 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA NIN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Ayhan Sabri GÖKLERGİL İN Başarılı Kümelenme Belirleyicileri: Konya Otomotiv Sanayi Araştırması konulu TİK toplantısı 27.06.2019 tarihinde saat 14.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.