HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.7
Haritalar üzerinden bilgi okuma veya herhangi bir bilgiyi harita üzerine işaretleme yeteneğini kazanır.
P.Ç.6
Arazide ve büroda çeşitli ölçme yöntemleriyle elde edilen verilerden yararlanarak, matematiksel ve trigonometrik formüller yardımıyla gerekli mesleki hesaplamaları yapar.
P.Ç.11
Klasik ölçme tekniklerine ilave olarak fotogrametrik harita üretim süreçlerinde görev alır, üretilmiş harita üzerinde okuma ve yorumlama yapar
P.Ç.8
Haritası yapılacak arazide gerekli istikşaf çalışmalarını yaparak, çeşitli harita yapım tekniklerine uygun olarak gerekli ölçmeleri yapar, ölçülen detaylarda ilgili olarak öznitelik bilgilerini toplar.
P.Ç.1
Bireysel ve ekip çalışması disiplinini kazanır. Kendine güven, ayakları üzerinde durabilme ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanır.
P.Ç.2
Yapılan ölçme ve hesaplamalardan yararlanarak, ölçme yöntemine uygun olarak, ölçülen arazinin hem elle hem de bilgisayar ortamında "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği" ne göre haritasını çizer.
P.Ç.4
Kadastro harita ve planlarında meydana gelen değişiklikleri takip eder, arazide meydana gelen değişiklikleri ölçerek plan ve belgeleri günceller, taşınmazla ilgili hukuki problemler varsa çözüme kavuşmasında katkıda bulunur.
P.Ç.3
Kentsel gelişmeleri dikkate alarak, taşınmazlara ilişkin gerekli verileri toplar, analiz eder, değerlendirir ve yönetir.
P.Ç.5
Arazi ve büro çalışmalarında günün gelişen teknolojilerinden faydalanma, yeniliklere uyum sağlama, yaşam boyu öğrenme ve bilgiye ulaşabilme bilincini kazanır.
P.Ç.12
Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapma, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirir.
P.Ç.9
Haritacılıkla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olarak uyum sağlamada zorluk çekmez.
P.Ç.10
Mesleki etik bilincine erişmiş bir birey olarak sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisini kazanır
TYYÇ1
İlgili alanlardaortaöğretimdekazanılan yetkinliklertemelinde kapsamlı,uzmanlaşmış, olgusalve kavramsal bilgiyesahip olur ve bubilginin sınırlarıtanımlar.
TYYÇ2
Somut ve soyut problemlereyaratıcı çözümlergeliştirebilmek için gereklimantıksal, sezgisel, yaratıcıve eleştirel düşünmebecerileri ile pratik becerileresahiptir.
TYYÇ3
Sözlü ve yazılı anlatımbecerileri ile konvansiyonelve sayısal ortamlarda görsel/grafik anlatım ve modellemebecerilerine sahiptir.
TYYÇ4
Çalışma ve öğrenimortamlarında bağımsızhareket eder ve sorumlulukalır, bir proje hazırlar veyürütür.
TYYÇ5
Proje geliştirirken yaratıcılıksergiler.
TYYÇ6
Öğrenme ortamlarındakarmaşık sorunları çözmekiçin ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ7
Kendi başarımını vebaşkalarınınkinideğerlendirir ve geliştirir.
TYYÇ8
Daha ileri düzeyde öğrenme içingerekli öğrenme ihtiyaçlarınıbelirler.
TYYÇ9
Enformasyonun doğası -- teknikaltyapısı ve sosyal, kültürel veideolojik bağlamı ve etkileriüzerinde eleştirel ve eytişimsel(diyalektik, eleştirel, karşı tez vesentez üretebilen) düşünür (kararverme ve bilgiye dayalı, sorumlueylem için gerekli öğrenmebecerilerine sahip olur, seçeneklerikavrar, tartışır, eldeki seçeneklerüstünde sentez üretir, fikiroluşturur.)
TYYÇ10
Geleceğe yönelik olur, kişisel vemesleki gelişimi için gereklimotivasyona ve öğrenmebecerilerine sahip olur, bunun içinplanlar yapar ve bunları uygular.
TYYÇ11
Yaşam boyu öğrenme bilinciylehareket eder.
TYYÇ12
Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerininicel ve nitel verilere dayandırarak veiyi yapılandırılmış ve tutarlı birbiçimde akranlarına, danışmanlarınave olası kullanıcılara/işverenleresunar.
TYYÇ13
İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlıbir dünya görüşünü dile getirir
TYYÇ14
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki gelişmeleriizler ve meslektaşları ile iletişimkurar; dili, sembolleri, metinlerietkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ15
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımıylabirlikte alanının gerektirdiği bilişimve iletişim teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ16
Soyut ve somutproblemler için yaratıcıyanıtlar/çözümlergeliştirir.
TYYÇ17
Alanıyla ilgili süreçlerde,olası toplumsal ve etiksonuçlarını dikkate alarakkarar verebilmek içingerekli temeli oluşturacakverileri toplar,değerlendirir ve yorumlar.
TYYÇ18
İlgili toplumsal, bilimselve etik sorunların bilgisinedayanarak yargıya varır.