HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.12
Matematik, Fen Bilimleri ve Temel Mühendislik konularında alanı ile ilgili temel bilgileri ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
P.Ç.3
Teknik resim çizim kurallarını ve tasarım kurallarını bilerek, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
P.Ç.1
Talaşlı/talaşsız imalat yöntemlerini bilmek, tezgâhları/makineleri kullanarak üretim yapabilmek.
P.Ç.8
Alanındaki çeşitli yazılımları ve simülasyon programlarını kullanarak tasarım yapma ve alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisini kazanmak.
P.Ç.2
CAD/CAM ve paket programları kullanarak, iş parçalarının bilgisayar destekli çizim (CAD) istasyonlarında çizimlerini, CNC tezgâhlarda üretimlerini yapabilmek.
P.Ç.4
Makine teknolojisi için ölçü/kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol, istatistik, kalite yönetim sistemleri, planlama, uygulama, denetim ve iyileştirme işlemlerini yapabilmek.
P.Ç.9
Malzeme bilgisini ve malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilir. Malzeme, malzeme muayene ve ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilecek ve imalat için uygun malzemeyi seçebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
P.Ç.13
Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmez elemanları olan pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanların tamir ve çalışmalarını düzenlemek.
P.Ç.10
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
P.Ç.5
İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkelere ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
P.Ç.11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
P.Ç.6
Çalışma alanında endüstriyel görev tanımı olarak hata bulma, problem çözme, karar verme, işlev ve faaliyetlerin planlanmasını yapabilecek özellikleri kazanmak.
P.Ç.7
Sanayi/hizmet sektöründeki süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.