FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

Erasmus Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Yunus AKDOĞAN

Farabi Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Neslihan İYİT

Mevlana Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Neslihan İYİT

AKTS Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Neslihan İYİT

Amacı: İstatistik Bölümü, bilim dünyası ve toplumun temel değerlerini benimsemiş, günümüz ihtiyaçlarına göre yaşam bilimleri alanında hem teorik hem de uygulama bilgileriyle donanmış, farklılıklara saygılı, etik değerlere bağlı, günümüzün gereklerine uygun araştırma imkanlarını kullanarak, bilginin üretilmesi ve uygulanmasını görev edinmiş, toplum ihtiyaçlarına uygun bilimsel düşünceye sahip, donanımlı, cesaretli, girişimci niteliklerde istatistikçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon: İstatistik alanında çağdaş ve ileri olanaklara sahip, uluslararası düzeyde kabul gören akademik faaliyetlerde bulunmak ve araştırmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, verdiği eğitim ve öğretim ile toplumda ve paydaşlarından kabul gören saygın, nitelikli, akılcı ve adaletli, çağın gerektirdiği sosyo-kültürel gereksinimlere duyarlı, alanındaki bilimsel gelişmelere dinamik yapısı ile ayak uyduran, eğitim ve araştırma alanında güvenilir, saygın, başarılı ve alanlarında söz sahibi bireyler yetiştirerek toplum ve paydaşlar tarafından saygı ile karşılanmaktır.

Misyon: Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde uygun ve yeterli istatistik eğitimi verilmesi, istatistik alanında çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek, evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli istatistikçiler yetiştirmeye katkı sağlamak, mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma süreçlerinde yetkin eğitici ve araştırıcılar yetiştirmek, her yıl yüzlerce mezun veren istatistik bölümü öğrencileri arasında öğrencilerimizin rekabet gücünü artıracak bilgilerin verilmesi, bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve yaymaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakültelerinin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yer almıştır. Bölümde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Bölümde bulunan yaklaşık 690 öğrenci, 3 profesör, 1 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 9 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümü İstatistik Teorisi, Uygulamalı İstatistik, Yöneylem Araştırması, Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçleri, Aktüerya Analizi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Lisans Öğretimi Birinci ve İkinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ÖSYM tarafından bölüm programına yerleştirilen öğrenciler programa kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yüksek öğretim Üniversitesine kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Mezuniyet Şartları: Bu programda öğrencinin lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 240 AKTS kredisini toplaması gerekir. Lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: İstatistik lisans programında öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme sistemi Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160113-4.htm) göre belirlenmektedir. Sınavlar Yazılı Yoklama, Sözlü Sınav, Test Sınavı vb. ölçme türlerinden biri ile veya karma olarak yapılabilir. Yazılı yoklamalarda 5 (beş)ten az, test sınavlarında 25 (yirmi beş)ten az soru sorulamaz. Yazılı yoklama olarak yapılan sınavlarda sorulan soruların herhangi birinin değeri 30 puanı aşamaz. Test sınavlarında ise her bir sorunun puanı eşit olmalıdır. Her bir sınav 100 (yüz) puan üzerinden ölçülür ve dersin öğretim elemanı tarafından yapılan sınav sonuçları 100 (yüz) puan üzerinden sayısal puan ile gösterilir. Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde, Mutlak Değerlendirme Sistemi ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden biri uygulanır. Mutlak Değerlendirme Sistemi (MDS)de bir öğrencinin başarısı, öğrencinin ait olduğu gruptaki diğer öğrencilerin başarısından bağımsız olarak, sınavına girdiği dersten aldığı notun değerine göre belirlenir. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS), bir öğrencinin başarısını mutlak standartlara göre değil, öğrencinin ait olduğu grubun genel başarısına göre ölçmeyi hedefleyen istatistik temelli bir yöntemdir. Bu sistemde bir notun, grubun genel Ham Başarı Notu (HBN) ortalamasından artan yönde uzaklaşması başarının artması, azalan yönde uzaklaşması ise başarının azalması olarak değerlendirilir. Ölçme ve Değerlendirme Esasları hakkında ayrıntılı bilgiye www.selcuk.edu.tr adresinde verilen Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden ve Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinden ulaşılabilir.

İstihdam Olanakları: İstatistik Bölümü Lisans mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka, finans sektöründe ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel sektörün kalite kontrol, stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon kurumları ile hastane vb. yerlerin istatistik birimlerinde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: İstatistik Bölümü lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL, YDS ve YÖKDİL gibi sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü lisansüstü programlarına başvuru koşullarına Fen Bilimleri Enstitüsünün internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.