FEN FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilme
P.Ç.2
Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilme
P.Ç.4
Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilme
P.Ç.5
Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilme
P.Ç.3
Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilme
P.Ç.6
Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilme
P.Ç.8
Biyolojik terminoloji sahip olmalı ve kaynaklara ulaşabilme ve uygulayabilme
P.Ç.7
Biyoçeşitliliği oluşturan organizma gruplarının oluşumu, gelişimi ve şimdiki durumlarını kavrayabilme
P.Ç.9
Biyolojik verileri toplayabilmeli, düzenleyebilmeli, analiz edebilmeli, yorumlayabilme ve modeller geliştirebilmeli
P.Ç.10
Bilimsel verileri yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak gösterebilme
P.Ç.11
Biyolojik verilerle uygulamalı bilimlerdeki sorunlara çözüm önerileri üretebilme
P.Ç.12
Temel laboratuar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilme, bireysel ve takım çalışması yapabilme
P.Ç.18
Bilimsel projelerde bireysel ve grup çalışmasında araştırıcı ve yürütücü olarak çalışmaların basamaklarını ve seyrini düzenlemeyi gerçekleştirebilme
P.Ç.16
Biyolojik çalışmalarda diğer temel bilimlerin ve yabancı dilin öneminin farkına varabilme, tek veya çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilme ve etkin iletişim sağlayabilme
P.Ç.17
Biyolojik bilimler açısından kendisini yenilemeye açık ve istekli olma
P.Ç.13
Biyolojik düşüncenin bireysel konulara, topluma, ekonomiye, teknolojiye ve etik konulara uygulamasını gösterebilme
P.Ç.14
Canlı ve canlı grupları ile çalışmalarda hak, hukuk ve etik kurallara uyumda bilgi ve uygulama açısından yeterli olma
P.Ç.15
Biyolojik araştırmalarda ve projelerde iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme
P.Ç.20
Biyolojinin sürdürülebilir bir çevre ve insan için önemli olduğunu kavramış olma
P.Ç.19
Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
TYYÇ1
Alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenenbilimsel yaklaşımı önplana alacak şekilde ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği bilgileriortaöğretime uyarlar ve aktarır.
TYYÇ3
Alanında edindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ4
Günün koşullarına bağlı olarak bubilgileri yeniler.
TYYÇ5
Alanında edindiği ileri düzeydekibilgi ve becerileri kullanarakverileri yorumlar ve değerlendirir,güncel teknolojik gelişmelereparalel sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara ve kanıtlaradayalı çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ6
Alanıyla ilgili olay ve olgularıkavramsallaştırma becerisinesahip olur; bilimsel yöntem vetekniklerle inceler.
TYYÇ7
Problemlerin incelenmesi içindeney tasarlayıp gerçekleştirir,veri toplar, sonuçları analiz ederve yorumlar.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili ileri düzeydekibir çalışmayı bağımsız olarakyürütür.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ10
Sorumluluğu altında çalışanlarınbir proje çerçevesindegelişimlerine yöneliketkinlikleri planlar ve yönetir.
TYYÇ11
Farklı disiplin alanlarıyla ilgilikarşılaşılan sorunlarda kararverme sürecinde rol oynar.
TYYÇ12
Analitik düşünme yeteneği ilesonuç çıkarma sürecindezamanı etkin kullanır.
TYYÇ13
Alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir
TYYÇ14
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve öğrenmesiniyönlendirir.
TYYÇ15
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ16
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincinesahip olur ve mesleki bilgive becerilerini sürekliolarak geliştirir.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerileriniyazılı ve sözlü olarak ifade eder.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerinive sorunlara ilişkin çözüm önerilerininicel ve nitel verilerle destekleyerekuzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular.
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığıve çevre bilinci konularındaki bilgibirikimini toplum yararına kullanır.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması vesonuçlarınınduyurulmasıaşamalarındatoplumsal, bilimsel,kültürel ve etikdeğerlere uygunhareket eder.
TYYÇ24
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite yönetimive süreçlerine uygundavranma ve katılma(Kalite kültürününyerine) ve kültüreldeğerlerin korunmasıile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.