SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROGRAM ÇIKTILARINI SAĞLAMA DÜZEYLERİNİ DEĞERLENDİRME

(ANKET FORMU)

               Bu anket Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğrencilerinin, program yeterliliklerini sağlama düzeylerini belirlemek ve bu doğrultuda kazanılan becerilerin öğrenciler tarafından gelecekte kullanılıp kullanılamayacağına ait düşüncelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket formunun düzgün cevaplanması programımız açısından oldukça önemlidir. “Aşağıdaki tabloda belirtilen program çıktılarını edindiğimi düşünüyorum” ifadesi ile ilgili görüşlerinizi tabloda uygun bulduğunuz cevabı (X) ile işaretleyerek belirtiniz, lütfen boş bırakmayınız. Güvenilir cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Sınıfınız:

 

Program Yeterlilikleri

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Fikrim Yok

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

1

İstatistik alanındaki güncel, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

 

 

 

 

 

2

İstatistik teorisi ve uygulamasının anlaşılması için yeterli matematik bilgisine sahip olur.

 

 

 

 

 

3

Güncel problemleri istatistik yöntemlerle çözümleyebilir.

 

 

 

 

 

4

Soyut ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.

 

 

 

 

 

5

İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgilerini kullanabilir.

 

 

 

 

 

6

Olasılık ve istatistik alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilir.

 

 

 

 

 

7

Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirleyebilir.

 

 

 

 

 

8

Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir önerileri geliştirebilir.

 

 

 

 

 

9

İstatistiki sorunları tanımlayabilir, kanıtlara ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

 

 

 

 

 

10

Disiplinli bir şekilde takım çalışması içinde yer alabilir ve liderlik yapabilir.

 

 

 

 

 

11

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

 

12

İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.

 

 

 

 

 

13

Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir

 

 

 

 

 

14

İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

 

 

 

 

 

15

Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

 

 

 

 

16

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

 

 

 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ  PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

(ANKET FORMU)

Bu anket Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü iç paydaşlarının, program öğretim amaçları yeterliliklerini sağlama düzeylerini belirlemek ve bu doğrultuda kazanılan becerilerin paydaşlar tarafından kullanılıp kullanılamayacağına ait düşüncelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket formunun doğru bir şekilde cevaplanması programımız açısından oldukça önemlidir. “Aşağıda verilen tabloda belirtilen program öğretim amaçlarının edinildiğini düşünüyorum” ifadesine ilişkin uygun bulduğunuz cevabı (X) ile işaretleyerek belirtiniz, lütfen boş bırakmayınız. Güvenilir cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.


Cinsiyet:     Kadın                     Erkek 

Çalıştığınız Sektör:    Kamu                     Özel  Mezuniyet durumu:     Mezun                      Öğrenci

Çalıştığınız Kurum:

Çalıştığınız kurumdaki hizmet yılı:

Mesleğiniz:

Ünvanınız:

 

Program Öğretim Amaçları

Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Fikrim Yok

Katılıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

1

İstatistiki alan alt yapısını oluşturmak için temel düzeyde matematik, istatistik ve bilgisayar teorik bilgileri kazandırmak.

 

 

 

 

 

2

Mesleki anlamda ileri düzeyde  alan bilgisi kazandırmak.

 

 

 

 

 

3

İstatistiki alan bilgisini kullanarak paket programlarını ve bilgisayar programlama dillerini etkin kullanma becerisi sağlamak.

 

 

 

 

 

4

Disiplinler arası çalışmalara istatistik bilimini entegre edebilmek.

 

 

 

 

 

5

Uygulamalı istatistik, istatistik teorisi, olasılık ve stokastik süreçler, risk ve aktüerya analizi, yöneylem araştırması alanında elde ettiği bilgi ve donanımı kamu ve özel sektörün uygulama alanlarında kullanabilme becerisi elde etmek.

 

 

 

 

 

6

Akademik ve mesleki kariyer çalışmaları için gerekli yabancı dil alt yapısını oluşturmak.

 

 

 

 

 

 

 

SELÇUK Ü. FEN FAK. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ

Sayın ilgili,

Uygulanmakta olan bu anket, İstatistik Bölümünün eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek ve öğrencilere sunulan hizmetleri iyileştirmek amacıyla yürütülen değerlendirme çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Ankette yer alan maddelere samimi ve içten cevaplar vermeniz, öğrencilerimize daha nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunmamıza yardımcı olacaktır.

Lütfen, tüm soruları özenle cevaplayınız. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Aşağıda belirtilen ifadeleri en uygun şekilde puanlayınız.

1. Kesinlikle Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Fikrim Yok 4. Katılıyorum 5. Kesinlikle Katılıyorum

1)

İstatistik Bölümü mezunu istihdam ettiğim personelden memnunum.

1

2

3

4

5

2)

İstatistik Bölümü mezunu personelim İstatistik alanında iyi bir şekilde eğitim almıştır.

1

2

3

4

5

3)

İstatistik Bölümü mezunu personelim nitelikli ve kabiliyetlidir.

1

2

3

4

5

4)

İstatistik Bölümü mezunlarını kaliteli ve donanımlı buluyorum.

1

2

3

4

5

5)

İstatistik Bölümünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, sosyal sorumluluk eğitiminden oldukça memnunum.

1

2

3

4

5

6)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin sorumluluklarını yerine getirmesinden oldukça memnunum.

1

2

3

4

5

7)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin yönetime karşı yaklaşımından memnunum.

1

2

3

4

5

8)

İstatistik Bölümü mezunu personelimizle uyumlu bir ekip çalışması içinde bulunmaktayım.

1

2

3

4

5

9)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin, kendini geliştirme çabasını yeterli buluyorum.

1

2

3

4

5

10)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelinin yönetim, idari personel ve diğer insanlarla iletişimi iyidir.

1

2

3

4

5

11)

Kurumunuz/kuruluşunuz ile Selçuk Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmaların, iş birliğinin veya koordinasyonun etkili ve verimli olduğunu düşünüyorum.

1

2

3

4

5

12)

Genel olarak üniversitenizdeki eğitim ve toplumsal ilişkilerin yeterliliğinden memnunum.

1

2

3

4

5

13)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin İstatistik Teorisi bilgi birikiminin yeterli olduğunu düşünüyorum.

1

2

3

4

5

14)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin Uygulamalı İstatistik bilgi birikiminin yeterli olduğunu düşünüyorum.

1

2

3

4

5

15)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin Yöneylem Araştırması bilgi birikiminin yeterli olduğunu düşünüyorum.

1

2

3

4

5

16)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler bilgi birikiminin yeterli olduğunu düşünüyorum.

1

2

3

4

5

17)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimizin Risk Analizi ve Aktüerya bilgi birikiminin yeterli olduğunu düşünüyorum.

1

2

3

4

5

18)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimiz veriler için uygun istatistiksel yöntemleri belirleyebilir, uygulayabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

1

2

3

4

5

19)

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü internet sayfasındaki bilgiler yeterli ve doyurucudur.

1

2

3

4

5

20)

İstatistik Bölümü mezunu personelimiz disiplinler arası çalışma alanlarında ve gruplarda görev yapabilmekte ve etkin iletişim sağlayabilmektedir.

1

2

3

4

5

21)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimiz araştırma yapabilme, karar verebilme, problem çözebilme ve stratejik düşünmebecerisine sahiptir.

1

2

3

4

5

22)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimiz etik kurallara saygılıdır.

1

2

3

4

5

23)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimiz istatistik terminolojisine sahiptir ve kaynaklara ulaşabilir ve uygulayabilir.

1

2

3

4

5

24)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimiz SPSS, MINITAB, SAS, R, MATLAB, Maple gibi paket programlarını kullanabilir, sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilir.

1

2

3

4

5

25)

İstatistik Bölümü mezunu kurum personelimiz teknolojik cihazları, bilgisayarları ve iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanılır.

1

2

3

4

5

 

MEZUNLAR ANKETİ

Sevgili Mezunlarımız,

Uygulanmakta olan bu anket, bölümümüzdeki eğitim-öğretim hizmetlerini iyileştirmek amacıyla yürütülen değerlendirme çalışmalarının önemli bir parçasıdır.

Ankette yer alan maddelere samimi ve içten cevaplar vermeniz, bölümümüzde daha nitelikli ve talep edilen eğitim ve öğretime ulaşmada yölendirici olacaktır.

Lütfen, tüm soruları özenle cevaplayınız. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

Aşağıda belirtilen ifadeleri en uygun şekilde puanlayınız veya işaretleyiniz.

1. Kesinlikle Katılmıyorum    2. Katılmıyorum     3. Fikrim Yok       4. Katılıyorum      5. Kesinlikle Katılıyorum

 

1)

Hangi yıl mezun oldunuz? 1:2001-2004,   2:2005-2008,   3;2009-2012,  4:2013-2016  5:2016-2018 

1

2

3

4

5

2)

Çalışıyor musunuz? 1:Evet,     2:Hayır

1

2

3

4

5

3)

Çalıştığınız yer. 1;Kamu    2:Milli Eğitim     3:Belediye       4:Özel sektör    5: Kendi işyerim

1

2

3

4

5

4)

Çalışma alanınız: . 1: İstatistik ile ilgili   2: İstatistikten farklı

1

2

3

4

5

5)

Mezun olduktan sonra aldığınız eğitimler;

1-Kurs    2-Yüksek lisans    3-Doktora      4-Almadım        5-Farklı bir bölüm okudum.

1

2

3

4

5

6)

Bölümümüzle ilgili bir kuruma üye misiniz? 1:Evet,     2:Hayır

1

2

3

4

5

7)

Sizce mezunlar günü düzenlenmeli midir? 1:Evet,     2:Hayır

1

2

3

4

5

İSTATİSTİK BÖLÜMÜNDE ALDIĞINIZ EĞİTİM İLE İLGİLİ OLARAK;

8)

Halen çalıştığınız iş doğrudan ya da dolaylı olarak bölümünüz de aldığınız eğitimle ilgilidir.

1

2

3

4

5

9)

Bölümde aldığınız eğitim, sizi şimdiki görevinizde gerekenler için hazırlamıştır.

1

2

3

4

5

10)

Kendi alanınızla ilgili bilgileri kavrama ve kullanabilme yetkinliği sağlanmıştır.

1

2

3

4

5

11)

Bölümde verilen eğitim düzeyi yeterliydi.

1

2

3

4

5

12)

Alanınızla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dilbilgisi öğretildi.

1

2

3

4

5

13)

Bilgiye ulaşma ve araştırma becerileri kazandırıldı.

1

2

3

4

5

14)

Eğitiminiz sırasında, etik ve mesleki sorumluluk anlayışları kazandırıldı.

1

2

3

4

5

15)

Bölümdeki lisans eğitiminiz sırasında size sağlanan teknolojik cihaz ve ortam imkânları yeterliydi.

1

2

3

4

5

16)

Geriye dönüp baktığımda, eğer tekrar seçim şansım olsaydı aynı bölümü seçerdim.

1

2

3

4

5

17)

Selçuk üniversitesi İstatistik bölümü mezunu olmaktan gurur duyuyorum.

1

2

3

4

5

18)

Bir yakınımın da Selçuk Üniversitesi İstatistik Bölümünü okumasını isterdim.

1

2

3

4

5

19)

Uygulamalı İstatistik (Regresyon, zaman serileri, deney tasarımı, örnekleme vb.) ile problemleri tanımlayabilirim ve uygun yöntemler ile çözebilirim.

1

2

3

4

5

20)

Olasılık ve Matematiksel İstatistik problemlerini tanımlayabilirim ve uygun yöntemler ile çözebilirim.

1

2

3

4

5

21)

Yöneylem Araştırması ve Optimizasyon problemlerini tanımlayabilirim ve uygun yöntemler ile çözebilirim.

1

2

3

4

5

22)

İstatistik uygulamaları için SPSS, MINITAB, SAS, R, MATLAB, Maple, vb. paket programlarını kullanabilirim.

1

2

3

4

5

23)

Bilgi birikimimi sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirim.

1

2

3

4

5

24)

İstatistik alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanım becerisi kazandırıldı.

1

2

3

4

5

25)

Çağın İstatistik gelişimlerini takip edebilirim.

1

2

3

4

5

26)

Çeşitli programlama dillerini kullanarak temel düzeyde program yazabilirim.

1

2

3

4

5

27)

İstatistik terminolojisine sahibim.

1

2

3

4

5

28)

Disiplinler arası çalışma alanları (Tıp, Diş, Mühendislik vb.) için uygun İstatistiksel yöntemleri belirleyebilirim, analiz yapabilirim ve yorumlayabilirim.

1

2

3

4

5

29)

Bilimsel verileri toplayıp, uygun istatistik yöntemleri ile analiz edebilir ve sonuçları yorumlayabilirim.

1

2

3

4

5

30)

İstatistik alan eğitimini tam olarak aldığımı düşünüyorum.

1

2

3

4

5