FACULTY OF LETTERS
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NURGÜL SUCU KÖROĞLU
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE PROGRAM OF OLD TURKISH LITERATURE
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
MEB ÇUMRA HÜRRİYET İLKÖĞRETİM OKULU20002002

  Publications:
1. NURGÜL SUCU, " Tasavvuf Kültüründe Sır Saklama (Ketm-i Sır) Hasleti ve Edebî Eserlere Yansıması: Mir'âtü'l-Ahlâk Örneği ", Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri (Abstracts), , , 279, 2012,( )
2. NURGÜL SUCU, " Kınalızâde Ali Efendi'nin Takipçilerinden Bostanzâde Yahyâ Efendi ve Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri ", Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu (International Symposium on Kinalizade Family) Tebliğ Özetleri , , , 36, 2012,( )
3. NURGÜL SUCU, " Dulkadir Beyliği Mensubu Osmanlı Hanım Sultanlar ", Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, , , C.II, s. 253-265, 2012,( )
4. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında "İbadet"in Mânâ ve Muhtevası ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research, 19, , 100-106, 2011,( Kurum Dergisi )
5. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında Şecaat, Ciddiyet ve Gayret, Rıza, Vefa Hasletlerinin Mânâ ve Muhtevaları ", 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, , , 2. Cilt, s. 521-528, 2011,( )
6. NURGÜL SUCU, " Ürgüplü Bir Şeyhülislâm: Ürgübî Mustafa Hayri Efendi ", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, , , C.6, s. 101-110, 2011,( )
7. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında Geçen Hikâyelerin Günümüzde Okunup Anlaşılmasına Dâir Bir Değerlendirme ", Uluslararası Dinî ve Felsefî Metinler:21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu Bildiri Kitabı, , , C.1, s. 283-296, 2011,( )
8. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri ", Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/2, , 881-908, 2011,( Kurum Dergisi )
9. NURGÜL SUCU, " Edirneli Nazmî'nin Tercüme-i Pend-i Attâr'ında Nefis Terbiyesine Dâir İkaz ve Nasihatler ", ULuslararası Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 101-110, 2011,( )
10. NURGÜL SUCU, " BİR BEYTİN IŞIĞINDA GÖNÜL AYNASI VE MEVLÂNA'NIN "GÖNÜL"E BAKIŞI ", , 2, , 37-44, 2010,( Kurum Dergisi )
11. NURGÜL SUCU, " "Altı"nın Esrârı ve Mesnevî-i Şerîf'in Cilt Sayısına Dâir ", Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu Bildiri Özetleri, , , 62-63, 2010,( )
12. NURGÜL SUCU, " Necâtî Divanı'nda Peygamberler ", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu "Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, , , 604-627, 2009,( )
13. NURGÜL SUCU, " Rind Tipinin Kimliği, Divan Edebiyatındaki Yeri ve Rindlik Felsefesinin Tasavvufla İlgisi ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 19, , 243-280, 2008,( Üniversite Dersgisi )
14. NURGÜL SUCU, " Zemahşerî ve Mukaddimetü'l-Edeb Adlı Eserinin Genel Özellikleri ", Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildiri Metinleri, 1, , 391-399, 2008,( )
15. NURGÜL SUCU, " Zâhid-Sûfî Tipinin Kimliği, Divan Edebiyatındaki Yeri ve Sosyal Hayattaki Örnekleri ", İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Musıkî Dergisi (İSTEM), 10, , 227-253, 2007,( Üniversite Dersgisi )
16. NURGÜL SUCU, " SÂLİM VE MUHÂVERE-İ RİND Ü ZÂHİD ADLI ESERİ ", TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜBAR), 22, , 119-148, 2007,( Kurum Dergisi )
17. NURGÜL SUCU, " Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 19, , 125-148, 2006,( Üniversite Dersgisi )
18. NURGÜL SUCU, " Sâlim'in Rind ü Zâhid Tercümesinin Fuzûlî'nin Rind ü Zâhid'i ile Mukayesesi ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 20, , 149-166, 2006,( Üniversite Dersgisi )


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.26/09/2017 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE II
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
CLASSICAL TURKISH LITERATURE
THE EXPLANATION OF CLASSICAL TEXTS
THE EXPLANATION OF CLASSICAL TEXTS
STUDY OF GRADUATE II
STUDY OF GRADUATE
STUDY OF GRADUATE