EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.13
Arap dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
P.Ç.12
Arapçayı doğru ve akıcı bir şekilde, sözlü ve yazılı olarak kullanma yeteneği kazanır.
P.Ç.4
Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi becerisi ve dil bilincine sahip olur.
P.Ç.11
Arap dili ve edebiyatına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metin üretme yeterliliği kazanır.
P.Ç.14
Arap dili ve edebiyatına ilişkin yazılı veya sözlü bir metni yorumlama ve değerlendirme yeterliliği kazanır.
P.Ç.3
Arapçaya özgü dilbilgisel yapıları çözümleme yeterliliği kazanır.
P.Ç.6
Arap dili ve edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilecek temel bilgi ve becerilere sahip olur.
P.Ç.5
Arap dili ve edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
P.Ç.7
Arap dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
P.Ç.10
Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına aktarır.
P.Ç.1
Kültürler arası iletişimin sağlanmasında köprü görevi üstlenebilecek temel bilgi ve beceriye sahip olur.
P.Ç.8
Dilin sistematik yapısı ve işleyişi hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
P.Ç.2
Analitik düşünmeyi ve düşünceyi temellendirmeyi öğrenir.
P.Ç.9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
P.Ç.15
Öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırır.
TYYÇ1
Alanla ilgili temel kavramsalbilgilere, uygulamadakiyansımalarını da göz önündebulunduracak şekilde ileridüzeyde sahiptir.
TYYÇ2
Sosyal ve DavranışBilimlerinde temelkavramları kavrayabilme,kavramlar arası ilişkilerehakimdir.
TYYÇ3
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarınadair temel bilgilere sahiptir.
TYYÇ4
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temelbilgilere sahiptir.
TYYÇ5
Sosyal Araştırma vePlanlama bilgisine sahiptir.
TYYÇ6
İleri düzeyde veri işleyerekbilgi elde edebilmek içingerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir
TYYÇ7
Alanla ilgili kuramsal bilgilerianaliz etme ve uygulamadakiyansımalarını değerlendirmebecerisine sahiptir.
TYYÇ8
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranışbilimleri alanında özgün bilgikaynaklarına ulaşır.
TYYÇ9
Üstlendiği görev vesorumlulukları yerinegetirme bilincine sahiptir.
TYYÇ10
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyerek bilgi eldeeder ve bu bilgileri alanıngerektirdiği teknik donanımla(bilgisayar ortamında vb.)rapor haline getirip sunmabecerisine sahiptir.
TYYÇ11
Karar alma, kararı uygulamave davranış haline getirmedealana ilişkin sahip olunanbilgileri kullanabilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanı ile ilgili alt dallar vediğer sosyal bilimler alanlarıile ilişki kurarakdisiplinlerarası yorum üretirve analiz yapma becerilerinesahiptir ve bu becerilerinigeliştirir.
TYYÇ13
Alanla ilgili bir meseleyigerek ekip olarak gerekse dekendi başına bağımsız birşekilde çözer.
TYYÇ14
Alanla ilgili uygulamadagörülebilecek herhangi biraksaklığı veya sorunuçözmek için bireyseldüzeyde ve ekip olaraksorumluluk yüklenir,gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ15
Alanı ve ilgili alt dallardayapılacak çok üyeli gruparaştırmalarının süreçlerinive zamanlamasını planlar,planlanmış görevleriistenildiği ölçüde vezamanında yerine getirir
TYYÇ16
Toplumsal hayatıngerekleri doğrultusundadavranır, tutum vetavırlarıyla topluma örnekolur.
TYYÇ17
Alanla ilgili elde edilenbilgileri neden ? sonuç veeleştiri süzgecinden geçirirve değerlendirir.
TYYÇ18
Neyi nasıl öğreneceğinibilir.
TYYÇ19
Alanla ilgili bilgi veuygulama eksikliklerinitespit eder
TYYÇ20
Alanla ilgili ilgi ve isteğisürekli canlı tutabilecekseviyede olduğunugösterir
TYYÇ21
Öğrenimini aynı alandabir ileri eğitim düzeyineveya aynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ22
Bilgiyi paylaşma vebirlikte öğrenmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ23
Yaşamboyu öğrenme vesorgulama bilincikazanmıştır.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebecerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ25
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri işyaşamında değerlendirir ve uygulamayetkinliğine sahiptir.
TYYÇ26
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğininyarattığı farklılığı bireysel kariyerineyansıtır.
TYYÇ27
Uzmanlık bilgisini, toplumsalsorumluluk bilinciyle kullanır.
TYYÇ28
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları,sosyal sorumluluk yaklaşımıçerçevesinde proje ve etkinlikleredönüştürür
TYYÇ29
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ30
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ31
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerin oluşturulması(toplama, yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder
TYYÇ32
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyal adalet,kalite ve kültürel değerlerile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ33
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutuma sahiptir
TYYÇ34
Sosyal ve davranışsalolgulara dair görüşlerinialanın sağladığı yöntemve bilgi kümesinikullanarak geliştirme veolayları yorumlamadayetkinlik sahibidir.
TYYÇ35
Sosyal hizmetler alanındaki temelve güncel bilgileri içeren derskitapları, uygulama araç-gereçlerive multimedya eğitim araçgereçleri ile diğer kaynaklarladesteklenen ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ36
Bilginin doğası, kaynağı,sınırları, doğruluğu, güvenirliliğive geçerliliğini değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ37
Sosyal hizmetler alanındakibilimsel bilgiye ulaşma, güncelliteratürü izleme, değerlendirmeve uygulayabilme bilgisinesahiptir.
TYYÇ38
Sosyal hizmetler alanında edindiğiileri düzeydeki bilgi ve becerilerikullanarak bilimsel olarakkanıtlanmış verileri yorumlar vedeğerlendirir, sorunları tanımlar,analiz eder, araştırmalara vekanıtlara dayalı mesleki ve etikdeğerleri gözeterek çözüm önerilerigeliştirir, bilgiyi paylaşır, ekipçalışması yapar.
TYYÇ39
Sosyal hizmetler ve araştırma alanıile ilgili bilgi teknolojilerinikullanır.
TYYÇ40
Sosyal hizmetler alanında edindiğiileri düzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileri kullanarakbirey, aile ve topluma yönelikeğitim yapar.
TYYÇ41
Alanına özgü sorunlara bilimselveriler/kanıtlar doğrultusunda çözümüretir.
TYYÇ42
Sosyal hizmetler alanı ileilgili sahip olduğu ileridüzeydeki bilgi birikiminikullanarak bir çalışmayıbağımsız olarak yürütürve bu alanda çalışan diğermeslek grupları ileişbirliği içinde ekip üyesiolarak sorumluluk alır
TYYÇ43
Sosyal hizmetler alanı ileilgili uygulamalardakarşılaşılan veöngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ44
Sorumluluğu altındaçalışanların bir projeçerçevesinde gelişimlerineyönelik etkinlikleriplanlar, yönetir ve süreciizleyip değerlendirir.
TYYÇ45
Alanına özgü bilimsel bilgiüretme sorumluluğunuyerine getirir/tanımlayıcıdüzeyde araştırma yapar.
TYYÇ46
Sosyal hizmetalanındaedindiği ileridüzeydekibilgi vebecerilerieleştirel biryaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ47
Öğrenmehedeflerinibelirler veöğrenmeyiöğrendiğinigösterir.
TYYÇ48
Öğrenmekaynaklarınıbelirler,kaynaklaraetkin/hızlıerişir.
TYYÇ49
Yaşam boyuöğrenmeyibenimsediğingösterir,gelişime açıktırve bu davranışıdevam ettirir.
TYYÇ50
Bilgiye ulaşmayollarına kararverir veuygular.
TYYÇ51
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konulardailgili kişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır,ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini,istek ve beklentilerini dinler.
TYYÇ52
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konulardadüşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekleyerek, ekip çalışması içinde vesürecin etkin bir elemanı olarak uzmanolan ve olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ53
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için diğer meslekgrupları ile işbirliği içinde proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular
TYYÇ54
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ55
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ56
.Sosyal hizmetler alanında toplumun vedünyanın gündemindekiolayları/gelişmeleri izler vedeğerlendirir.
TYYÇ57
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
TYYÇ58
Kültürlerarası iletişim kurma bilgi vebecerisine sahiptir.
TYYÇ59
.Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkinve güvenli şekilde belgeler/doğru veetkili kayıt tutar.
TYYÇ60
Sosyal hizmetler alanı ileilgili verileri toplar,yorumlar, uygular vesonuçlarının duyurulmasıaşamalarında ilgilidisiplinlerden kişilerleişbirliği yapar ve toplumsal,bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareketeder.
TYYÇ61
Kalite yönetimi vesüreçlerine uygun davranırve bu süreçlere katılır.
TYYÇ62
Birey olarak görev, hak vesorumlulukları ile ilgili yasa,yönetmelik, mevzuata vemesleki etik kurallarınauygun davranır.
TYYÇ63
Profesyonel kimliği ilemeslektaşlarına rol model vetopluma örnek olur.
TYYÇ64
İnsan ve sosyal çevresiarasındaki ilişkisinianlamaya yetkindir.
TYYÇ65
Mezuniyet sonrası kurum içi,yerel, ulusal ve uluslararasıeğitimlere katılır.
TYYÇ66
Etik ilkelerin ve etikkurulların eğitim- uygulamave araştırma alanlarında bireyve toplum için öneminiaçıklar.