DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yavuz Selim TAŞPINAR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Amacı: Gelişme sürecini büyük ölçüde tamamlayan ülkelerde trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da büyük ağırlık verilmekte, karayolu ulaşımı ve trafik konularında çeşitli kurumlarda eğitimler verilmekte, uzmanlar yetiştirilmekte, çeşitli araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar sonucunda önlemler alınmakta, sosyal kampanyalar düzenlenmekte, özetle trafiğe yoğun bir yatırım yapılmaktadır. Motorlu araç ve sürücü sayısındaki artışın yanı sıra ülkemizin gelişmişlik seviyesini yükseltmeye yönelik büyük hamleler içerisinde olması, nüfusun hızla artması, düzensiz yapılaşma ve teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi, trafik kazalarını arttırmakta ve trafik güvenliği sorununun çözümünü de güçleştirmektedir. Bu noktadan hareketle Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programının amacı şehirlerarası ve şehir içi ulaşım yollarının projesinin hazırlanması yapımı bakımı ve onarımı ile taşımacılığın ve ulaşımın planlanıp yürütülmesi işlerinde mühendislerle teknisyen ve işçiler arasında görev yapan ara insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon: Standartlara uygun, hem ulusal hem uluslararası alanda kabul görmüş kurallar çerçevesinde hazırlanmış ders içerikleriyle, ülkemizde ulaştırma sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücü boşluğunun doldurulmasını amaçlayan bir program olmaktır.

Misyon: Sektörde faaliyet gösteren kamu kurumları, şirketler ve bağlı kuruluşlar için çağdaş, hızlı kararlar alabilen, pratik düşünebilen, kendini sürekli yenileyen ve çağımızın ulaştırma hizmetleri gereksinimlerini karşılayan bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Trafik güvenliği altyapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilir. Dolayısıyla Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı, karayolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde katkı sağlamayı amaçlayan iki yıllık bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: En az lise ve dengi okul mezunu olan adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan alanlar Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programını tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir bölüm veya programda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi ortak dersleri alıp başarılı olan öğrenciler bu derslerden ders içeriği kriterlerinin sağlanması ve ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programının süresi iki yıl / dört yarıyıldır. Programdan mezun olabilmek için, program müfredat planında yer alan toplam 120 AKTS kredisi değerindeki tüm derslerden başarılı olmak, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 işgünü zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her yarıyıl başında ders kaydını yapması gerekmektedir. Bir dersin genel sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70ine devam edilmiş olması, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam edilmiş olması gerekir. Her ders için en az bir ara sınav ve genel sınav yapılır. Genel sınav sonucunda başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılır. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) genel sınav notunun katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır. FF ve FD harf notları başarısız olup F harf notu ise öğrencinin devamsızlıktan başarısız olduğunu ifade etmektedir.

İstihdam Olanakları: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programı mezunlarına Tekniker unvanı verilmektedir. Program mezunları inşaat mühendislerine yardımcı eleman olarak yol ve köprülerin demiryolu gibi ulaştırma yapılarının projelerinin hazırlanması, yapımı, bakımı ve onarımı sırasında işlerin ve işçilerin denetimi, yük ve yolcu taşımacılığında büro işlerinin yürütülmesi gibi görevler yapar. Belediyeler, il özel idareleri, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, emniyet büroları, trafik istasyonları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilecek düzeyde eğitim aldıklarından, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu, demiryolu, havaalanı ve liman inşaatını, toplu konutların yollarını yapan firmalarda ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalarda iş imkânları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programının iki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde aşağıda yer alan dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler. -İnşaat Mühendisliği -Lojistik -Lojistik Yönetimi -Ulaştırma Mühendisliği -Ulaştırma ve Lojistik