DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yavuz Selim TAŞPINAR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Amacı: Gelişme sürecini büyük ölçüde tamamlayan ülkelerde trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da büyük ağırlık verilmekte, karayolu ulaşımı ve trafik konularında çeşitli kurumlarda eğitimler verilmekte, uzmanlar yetiştirilmekte, çeşitli araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar sonucunda önlemler alınmakta, sosyal kampanyalar düzenlenmekte, özetle trafiğe yoğun bir yatırım yapılmaktadır. Motorlu araç ve sürücü sayısındaki artışın yanı sıra ülkemizin gelişmişlik seviyesini yükseltmeye yönelik büyük hamleler içerisinde olması, nüfusun hızla artması, düzensiz yapılaşma ve teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi, trafik kazalarını arttırmakta ve trafik güvenliği sorununun çözümünü de güçleştirmektedir. Bu noktadan hareketle programın amacı şehirlerarası ve şehir içi ulaşım yollarının projesinin hazırlanması yapımı bakımı ve onarımı ile taşımacılığın ve ulaşımın planlanıp yürütülmesi işlerinde mühendislerle teknisyen ve işçiler arasında görev yapan ara insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon: Standartlara uygun, hem ulusal hem uluslararası alanda kabul görmüş kurallar çerçevesinde hazırlanmış ders içerikleriyle, ülkemizde ulaştırma sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye iş gücü boşluğunun doldurulmasını amaçlayan bir program olmaktır.

Misyon: Sektörde faaliyet gösteren kamu kurumları, şirketler ve bağlı kuruluşlar için çağdaş, hızlı kararlar alabilen, pratik düşünebilen, kendini sürekli yenileyen ve çağımızın ulaştırma hizmetleri gereksinimlerini karşılayan bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Trafik güvenliği altyapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilir. Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı, karayolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde katkı sağlaması amaçlayan iki yıllık bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 150 puan almaları halinde programı tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden, belirli kriterlerin sağlanması ve ilgili kurullar tarafından uygun görülmesi halinde muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi iki yıl/dört yarıyıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, öngörülen ders planında yer alan zorunlu ve seçmeli toplam 120 AKTS kredisi değerindeki dersleri almaları ve mevzuatta yer alan başarı kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca 30 işgünü staj yapmak ve başarıyla tamamlamak zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her dönem başında ders kaydını yapması ve derslerin dönem sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir tane ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır.

İstihdam Olanakları: Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri programı mezunlarına ?Tekniker? unvanı verilmektedir. Program mezunları inşaat mühendislerine yardımcı eleman olarak yol ve köprülerin demiryolu gibi ulaştırma yapılarının projelerinin hazırlanması, yapımı, bakımı ve onarımı sırasında işlerin ve işçilerin denetimi, yük ve yolcu taşımacılığında büro işlerinin yürütülmesi gibi görevler yapar. Belediyeler, il özel idareleri, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, emniyet büroları, trafik istasyonları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilecek düzeyde eğitim aldıklarından, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu, demiryolu, havaalanı ve liman inşaatını, toplu konutların yollarını yapan firmalarda ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalarda iş imkânları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde, kendi alanlarına uygun dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler.