DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Amacı: Kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Başta maliye alanında olmak üzere bağlantılı diğer bilimlerindeki gelişmelere ayak uyduran, bu alanlardaki gelişmelere katkılar sağlayan, akademik kadrosu nitelik ve nicelik bakımından güçlü, , mezunlarına iyi kadrolarda görev yapabilecek özellikleri kazandıran bir program olarak faaliyetlerini sürdürmektir.

Misyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlere sahip iş gücü yetiştirmek, bilgiyi üretmek ve bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmak ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel bilgi birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İşletmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 150 puan almaları halinde programı tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden, belirli kriterlerin sağlanması ve ilgili kurullar tarafından uygun görülmesi halinde muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi iki yıl/dört yarıyıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, öngörülen ders planında yer alan zorunlu ve seçmeli toplam 120 AKTS kredisi değerindeki dersleri almaları ve mevzuatta yer alan başarı kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca 30 işgünü staj yapmak ve başarıyla tamamlamak zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her dönem başında ders kaydını yapması ve derslerin dönem sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir tane ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır.

İstihdam Olanakları: Maliye bölümü, ülkemizde yerleşmiş bulunan maliye bilgileri yanında maliye biliminin oldukça yararlandığı iktisat, hukuk, kamu yönetimi, işletme gibi bilim dalları ile donatılmış bir ders programına sahiptir. Bu sebeple öğrencilerimiz gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek bir formasyonu taşıyacak şekilde eğitim almaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde, kendi alanlarına uygun dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler.