DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Amacı: Maliye programının amacı kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finansman departmanında çalışmak üzere nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Başta maliye alanında olmak üzere bağlantılı diğer bilimlerindeki gelişmelere ayak uyduran, bu alanlardaki gelişmelere katkılar sağlayan, akademik kadrosu nitelik ve nicelik bakımından güçlü, , mezunlarına iyi kadrolarda görev yapabilecek özellikleri kazandıran bir program olarak faaliyetlerini sürdürmektir.

Misyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlere sahip iş gücü yetiştirmek, bilgiyi üretmek ve bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmak ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel bilgi birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Maliye programı işletmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: En az lise ve dengi okul mezunu olan adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan alanlar Maliye programını tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir bölüm veya programda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi ortak dersleri alıp başarılı olan öğrenciler ders içeriği kriterlerinin sağlanması ve ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde bu derslerden muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Maliye programının süresi iki yıl / dört yarıyıldır. Programdan mezun olabilmek için, program müfredat planında yer alan toplam 120 AKTS kredisi değerindeki tüm derslerden başarılı olmak, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 işgünü zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her yarıyıl başında ders kaydını yapması gerekmektedir. Bir dersin genel sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70ine devam edilmiş olması, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam edilmiş olması gerekir. Her ders için en az bir ara sınav ve genel sınav yapılır. Genel sınav sonucunda başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılır. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) genel sınav notunun katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır. FF ve FD harf notları başarısız olup F harf notu ise öğrencinin devamsızlıktan başarısız olduğunu ifade etmektedir.

İstihdam Olanakları: Maliye programı, ülkemizde yerleşmiş bulunan maliye bilgileri yanında maliye biliminin oldukça yararlandığı iktisat, hukuk, kamu yönetimi, işletme gibi bilim dalları ile donatılmış bir ders programına sahiptir. Bu sebeple öğrencilerimiz gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek bir formasyonu taşıyacak şekilde eğitim almaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Maliye programının iki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde aşağıda yer alan dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler. -Bankacılık -Bankacılık ve Finans -Bankacılık ve Sigortacılık -Ekonomi -Gümrük İşletme -İktisat -Kamu Yönetimi -Maliye -Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi -Sermaye Piyasası -Sigortacılık -Sigortacılık ve Risk Yönetimi -Siyaset Bilimi -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi -Uluslararası Finans -Uluslararası Finans ve Bankacılık -Uluslararası İşletmecilik -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret -Uluslararası Ticaret -Uluslararası Ticaret ve Finans -Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik -Uluslararası Ticaret ve Lojistik -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi