DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. A. Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Amacı: Bankacılık ve Sigortacılık Programının temel hedefi, yoğun rekabet ortamının yaşandığı bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışabilecek, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede kendini yetiştirmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, bankacılık ve sigortacılık konularında pratik bilgi ile donanmış, ilgili mevzuatlara hâkim, çözüm odaklı bankacılar ve sigortacılar olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda programın bir diğer hedefi de bankacılık ve sigortacılık konusunda Türkiyenin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Program sahip olduğu öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık programındaki 30 günlük staj uygulaması, öğrencilerin henüz eğitim öğretim sürecindeyken piyasa koşularına adaptasyonunu sağlamakta ve mesleki yeterliliklerini artırmaktadır.

Vizyon: Duygu, bilgi ve beceri bütünlerliğinde sağlıklı yetişmiş, bilgi edinen, bilim üreten ve teknolojiye dönüştüren bireyler tarafından dünyanın motivasyon, moderasyon ve modernizasyonunu sağlamak.

Misyon: Kazanmak, kazanılanları sürdürülebilir kılmak ve insanlığa faydalı olmak, değerlerine sahip bireylerin yetiştirilmesi için en iyi olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bankacılık ve Sigortacılık Programının temel hedefi, yoğun rekabet ortamının yaşandığı bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışabilecek, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede kendini yetiştirmiş personel ihtiyacını karşılamaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, bankacılık ve sigortacılık konularında pratik bilgi ile donanmış, ilgili mevzuatlara hâkim, çözüm odaklı bankacılar ve sigortacılar olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Aynı zamanda programın bir diğer hedefi de bankacılık ve sigortacılık konusunda Türkiyenin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Program sahip olduğu öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, bilgisayar laboratuarı ile desteklenmiş modern sınıflarda yapılmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık programındaki 30 günlük staj uygulaması, öğrencilerin henüz eğitim öğretim sürecindeyken piyasa koşularına adaptasyonunu sağlamakta ve mesleki yeterliliklerini artırmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi (YGS-6 yada sınavsız geçiş) gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Orta öğretimde kazanılan temel matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgilerinin üzerine varsa mesleki alanda öğrendiği bilgiler temel kabul edilerek, finans, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili dersler verilmektedir. Bunun yanısıra, Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın çalıştıkları iş alanları bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubeleri, sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlükleri, sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteliği ve sigorta broker ofisleri, bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlükleri, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarıdır. Ayrıca yasal mevzuatın koşullarını yerine getirerek sigorta acenteliği ve sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesinin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.