DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Yavuz Selim TAŞPINAR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mustafa BÜBER

Amacı: Bilgisayar Programcılığı programının amacı teorik ve uygulamalı bilgi ile donanmış, alandaki temel kavramları bilen, teknolojik gelişmeleri takip eden, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip olan, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda benzer programlar arasında tercihte üst sıralarda, rekabet gücü yüksek olan marka bir program olmaktır.

Misyon: Mesleğiyle ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olma çabası güden, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli teknikerler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bilgisayar Programcılığı programı bilgisayar kullanımı, yazılım geliştirme, veritabanı, web, grafik uygulamaları, donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alanları kapsayan eğitim planıyla bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donanmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: En az lise ve dengi okul mezunu olan adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan alanlar Bilgisayar Programcılığı programını tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir bölüm veya programda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi ortak dersleri alıp başarılı olan öğrenciler ders içeriği kriterlerinin sağlanması ve ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde bu derslerden muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bilgisayar Programcılığı programının süresi iki yıl / dört yarıyıldır. Programdan mezun olabilmek için, program müfredat planında yer alan toplam 120 AKTS kredisi değerindeki tüm derslerden başarılı olmak, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 işgünü zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her yarıyıl başında ders kaydını yapması gerekmektedir. Bir dersin genel sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70ine devam edilmiş olması, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam edilmiş olması gerekir. Her ders için en az bir ara sınav ve genel sınav yapılır. Genel sınav sonucunda başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılır. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) genel sınav notunun katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır. FF ve FD harf notları başarısız olup F harf notu ise öğrencinin devamsızlıktan başarısız olduğunu ifade etmektedir.

İstihdam Olanakları: Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bilgisayar Programcılığı programının iki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde aşağıda yer alan dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler. -Bilgisayar Mühendisliği -Bilgisayar Bilimleri -Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği -Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği -Bilgisayar-Enformatik -Bilişim Sistemleri Mühendisliği -Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri -Endüstri Mühendisliği -Fizik -Fizik Mühendisliği -İstatistik -İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri -Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği -Matematik ve Bilgisayar Bilimleri -Matematik-Bilgisayar -Meteoroloji Mühendisliği -Uzay Mühendisliği -Yazılım Mühendisliği