DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. A. Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Amacı: Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ve sanayi ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Sektörün artan işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan bankacılık, sigortacılık ve finans hakkında bilgi sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini ve prensiplerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, firmaların finans departmanlarındaki işleyişi bilen, firma-banka ilişkilerinin önemini kavramış nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektir.

Misyon: Günümüzün bankacılık ve sigortacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bankacılık ve Sigortacılık programı, ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin ihtiyacı olan nitelikli meslek elemanlarını yetiştiren iki yıllık bir önlisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: En az lise ve dengi okul mezunu olan adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan alanlar Bankacılık ve Sigortacılık programını tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir bölüm veya programda Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil gibi ortak dersleri alıp başarılı olan öğrenciler ders içeriği kriterlerinin sağlanması ve ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde bu derslerden muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bankacılık ve Sigortacılık programının süresi iki yıl / dört yarıyıldır. Programdan mezun olabilmek için, program müfredat planında yer alan toplam 120 AKTS kredisi değerindeki tüm derslerden başarılı olmak, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve 30 işgünü zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her yarıyıl başında ders kaydını yapması gerekmektedir. Bir dersin genel sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70ine devam edilmiş olması, uygulamalı derslerin ise en az %80ine devam edilmiş olması gerekir. Her ders için en az bir ara sınav ve genel sınav yapılır. Genel sınav sonucunda başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılır. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) genel sınav notunun katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır. FF ve FD harf notları başarısız olup F harf notu ise öğrencinin devamsızlıktan başarısız olduğunu ifade etmektedir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde, sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde, sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan sigorta acenteleri ve sigorta brokerlerinde, bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde, sigorta eksperlerinde istihdam edilebilirler. Gerekli yasal şartları yerine getirmeleri halinde sigorta acenteliği, sigorta eksperliği yapabilirler. Sermaye Piyasası Kurulundan yeterlilik belgesi almak şartıyla, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bankacılık ve Sigortacılık programının iki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde aşağıda yer alan dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler. -Aktüerya -Aktüerya Bilimleri -Aktüerya ve Risk Yönetimi -Bankacılık -Bankacılık ve Finans -Bankacılık ve Sigortacılık -Ekonometri -Ekonomi -Ekonomi ve Finans -İktisat -İşletme -İşletme Enformatiği -İşletme Yönetimi -İşletme-Ekonomi -Lojistik Yönetimi -Sermaye Piyasası -Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi -Sigortacılık -Sigortacılık ve Risk Yönetimi -Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik -Uluslararası Finans -Uluslararası Finans ve Bankacılık -Uluslararası İşletmecilik -Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret -Uluslararası Ticaret -Uluslararası Ticaret ve Finans -Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik -Uluslararası Ticaret ve Lojistik -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi