DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Taner ÖZGÜL

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. A. Mesut BÜYÜKSARIKULAK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU

Amacı: Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Vizyon: Sektörün artan işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulan bankacılık, sigortacılık ve finans hakkında bili sahibi, bankacılığın ve sigortacılığın temel işlevlerini ve prensiplerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, firmaların finans departmanlarındaki işleyişi bilen, firma-banka ilişkilerinin önemini kavramış nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektir.

Misyon: Günümüzün bankacılık ve sigortacılık sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirecek olan Bankacılık ve Sigortacılık programı, ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik öğretim vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en az 150 puan almaları halinde programı tercih edebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden, belirli kriterlerin sağlanması ve ilgili kurullar tarafından uygun görülmesi halinde muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi iki yıl/dört yarıyıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, öngörülen ders planında yer alan zorunlu ve seçmeli toplam 120 AKTS kredisi değerindeki dersleri almaları ve mevzuatta yer alan başarı kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. 30 işgünü staj yapmak ve başarıyla tamamlamak zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Gerek Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, gerek Ölçme ve Değerlendirme Yönergeleri çerçevesinde üniversitemizde mutlak değerlendirme ve bağıl değerlendirme sistemleri uygulanmaktadır. Öğrencinin her dönem başında ders kaydını yapması ve derslerin dönem sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir tane ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav notunun katkısı % 40 (ara sınav notu olarak ödev, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Diğer taraftan söz konusu yönerge ve yönetmelik çerçevesinde bağıl değerlendirme kıstasları oluşması halinde söz konusu ders bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi doğrudan başarmış sayılır. DD ve DC harf notları şartlı geçer notlar olup ilgili dönem not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması halinde öğrenci bu derslerden başarılı sayılmaktadır.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımızın istihdam edilebilecekleri iş alanları -Bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde, -Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde, -Sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteleri ve sigorta brokerlerinde, -Bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde, -Sigorta eksperlerinin yanında, -Gerekli yasal şartları yerine getirmeleri halinde, sigorta acenteliği, sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar. -Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında, Sermaye Piyasası Kurulundan yeterlilik belgesi almak koşuluyla çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: İki yıllık önlisans öğrenimini başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları halinde, kendi alanlarına uygun dört yıllık örgün veya açıköğretim lisans programlarını tamamlayarak lisans diploması sahibi olabilirler.