DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
1- Türk müziğinin teorik ve uygulamaya dair bilgilerini, ses / saz sanatçılığı alanına uygulayabilme.
P.Ç.1
2- Türk müziği eserlerini, usûl, form ve makamsal olarak analiz edebilme, bu eserlerin icrasını, dönem (tarihsel) özelliklerini de dikkate alarak tasarlayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme.
P.Ç.3
3- Gerek stüdyo gerekse sahne ortamında, Türk müziği icrasının en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan teknik araç-gereç ve entrümanları kullanabilme / uygulayabilme becerisi.
P.Ç.6
4- Alana yönelik etkinlikler kapsamında, bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak, sanatsal fikir ve uygulamalarını sözlü ve yazılı bir biçimde ifade ederek iletişim kurabilme.
P.Ç.4
5- Türk müziğinin beste, icra ve teori alanlarına yönelik, yaratıcı olabilme ve gerektiğinde inisiyatif alarak bağımsız davranabilme becerisi.
P.Ç.5
10- Ulusal ve Uluslararası düzeyde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, toplumun kültür ? sanat ihtiyacına olan katkı düzeyini değerlendirebilme, sanatsal sorunları takip edebilme ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisi.
P.Ç.7
6- Türk müziği alanının yanında, diğer dünya müzikleri ile uğraşan besteci ve icracılar ile takım çalışması yapabilme.
P.Ç.10
7- Türk müziği eğitimine temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilme ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgi sahibi olabilme.
P.Ç.9
8- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, kültürel ve sanatsal konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
P.Ç.8
9- Meslekî / sanatsal ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.