ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
1. Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
P.Ç.1
2. Gıda işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olabilme
P.Ç.2
3. Gıdaların üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu teknikleri uygulama becerisine sahip olma
P.Ç.4
4. Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak ve gıdalara özgü analiz yöntemlerini uygulayabilecek duruma gelebilme
P.Ç.6
5. Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
P.Ç.7
6. Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama becerisi
P.Ç.8
7. Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
P.Ç.5
8. Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
P.Ç.9
9. Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır
P.Ç.12
10. Bakış açısı ve ufku geniş, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken, araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanabilen, teknolojik yenilikleri takip edebilen ve organizasyon yeteneklerine sahip olabilme
P.Ç.14
11. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş dil sevgisi ve bilincine sahip çevre koruma bilincine ermiş okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme
P.Ç.13
12. Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
P.Ç.10
13. Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olmak
P.Ç.11
14. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.