BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.5
Ana dil olarak Türkçenin ses özelliklerini, kural ve yapısını, dünya dilleri içindeki yerini bilir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözlü ve yazılı anlatım türleri, etkili ve güzel konuşma yöntemleri, Türk dili ve edebiyatında önemli eserler hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.1
En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
P.Ç.7
Restorasyon uygulama terminolojisi, korumanın amaçları korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel İlkeler, koruma anlayışının evrimi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
P.Ç.4
Mesleki kimya (konservasyon ve restorasyon kimyası) hakkında bilgi sahibi olur
P.Ç.6
Seramik eserlerin bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyonlarında uygulanacak yöntem ve teknikler hakkında temel bilgilere sahip olur.
P.Ç.2
Mozaik eserlerin bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyonlarında uygulanacak yöntem ve teknikler hakkında temel bilgilere sahip olur
P.Ç.3
Bilgisayarda proje çiziminde kullanılan komutlar ve kullanılmasıyla ilgili uygulamalar, ölçülendirmeler, çıktı ayarları ve plan üzerine uygulama çalışmaları yapabilir.
P.Ç.9
Ahşap eserlerin bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyonlarında uygulanacak yöntem ve teknikler hakkında temel bilgilere sahip olur.
P.Ç.8
Geleneksel el sanatları kavramı, dönemleri, teknikleri, malzemeleri ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Mimariye bağlı olan ve mimariye bağlı olmayan geleneksel el sanatlarımızın ayrımını yapar.
P.Ç.10
Osmanlı Devletinin son dönemlerindeki yenilik hareketleri ve Osmanlı Devletinin gerilemesi ve sebepleri, Türk İstiklâl Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.13
Mesleki alanda yapacağı çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilmek, yaptığı uygulamalarda öğrendiği teorik bilgileri kullanabilmek
P.Ç.12
Çizim için gerekli olan bakış açısını kazanır, plan, kesit, görünüş, perspektif çizimi ve tanımları hakkında bilgi sahibi olur, çeşitli ölçeklerde, kesit, görünüş detaylarını ve projeye geçirmeyi öğrenir.
P.Ç.11
Yapılarda kontrollük hizmetleri, birim fiyat tarif ve analizleri, kazı ve taşımalar ve hesap işleri hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.14
Metal eserlerin bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyonlarında uygulanacak yöntem ve teknikler hakkında temel bilgilere sahip olur.
P.Ç.15
Taş eserlerin bozulma nedenleri, restorasyon ve konservasyonlarında uygulanacak yöntem ve teknikler hakkında temel bilgilere sahip olur.
P.Ç.18
Yapılarda kullanılan malzemelerin içerikleri, bu malzemelerin farkları ve kullanımlarından doğabilecek değişimler hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.17
Mimarinin doğuşu ve mesleki çalışmalarında kendisi için gerekli olacak Eski Anadolu Mimarlığını tarihsel gelişim çerçevesinde öğrenir
P.Ç.16
Geleneksel yapı türlerini mimari detayları çerçevesinde öğrenir, teknik, malzemesi hakkında bilgi sahibi olur
P.Ç.19
Arazide çizim tekniklerini ve arazide var olan yapıların kâğıda geçirilmesini ve restorasyon projesini öğrenir,
TYYÇ1
Ortaöğretimdüzeyindekazanılanyeterlilikleredayalı olarakbeşeri bilimleralanındagüncel bilgileriiçeren derskitapları,uygulama, araçgereçler vediğerkaynaklarladesteklenentemeldüzeydekikuramsal veuygulamalıbilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki kuramsal ve uygulamalıbilgileri aynı alanda bir ileri eğitimdüzeyinde veya aynı düzeydeki bir alandakullanır
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerileri kullanır,verileri yorumlar ve değerlendirir,sorunları tanımlar, analiz eder vekanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerileri toplumahizmet alanlarında kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ5
Beşeri bilimler alanında gereksinimduyulan temel düzeydeki nitelikli insangücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal vekültürel birikime sahiptir.
TYYÇ6
Beşeri bilimleralanıyla ilgiliuygulamalardakarşılaşılan veöngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek içinekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ7
Sosyal, kültürel vesanatsal alanlardayürütülen bir projeçerçevesindesorumluluğu altındaçalışanlarıngelişimlerine yöneliketkinlikleri yürütür.
TYYÇ8
Beşeri bilimler alanındaedindiği temel düzeydekibilgi ve becerileri eleştirelbir yaklaşımladeğerlendirir,sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve karşılar.
TYYÇ9
.Beşeri bilimler alanındakiöğrenimini aynı alanda birileri eğitim düzeyine veyaaynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ10
Kültür, sanat ve eğitimalanlarında yaşam boyuöğrenme bilinci oluşturur
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardasahip olduğu temel bilgi ve beceridüzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür vesanat alanlarında en uygun iletişimaraçlarıyla aktarır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardakidüşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanatalanlarındaki sorunlara ilişkin çözümönerilerini uzman olan ve olmayan kişilerletartışır
TYYÇ13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil PortföyüA2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeribilimler alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanıyla ilgiliverilerin toplanması,uygulanması ve sonuçlarınınduyurulması aşamasındabilimsel, kültürel, sanatsal veetik değerleri gözetir
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanında sosyal,kültürel ve sanatsal haklarınevrenselliğine değer verir,sosyal adalet bilincine sahiptir,tarihi ve kültürel mirasa sahipçıkar, sosyal ve kültüreldeğerlere önem verir.
TYYÇ17
Çevreyi koruma bilincinesahiptir
TYYÇ18
Sosyal, kültürel ve sanatsalalanlarda kalite yönetimi vesüreçlerine uygun davranır vekatılır.
TYYÇ19
İlgili alanlardaortaöğretimdekazanılan yetkinliklertemelinde kapsamlı,uzmanlaşmış, olgusalve kavramsal bilgiyesahip olur ve bubilginin sınırlarıtanımlar.
TYYÇ20
Somut ve soyut problemlereyaratıcı çözümlergeliştirebilmek için gereklimantıksal, sezgisel, yaratıcıve eleştirel düşünmebecerileri ile pratik becerileresahiptir.
TYYÇ21
Sözlü ve yazılı anlatımbecerileri ile konvansiyonelve sayısal ortamlarda görsel/grafik anlatım ve modellemebecerilerine sahiptir.
TYYÇ22
Çalışma ve öğrenimortamlarında bağımsızhareket eder ve sorumlulukalır, bir proje hazırlar veyürütür.
TYYÇ23
Proje geliştirirken yaratıcılıksergiler.
TYYÇ24
Öğrenme ortamlarındakarmaşık sorunları çözmekiçin ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ25
Kendi başarımını vebaşkalarınınkinideğerlendirir ve geliştirir.
TYYÇ26
Daha ileri düzeyde öğrenme içingerekli öğrenme ihtiyaçlarınıbelirler.
TYYÇ27
Enformasyonun doğası -- teknikaltyapısı ve sosyal, kültürel veideolojik bağlamı ve etkileriüzerinde eleştirel ve eytişimsel(diyalektik, eleştirel, karşı tez vesentez üretebilen) düşünür (kararverme ve bilgiye dayalı, sorumlueylem için gerekli öğrenmebecerilerine sahip olur, seçeneklerikavrar, tartışır, eldeki seçeneklerüstünde sentez üretir, fikiroluşturur.)
TYYÇ28
Geleceğe yönelik olur, kişisel vemesleki gelişimi için gereklimotivasyona ve öğrenmebecerilerine sahip olur, bunun içinplanlar yapar ve bunları uygular.
TYYÇ29
Yaşam boyu öğrenme bilinciylehareket eder.
TYYÇ30
Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerininicel ve nitel verilere dayandırarak veiyi yapılandırılmış ve tutarlı birbiçimde akranlarına, danışmanlarınave olası kullanıcılara/işverenleresunar.
TYYÇ31
İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlıbir dünya görüşünü dile getirir
TYYÇ32
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki gelişmeleriizler ve meslektaşları ile iletişimkurar; dili, sembolleri, metinlerietkileşimli olarak kullanır.
TYYÇ33
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımıylabirlikte alanının gerektirdiği bilişimve iletişim teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ34
Soyut ve somutproblemler için yaratıcıyanıtlar/çözümlergeliştirir.
TYYÇ35
Alanıyla ilgili süreçlerde,olası toplumsal ve etiksonuçlarını dikkate alarakkarar verebilmek içingerekli temeli oluşturacakverileri toplar,değerlendirir ve yorumlar.
TYYÇ36
İlgili toplumsal, bilimselve etik sorunların bilgisinedayanarak yargıya varır.