ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.11
Temel bilimler, Ziraat Mühendisliği ve özellikle Zootekni alanında yeterli alt yapıya sahip olma, sahip olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi
P.Ç.12
Hayvansal üretimle ilgili sorunları tespit, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
P.Ç.10
Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini analiz edebilme, bu amaçla modern yöntemleri kullanabilme becerisi
P.Ç.7
Hayvan ıslahıyla ilgili temel bilgiye sahip olma ve uygulayabilme becerisi
P.Ç.9
Tür bazında fizyolojik durum, yaş, cinsiyet, verim vd faktörleri dikkate alarak, hayvan besleme yeterliliğine sahip olma, bu amaçla rasyon ve karma yem formülü hazırlama becerisi
P.Ç.8
Çiftlik hayvan türlerinin, üreme-ürün değerlendirme sürecinde yetiştirilmesi, sürü sevk ve idaresi, bakım-besleme ve barındırılması, sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi konularında temel ve uygulamalı bilgiye sahip olma becerisi
P.Ç.17
Yem kaynaklarını standart besleme normları açısından değerlendirerek özelliklerini belirleme ve bu konularda analitik düşünce geliştirme, ayrıca yaygın karma yem teknolojilerini bilme ve karma yem yapımı konularında bilgi ve beceriye sahibi olma
P.Ç.3
Hayvancılık işletmelerini yönetebilme becerisi
P.Ç.1
Çevre bilincine sahip olarak, hayvansal üretim ile çevre ilişkilerini yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi
P.Ç.4
Hayvancılık teknolojileri alanındaki gelişmelere uygun laboratuar becerisi
P.Ç.5
Hayvan hastalıklarını bilerek, sağlık koruma (biyogüvenlik) önlemlerini yönetebilme becerisi
P.Ç.6
Hayvansal üretim konularında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi
P.Ç.13
Tür bazında üreme fonksiyonlarını yönetebilme becerisi
P.Ç.14
Hayvan refahı ve davranış bilimi konularındaki donanımıyla çağdaş yetiştiricilik kavramlarını bütünleştirebilme becerisi
P.Ç.15
Çiftlik hayvanlarında et, süt, lif, deri, yumurta, bal vd. üretim fizyolojilerini bilme ve buna bağlı uygulama önerileri geliştirme becerisi
P.Ç.16
Hayvancılıkla ilgili verilerin toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması becerisi
P.Ç.2
Mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme becerisi
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.
TYYÇ3
Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ5
Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir.
TYYÇ6
Edindiği kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanarak alanıyla ilgiliolay ve olguları bilimselyöntem ve tekniklerleinceler.
TYYÇ7
Elde ettiği verileriyorumlar ve değerlendirir
TYYÇ8
Sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara vekanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ9
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsızolarak yürütür, danışmanlık, denetimve bilirkişilik yapar.
TYYÇ10
Uygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen sorunları çözmek içinbireysel veya ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ11
Sorumluluğu altında çalışanlarıngelişimlerine yönelik etkinlikleriplanlar ve yönetir.
TYYÇ12
Disiplinler arası çalışma yapar.
TYYÇ13
Alanında edindiğibilgi ve beceriler ileyaşam boyuöğrenmeye ilişkinolumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ14
Sorgular ve araştırır.
TYYÇ15
Bilgiye ulaşır,analitik düşünür vetasarım yapar.
TYYÇ16
Edinilen bilgileritoplum yararınakullanır.
TYYÇ17
Toplumun ve dünyanın gündemindekiolaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bugelişmeleri izler.
TYYÇ18
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje üretir veuygular.
TYYÇ19
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir. Düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılıve sözlü olarak aktarır, toplumunbilinçlenmesine katkıda bulunur.
TYYÇ20
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini verilerle destekler, uzmanolan veya olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ21
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyalyaşama uyum sağlar.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 düzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıile iletişim kurar.
TYYÇ23
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ24
Çevresel, teknik, teknolojikve ekonomik yönleri dikkatealarak tarım, orman ve suürünleri alanlarında plan veproje hazırlar, uygular,yönetir ve izler.
TYYÇ25
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ26
Alanıyla ilgili mevzuatahâkimdir ve uygun davranır.
TYYÇ27
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürüve kültürel değerlerinkorunması ile çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.