ZİRAAT FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Temel bilimler, Ziraat Mühendisliği ve özellikle Zootekni alanında yeterli alt yapıya sahip olma, sahip olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi
P.Ç.2 Hayvansal üretimle ilgili sorunları tespit, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
P.Ç.3 Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini analiz edebilme, bu amaçla modern yöntemleri kullanabilme becerisi
P.Ç.4 Hayvan ıslahıyla ilgili temel bilgiye sahip olma ve uygulayabilme becerisi
P.Ç.5 Tür bazında fizyolojik durum, yaş, cinsiyet, verim vd faktörleri dikkate alarak, hayvan besleme yeterliliğine sahip olma, bu amaçla rasyon ve karma yem formülü hazırlama becerisi
P.Ç.6 Çiftlik hayvan türlerinin, üreme-ürün değerlendirme sürecinde yetiştirilmesi, sürü sevk ve idaresi, bakım-besleme ve barındırılması, sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi konularında temel ve uygulamalı bilgiye sahip olma becerisi
P.Ç.7 Yem kaynaklarını standart besleme normları açısından değerlendirerek özelliklerini belirleme ve bu konularda analitik düşünce geliştirme, ayrıca yaygın karma yem teknolojilerini bilme ve karma yem yapımı konularında bilgi ve beceriye sahibi olma
P.Ç.8 Hayvancılık işletmelerini yönetebilme becerisi
P.Ç.9 Çevre bilincine sahip olarak, hayvansal üretim ile çevre ilişkilerini yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi
P.Ç.10 Hayvancılık teknolojileri alanındaki gelişmelere uygun laboratuar becerisi
P.Ç.11 Hayvan hastalıklarını bilerek, sağlık koruma (biyogüvenlik) önlemlerini yönetebilme becerisi
P.Ç.12 Hayvansal üretim konularında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi
P.Ç.13 Tür bazında üreme fonksiyonlarını yönetebilme becerisi
P.Ç.14 Hayvan refahı ve davranış bilimi konularındaki donanımıyla çağdaş yetiştiricilik kavramlarını bütünleştirebilme becerisi
P.Ç.15 Çiftlik hayvanlarında et, süt, lif, deri, yumurta, bal vd. üretim fizyolojilerini bilme ve buna bağlı uygulama önerileri geliştirme becerisi
P.Ç.16 Hayvancılıkla ilgili verilerin toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması becerisi
P.Ç.17 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme becerisi