ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1

Çeşitli Yaprak Gübrelerinin Mısır Bitkisinin Gelişme ve Verimine Etkisi

2

Farklı Azotlu Gübrelerin Bitkilerin Demir Beslenmesi Üzerine Etkileri

3

Niğde-Misli Ovası Topraklarına Uygulanan Değişik Azot Kaynaklarının Patates Verimi ve Azot Yıkanması

Üzerine Etkisi

4

Konya Altınekin Ovası Topraklarında Yetiştirilen Şeker Pancarının Verim ve kalitesi Üzerine Farklı Şekil ve

Miktarlarda Uygulanan Borun Etkisi

5

Konya Ovasında Şeker Pancarının Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi

6

Konya Ovasında Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Çinko ve Bor Uygulamasına Etkisi

7

Konya Ovası Topraklarında Bitkiye Yarayışlı Bor Miktarının Belirlenmesinde Kullanılacak En Uygun Metodun

Seçimi

8

Türkiyenin Değişik İllerinden Toplanan Bazı Yerel Buğday Çeşitlerinin Çinko Uygulamasına Tepkilerinin

Belirlenmesi

9

Karaman İlinde Elma Ağaçlarına Uygulanan Kentsel Katı Atık Kompostunun Toprak ve Bitkinin Bazı

Özelliklerine Etkileri

10

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar Çiftliği Topraklarının Kabuk Bağlama Probleminin Araştırılması

11

Eğirdir-Boğazova Topraklarının Bazı Fiziksel Özeliklerinin Belirlenmesi

12

Farklı Tekstürdeki Üç Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Isıtmanın Etkisi

13

Asit Reaksiyonlu Bir Toprakta Tavuk Gübresi Odun Külü ve Kirecin Kullanımı

14

Değişik Organik Gübrelerin Toprak Özellikleri ve Havucun Gelişimi Üzerine Etkisi

15

Sıkıştırmanın Çiftlik Gübresi ile Hazırlanan Toprak Harçlarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi

16

Konya Ovası Ana Tahliye Kanalı Civarı ve Çumra Yöresindeki Hububat Alanlarında Kadmiyum Birikimi

17

Organik Kaynaklı Potansiyel Toksik Elementlerin Tarım Alanlarının Kirlenmesi ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri

18

Karaman Yöresi Elma Bahçelerindeki Beslenme Problemlerinin Araştırılması ve Çözüm Önerileri

19

Farklı Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Çeşitlerinin Demire Tepkilerinin Belirlenmesi

20

Bazı Tescilli Nohut Çeşitlerinin Demir ve Çinko Uygulamasına Tepkileri

21

Bor – Toprak Tuzluluğu İlişkisinin Buğdayın Gelişimi Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi

22

Arpa Çeşitleri (Hordeum vulgare) ile Çorak Çimi’nde (Puccinellia distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik ve

Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi

23

Yarı Kurak İklimde Kireçtaşı Üzerinde Oluşan Topraklarda Bazı Majör, Minör Ve Nadir Toprak Elementlerinin

Düşey Dağılımı

24

Konya Havzasındaki Bazı Büyük Toprak Grupları İnce Fraksiyonlarının Organik Madde, Besin Maddeleri İçeriği ve

Katyon Değişim Kapasitesi

25

Yarı Kurak İklim Şartlarında Volkanik Materyal Üzerinde Oluşan Toprakların Fiziksel, Kimyasal, Mineralojik

Özellikleri ve Oluşumu

26

Eski Konya Gölü Kuvarterner Terasları Üzerinde Oluşan Toprakların Jeokimyasal Özellikleri Ve Ayrışma Oranları