ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TAMAMLANMIŞ PROJELER

ÜNİVERSİTE DESTEKLİ PROJELER

Proje Adı

Proje No ve Yıl

Destekleyen Kurum/Kuruluş

1

Büyük Konya Havzası Topraklarının Çinko Durumu Ve Bu Topraklarda Elverişli Çinko Miktarının Belirlenmesinde Kullanılacak Yöntemler Üzerinde Bir Araştırma.

88/082, 1988-1991

BAP

2

Niğde-Misli Ovası Topraklarına Uygulanan Değişik Azot Kaynaklarının Patates Verimi ve Azot Yıkanması Üzerine Etkisi.

FBE-92/154, 1992-1994

BAP

3

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çomaklı Arazisi Topraklarında Buğday Ve Şeker Pancarı İçin En Uygun Gübre Doz Ve Uygulama Zamanın Belirlenmesi.

ZF-92/181, 1992-1995

BAP

4

Çeşitli Yaprak Gübrelerinin “TTM-813” Melez Mısır Çeşidinin Gelişme Ve Verimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma.

ZF-93/001, 1993-1995

BAP

5

Konya Ovasında Şeker Pancarının Verim ve Kalitesi Üzerine Çinko ve Bor Uygulamasının Etkisi.

FBE 99/081, 1999-2001

BAP

6

Yüksek Miktarlarda Ağır Metal Absorbe Edebilen (Hiperakümülatör) Bitkilerin Moleküler Genetik Analizi Ve Fitoremediasyon Amaçlı Kullanım Potansiyelleri

2002/071

BAP

7

Konya Ovası Topraklarında Bor Hareketi Ve Kaynaklarının Belirlenmesi

2003/128, 2002-2006

BAP

8

Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Bitki Ve Çayların Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

2003/129, 2003-2004

BAP

9

Konya Ovası Topraklarında Bitkiye Yarayışlı Bor Miktarının Belirlenmesinde Kullanılacak En Uygun Metodun Seçimi

2004/065, 2004-2006

BAP

10

Karaman İli Elma Bahçelerinde Beslenme Problemleri Ve Çözüm Yolları

2004/027, 2004-2006

BAP

11

Türkiye De Yetiştirilen Yerel Ve Ticari Bodur Kuru Fasulye Çeşitlerinin Çinko Ve Bor Uygulamalarına Tepkileri

05101023, 2005-2007

BAP

12

Orta Anadolu Bölgesinde Toprakların Ve Tahılların Selenyum Düzeyinin Belirlenmesi Ve Selenyum Gübrelemesine Buğdayın Tepkisinin Araştırılması

06101028, 2006-2009

BAP

13

Konya Ovası Kurak Ve Yarı kurak Ekosistemlerindeki Tuzlu Toprakların Sayısal Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak İncelenmesi Üzerine Araştırmalar

2002-2005

BAP

14

Bozkır-Hadim (Konya) Bölgesinde Antik Çağdaki Kil Yatakları Ve Kile Bağlı Üretim İle Modern Kil Yatakları Ve Kile Bağlı Üretimin Mineralojik Ve Teknolojik Yönden İncelenmesi

2002-2005

BAP

15

Konya Ovası Topraklarında Kaymak Tabakası Oluşumunun Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma

1992-1996

BAP

16

Türkiye’deki Belli Başlı Turba Topraklarından Ve Konya’daki Yöresel Maddelerden Oluşturulan Örtü Materyallerinin Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus (Lange) Sing) Üretimine Etkileri

1990-1991

BAP

17

Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Bitki Ve Çaylarının Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi.

ZF 2003/129

BAP

18

Konya Ovası Kurak Ve Yarı Kurak Ekosistemlerinde Tuzlu Toprakların Sayısal Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak İncelenmesi Üzerine Araştırmalar.

2002/066

BAP

19

Konya Yöresinde Yetiştirilen Fasulyenin Verim Ve Verim Komponentleri İle Besin Elementleri Alımı Üzerine Farklı Manganlı Gübrelerin Etkileri.

6201066

BAP

20

Farklı Buğday Ve Arpa Varyetelerinin Kadmiyuma Tepkilerinin Belirlenmesi.

6201069

BAP

21

Konya Ovasındaki Bazı Büyük Toprak Gruplarında V.A. Mikoriza Sporlarının Belirlenmesi Ve İzole Edilen Sporların Biyolojik Gübre Olarak Kullanılması

2003–035

BAP

22

Çeşitli Organik Artıkların Gübre Olarak Değerlendirilmesinde Toprak Solucanlarının Etkisi

92–074

BAP

23

Anız Yakmanın Ve Toprağa Karıştırmanın Buğday Bitkisinin Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi

94–110

BAP

25

Konya Ovası Kurak Ve Yarı Kurak Ekosistemlerinde Tuzlu Toprakların Sayısal Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak İncelenmesi Üzerine Araştırmalar

2002–066, 2005

BAP

24

Tuz Stresinde Yetiştirilen Mısır (Zea Mays) Bitkisinin Gelişimine VAM’ın (Vesiküler-Arbasküler Mikoriza) Etkisi

6201007, 2007

BAP

25

Sphaerophysa Kotschyana Boiss. (FABACEAE) ‘Nın Morfolojik, Anatomik Ve Ekolojik Özellikleri,

2003–140, 2008

BAP

26

Değişik Organik Gübrelerin Toprak Özellikleri Ve Havucun Gelişimi Üzerine Etkisi

2002-2005

BAP

27

Konya Bölgesinde Fasulyede Simbiyotik Azot Fiksasyonunun Tespiti, Etkin Rhizobium Irklarının İzolasyonu Ve Bakteri Aşılaması

06101003, 2010

BAP

28

S.Ü.Ziraat Fakültesi Çomaklı Köyü Araştırma Ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Fosfor Durumları Hakkında Bir Araştırma

1990–1991

BAP

29

Kireçli Topraklarda Fosfor Ve Çinko Gübrelemesinin Buğday Verim Ve Kalitesine Etkisi

1993–1998

BAP

30

Farklı Çinko Kaynaklarının Ve Çinko Uygulama Dozlarının Bazı Buğday Ve Arpa Çeşitlerinin Verimi, Kalitesi Ve Besin Maddesi İçeriğine Etkisi

1998–2002

BAP

31

Konya Sarayönü Çevresi Topraklarının Adsorpsiyon Ve Desorpsiyon Durumlarının Belirlenmesi

2006-2009

BAP

32

Farklı Nohut Çeşitlerinin Demir Ve Çinkolu Gübre Uygulamasına Tepkileri

2007-2008

BAP

33

Yarı Kurak İklimde Kireçtaşı Üzerinde Oluşan Topraklarda Bazı Majör, Minör Ve Nadir Toprak Elementlerinin Düşey Dağılımı.

05201001, 2006

BAP

34

Konya Havzasındaki Bazı Büyük Toprak Grupları İnce Fraksiyonlarının Organik Madde, Besin Maddeleri İçeriği Ve Katyon Değişim Kapasitesi.

2007

BAP

35

Yarı Kurak İklim Şartlarında Konya Erenler Dağı Andezitik Materyali Üzerinde Toprak Oluşumu

2009

BAP

36

Konya Gölü Kuvarterner Terasları Üzerinde Oluşan Toprakların Jeokimyasal Özellikleri Ve Ayrışma Oranları

2010

BAP

37

Konya Ereğli İlçesi Civarındaki Organik Toprakların Morfolojik, Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Ve Oluşumu Üzerine Bir Araştırma

1996

BAP

38

Karaman (Karadağ) Volkanitleri Üzerinde Oluşan Toprakların Oluşumları Ve Sınıflandırılması

2002

BAP

39

Konya Ovası Kurak Ve Yarı Kurak Ekosistemlerinde Tuzlu Toprakların Sayısal Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak İncelenmesi Üzerine Araştırmalar.

2005

BAP

40

Bozkır – Hadim (Konya) Bölgesinde Antik Çağdaki Kil Yatakları Ve Kile Bağlı Üretim İle Modern Kil Yatakları Ve Kile Bağlı Üretimin Mineralojik Ve Teknolojik Yönden İncelenmesi.

2005

BAP

41

Konya Ovası Topraklarında Bor Hareketi Ve Kaynaklarının Belirlenmesi,

2007

BAP

42

Bor – Toprak Tuzluluğu İlişkisinin Buğdayın Gelişimi Üzerine Etkisi

9201084, 2008-2010

BAP

43

Arpa Çeşitleri (Hordeum Vulgare) İle Çorak Çimi’nde (Puccinellia Distans) Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik Ve Biyokimyasal Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi

09201085, 2009-2010

BAP