ZİRAAT FAKÜLTESİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sait GEZGİN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. E. Erdoğan HAKKI

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Mehmet HAMURCU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. E. Erdoğan HAKKI

Amacı: Toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımına uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini ve bilimsel gelişmelere duyarlı, mesleki konularda ilkeli, bilimsel bilgi üretebilen, disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilen, ülke ve bölgelerin tarım ve toprak sorunlarını bilen ve çözüm önerileri sunan girişimci mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Vizyon: Toprak kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi konularında bilgi ve teknoloji üretmek ve bunları pratiğe uygulayacak Ziraat Mühendisleri yetiştirmek.

Misyon: arım sektöründe, bölümün çalışma konularıyla ilgili sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi yanında tarımı ve toprağı bilen, çevre ile uyumlu sürdürülebilir tarımı amaç edinmiş teknik elemanlar yetiştirmek, AR-GE çalışmalarıyla çiftçiler ile uygulamalı olarak çalışmak, değişen dünyada toprak bilimindeki gelişmeleri yakından takip ederek bunların öğrencilere ve çiftçilere aktarımını sağlamak, eğitim ve öğretim konusunda alanında uzman kadrosu ile topluma faydalı olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Toprak Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölüm ismi 2010 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü olarak değiştirilmiştir. Toprak Bilimi ABD ve Bitki Besleme ABD olmak üzere iki ABDna sahiptir. Toprak ve Bitki Besleme konusunda lisans ve lisanüstü düzeyde öğrencilere öğretim sağlayarak mezunlar vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüze kayıt olmak isteyen lise mezunu öğrenciler, ÖSYM tarafından oluşturulan süreci ve sınavları başarıyla tamamlamalıdır. Yerli veya yabancı eşdeğer programa katılan öğrenciler bölümümüze geçiş yapmak için başvurabilirler. Öğrencilerin geçiş döneminden önce, her öğrencinin başvurusu kendi derecelerine göre ayrı ayrı incelenir ve değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanan bir anlaşmayla ve ya öğrenci değişim programlarının sınırları dahilinde, yurt dışından öğrenciler bölüm içinde İngilizce dersleri alabilirler. Türkçe dilinde yetkin öğrenciler, programda belirtilen Türkçe derslerine kayıt yaptırabilirler. Selçuk Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinin şart ve koşullarını sağlayan öğrenciler eğitim alma imkanına sahiptir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesine bağlı birimlere yatay geçişler, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Selçuk Üniversitesine bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Selçuk Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Mezuniyet Şartları: Dereceyi alabilmek/programı tamamlayabilmek için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu projenin sonuçlarının sözlü olarak sunumunu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) gerekmektedir. Bu program, yükseköğretimde mühendislik (Ziraat Mühendisliği) alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ziraat Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 6. yarıyılı takip eden yaz döneminde 30 iş günü başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesi ve bu projenin sonuçlarının sözlü olarak sunumunu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Bölüm mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitülerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı devlet su işlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Üniversitelerde, İl özel idarelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğünde, Belediyelerde, kamu ve özel bankalarda, ziraat odalarında, tarım kredi kooperatiflerinde, sulama birliklerinde, sigorta şirketlerinde, arazi toplulaştırmasında faaliyet gösteren mühendislik firmalarında, özel tarımsal danışmanlık kuruluşlarında, toprak, bitki, su ve gübre analiz laboratuvarlarında, kimyasal ve organik gübre fabrikalarında, ilaç, tohum ve gübre bayilerinde çalışma imkanları bulabilir veya kendi müteşebbisliğinde konusu ile ilgili özel işyerini kurabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü için sayısal puan türünde Üniversite Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanını ve kabul edilen yabancı dillerinin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Üniversite Senatosunun belirleyeceği taban puanı almaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.