ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ercan CEYHAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Fikret AKINERDEM

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üy. Emine ATALAY

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. Fikret AKINERDEM

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa ÖNDER

Amacı: Bölümde tarla bitkileri ile ilgili olarak adaptasyon, yetiştirme teknikleri, çeşit geliştirme ve ürün değerlendirme konularında verilen eğitim-öğretimin yanında, temel ve uygulamalı araştırmalar yapılarak elde edilen sonuçlar güncel bilgiler ışığında gerek öğrencilere gerekse de Ülke çiftçisine aktarılarak tarımın gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

Vizyon: Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiyede bitkisel üretimi en geniş şekilde temsil eden bir bölümdür. Lisans eğitimi boyunca teorik bilgileri uygulama çalışmaları ile destekleyen en önemli bölümlerden biri olmak, bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilmek, çevreye duyarlı olmak, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları korumak, özel ve kamu yayım kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteği sağlamak, bölge halkı ve çiftçilerle bütünleşebilmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler üretebilmektir.

Misyon: Tarla Bitkileri Bölümü, bitki ıslahı ve biyoteknoloji yoluyla verim ve kalite yönünden üstün bitki çeşitleri ortaya çıkarmakta ürün verimini arttırırken, doğal çevreyi koruyan sürdürülebilir ürün yetiştiriciliği ve yönetimi sistemlerini tarım sistemi ve tarım dışı ekosistemler üzerindeki etkilerini göz önüne alarak planlamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölüm çağdaş ölçütlerde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak çözümlere yönelik araştırmalarda uygulanabilirlik sağlayacak, araştırma ve araştırmacılığı teşvik edecek, Uluslararası ve Ulusal düzeyde işbirliklerini geliştirerek yüksek teknolojik gelişmeler sağlayacak veya bu teknolojilere ayak uyduracak ve bu sektörlerle ilgili özel kuruluşlara yol gösterici olacaktır. Bölüm, tarla bitkileri ıslah ve yetiştiriciliği ve çayır mera yem bitkileri bilim dallarından oluşmaktadır. Akademik personelimiz kişisel olarak veya diğer bazı projelerle birleşik olarak Türk Tarımı için hayati önem taşıyan çalışmalarda bulunmaktadır. Ayrıca, akademik personelimiz endüstriyel sektör ve çiftçilerle yakın temas içerisindedirler. Başlıca çalışmaları tarla bitkileri yetiştiriciliği ve bitki ıslahı üzerinedir. İnternet ve bilgisayar servisleri öğrencilere en son teknolojik gelişmeler ve bilgileri vermek için yaygınlaştırılmış yurtiçi ve yurtdışı geziler sosyal aktiviteler arasında yer almaktadır. Öğrencilerle yakın ilişki, eğitim ve mezuniyet sonrası dönem boyunca çok iyi olup bu sıcak ilişkiler önemli başlangıçları beraberinde getirmektedir. Öğrencilerin istihdam problemlerinin çözümü ve mezuniyet sonrası karşılaştıkları teknik güçlüklerin halli için her zaman çaba gösterilmektedir. Ülkemiz insanlarının sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla, tarla bitkilerinin özellikle küresel ısınmaya paralel olarak Orta Anadolu ekolojik şartlarında sürdürülebilir sağlıklı, kaliteli ve yüksek verim verecek şekilde bitki yetiştirme ve ıslah esasları teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye aktarılacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Orta öğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması ?Yükseköğretime Geçiş Sınavı? (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. ?Yükseköğretime Geçiş Sınavı?, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanır. LYSde 180 ve üzeri puan alan adaylar, lisans programlarını tercih hakkı kazanır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları derslerden muaf sayılmaktadır. Ayrıca İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Mezuniyet Şartları: Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, staj, seminer ve araştırma projelerini başarıyla sunmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda yer alan her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınav değerlendirmeleri Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13. maddesinde yer alan şekilde uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin ara sınav puanı ile yarıyıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları F (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Program mezunları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal kuruluşlar, tarımsal ürün işleme tesisleri (hububat, şeker, konserve üretimi, domates salçası, tütün, çay, un, irmik, bulgur, makarna, fırın vb.), bitkisel ilaç, gübre ve tarımsal alet ve ekipmanların üretim ve satışında, peyzaj ve son yıllarda özellikle Türkiye ve Dünya çapında büyük tohum ve ilaç şirketlerinde istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.