ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. MUSTAFA YORGANCILAR
Fakülte Adı:  ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ BİTKİLERİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
E-Mail :  myorg selcuk.edu.tr
Telefon : +903322232862
Adres : Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Alaaddin Keykubad Yerleşkesi Selçuklu/KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1. Babaoğlu, M., Yorgancılar, M.,2000. TDZ-specific plant regeneration in salad burnet (Poterium sanguisorba L.). Kluwer Academic Publishers, Plant CellTissue and Organ Culture, 440: 31-34, Netherlands.

A2. Gezgin S., Dursun N., Hamurcu M., HarmankayaM., Önder M., Sade B., Topal A., Soylu S., Akgün N., Yorgancılar M., Ceyhan E., Çiftçi N., Acar B., Gültekin İ., Işık Y., Şeker C., andBabaoglu M., 2002. Determinatıon Of Boron Contents Of Soils In CentralAnatolian Cultivated Lands And Its Relations Between Soil And Water Characteristics. Boron in Plant and AnimalNutrition, Kluwer Academic/Plenum Publishers.New York. ISBN 0-306-47243-0, Pages: 391-400.

A3.Yorgancılar, M.,Babaoğlu, M., Hakki, E.E., Atalay, E., 2009. Determination of the relationshipamong Old World Lupin (Lupinus sp.) species using RAPD and ISSR markers.African Journal of Biotechonolgy, 8 (15): 3524-3530.

A4. Kaplan, A., Yorgancılar, M., Özdoğan, Y., 2009. Contents of trace elements and sulphur in the leavesof deciduous trees along the roads of Zonguldak, Turkey. FreseniusEnvironmental Bulletin (FEB), 18 (7): 1243-1248.

A5. Erişen, S., Yorgancılar, M., Babaoğlu, M., Atalay,E., 2010. Prolific in vitroregeneration of localendemic Astragalus cariensisL. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 100: 229-233.

A6. Erişen, S., Yorgancılar, M., Atalay, E., Duran A.,Babaoğlu, M. 2010. Callus induction and plant regeneration of the endemic Astragalusnezaketae in Turkey. Elecrtronic Journal of Biotechnology. 13 (6): 1-6.

A7. Yorgancılar, M., Bilgicli, N. 2010. Alternative usage of lupin (Lupinus albusL.) seeds. International Journal of Food, Agriculture and Envoirment, Sayı: 8Vol: 3&4, 167-169.

A8. Erişen, S.,Yorgancılar, M., Atalay, E., 2011. Effect of Thidiazuron on In vitro Shoot Development from Endemic Astragalus cariensis Boiss. in Turkey. Turkish Journal of Botany. 35:521-526, doi:10.3906/bot-1009-74.

A9. Yorgancılar,M., Erişen,S., 2011. The effect of Thidiazuron (TDZ) on shoot regeneration of Astragalus schizopterus. The Journal ofAnimal & Plant Sciences, 21(3): 519-524.

A10. Yorgancılar, M., Yeğin, Z., 2012. Theeffect of different salt concentrations on the root and stem nutrient contentsof pea (Pisum sativum L. cv. Jofs). Journal of Food, Agriculture& Environment Vol.10 (1): 605-607.

A11. Yorgancılar,M., Bilgicli,N. 2014. Chemical and nutritional changes inbitter and sweet lupin seeds (Lupinusalbus L.) during bulgur production. Journal Food Science Technology, 51(7): 1384-1389

A12. Kocaoğlu M., Yorgancılar, M. 2016. Determinationof response of Gypsophila arrostii Guss. to boron under in vitroconditions. Journal of Elementology, DOI: 10.5601/jelem.2015.20.2.784.

A13. Akay, A., Yorgancılar, M., Atalay, E. 2016. Effectsof different types of mycorrhizae on the development and element content oflupin (Lupinus albus L.). Journal of Elementology, DOI: 1 0.5601/jelem.2015.20.3.854

 

 

B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Babaoğlu M.,Gezgin S., Yorgancılar M., Atalay E., 2001. B Uptake of Invitro Seedlings of Wheat and Barley As Determined By An Icp-Aes. Boron2001, July 23-27, Bonn Germany, Book of Abstracts, p:9, BonnerAgrikulturchemısche Reıhe.

B2. Gezgin, S., Özbek,Z., Soylu, S., Hamurcu, M., Babaoğlu, M., Yorgancılar,M., Hakkı, E.E., 2006. Makarnalık buğday genotiplerinin bora tepkilerininbelirlenmesi. III. Uluslar arası Bor Sempozyumu, Bildiriler Kitabı: 127-132, ISBN: 9944-89-182-7, 02-04 Kasım,Ankara.

B3. Yaman, C., Yorgancılar, M., 2010. Investigation of Seed Potato Production in Alternative Tissue CultureMedia, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology ofPotato, 20-24 September 2010, Nevsehir, Turkey.

B4. Atalay,E., Erisen, S., Yorgancılar, M., Tanur, M., 2011. Micropropagation ofStevia rebaudiana Bertoni. European Biotechnology Congress. 28 September-1October, Istanbul-Turkey.

B5. Erişen,S., Atalay, E., Yorgancılar, M., Özbek, Z., 2011. In vitro shootmultiplication of Anagyris foetida L. European Biotechnology Congress. 28September-1 October, Istanbul-Turkey.

B6. Erişen, S., Atalay, E., Yorgancılar, M., Tanur, M. and Duran, A.,2012. In vitro Shoot Regeneration ofTwo Species of Centaurea. XI. InternationalSymposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 28 March-01 April,Antalya-Turkey.

B7. Atalay,E., Yorgancılar, M., Tanur, M. and Erişen, S. 2013. Axillar ShootRegeneration from Plumular Apices Explant of Lupin (Lupinus albus L.),24thInternational Scientific-Expert Conference on Agriculture and FoodIndustry,September 25 – 28, 2013, Sarajevo.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veyakitaplarda bölümler:

C1. Babaoğlu, M., YorgancılarM., Akbudak, M.A., 2001. Doku Kültürleri: Temel LaboratuvarTeknikler, Bölüm 1, Bitki Biyoteknolojisi I-Doku Kültürü ve Uygulamaları,Sayfa:1-35, ISBN:975-6652-04-7

D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Babaoğlu, M, Soylu, S, Yorgancılar,M., 1998. Tarla bitkilerinde çekirdek DNA'sı miktarlarıS.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(17):31-43.

D2. Babaoğlu, M., Yorgancılar, M.,1999. Kohya’da (Bozkır Otu, Kochiaprostrata L.) İn vitro Regenerasyon Çalışmaları. S.Ü. ZiraatFakültesi Dergisi 20 (13):10-19.

D3. Babaoğlu, M.,Önder, M., Yorgancılar M.,Ceyhan, E., 1999. Biyogübre, azotlu gübre dozları ve bakteri aşılamasınınfasulye bitkisinin (Phaseolus vulgarisL.) verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(18): 153-159.

D4. Yorgancılar,M., Babaoğlu, M., 2005. BuğdayÇeşitlerinde Borun Çimlenme Üzerine Etkisinin In vitro ve Saksı Şartlarında Araştırılması, S.Ü. Ziraat FakültesiDergisi, 19 (35): 109-114.

D5. Hakkı, E.E., Yorgancılar, M., Atalay, E., Uyar, S., Babaoğlu, M.,2007. Basit Tekrarlı Diziler Arası Polimorfizm (BTDAP=ISSR) tekniği ile yerlilüpen genotiplerinde (Lupinus albus)genetik varyasyonun belirlenmesi. Bitkisel Araştırma Dergisi, 2: 1-5.

D6. Yorgancılar, M., Atalay, E., Bayrak, H., Hakkı, E.E., Önder, M.,Babaoğlu, M., 2008. ISSRMarkörleri Kullanarak Konya Bölgesinden Toplanan Nohut (Cicer arietinum L.) Popülasyonları Arasında Genetik ÇeşitliliğinBelirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(46): 1-5.

D7. Yorgancılar,M., Atalay, E., Babaoğlu, M., 2009.Acılığı Giderilmiş Termiye Tohumlarının (Lüpen= Lupinus albus L.) Mineral İçeriği. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 23(50): 10-15.

D8. Acar, R., Yorgancılar, M., Atalay, E., Yaman,C., 2011. FarklıTuz Uygulamalarının Bezelyede (Pisum sativum L.) Bağıl Su İçeriği,Klorofil ve Bitki Gelişimine Etkisi,Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(3): 42-46.

D9.Yorgancılar, M.,Erkoyuncu, R., 2011. Astragalusschizopterus’da in vitroRejenarasyon Sisteminin Araştırılması, SelçukTarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(4): 58-66.

D10. Aydın, B., Yorgancılar, M., 2015. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Babaoğlu, M., Yorgancılar, M.,Türkoğlu, N., Karanfil, M., 1998. Tarımsal eğitim ve bilimsel araştırmalardaLCD digital kamera destekli bilgisayar kullanımı. 2. Tarımda BilgisayarKullanımı Sempozyumu Bildirileri, Tübitak, S.Ü. Ziraat Fak., S.Ü. TeknikBilimler MYO, Eylül, Konya, s. 12-19.

E2. Önder, M., Babaoğlu, M., Ceyhan,E., Yorgancılar, M., 1999. Biyogübre ve fosforlu gübre dozlarınınfasulye bitkisinin verim ve verim unsurlarına etkisi. 1. Ekolojik TarımSempozyumu, 21-23 Haziran, Sayfa 403-406 İzmir

E3. Babaoğlu, M., Yorgancılar,M., 1999. Buğdayın Azorhizobiumcaulinodans’la aşılanması: Ekolojik bir yaklaşım. 1. Ekolojik TarımSempozyumu, 21-23 Haziran, Sayfa:157-173. İzmir.

E4. Yorgancılar, M., Atalay, E., Babaoğlu, M., 2003. Ekmeklik ve Makarnalık BuğdayÇeşitlerinde Henüz Olgunlaşmamış Embriyolardan Kallus Oluşumu ve SürgünRejenerasyonu, 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim Diyarbakır, BildirilerKitabı I. Cilt, Sayfa: 25-29.

E5. Atalay, E., Yorgancılar, M., Babaoğlu, M., 2007.Bor hiperakümülatör Gypsophilasphaerocephala Fenzl ex Tchihat Bitkisinin In vitro Doku Kültürü İle Çoğaltılması. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27Haziran 2007 Erzurum, (Poster Bildiri). Bildiriler Kitabı-I, s. 441-444.

E6.Yorgancılar, M.,Babaoğlu, M., Atalay, E., Gök, M., 2007. Bor Uygulamasının In vitro Koşullarında Ayçiçeği FidelerininGelişimine Etkisi ve Fidelerdeki Bor Alımının ICP-AES ile Tespiti. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27Haziran 2007 Erzurum, (Poster Bildiri). Bildiriler Kitabı-II, s. 632-636.

E7. Özbek, Z.,Babaoğlu, M., Yorgancılar, M.,Topal, A., Gezgin, S., Hakkı, EE. 2007. Makarnalık Buğdayda Potansiyel BorTaşıyıcısı Genin Kısmi RT-PCR Amplifikasyonu. Türkiye VII. Tarla BitkileriKongresi, Sunulu Bildiri, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, Bildiriler Kitabı-I, s.383-386.

E8. Yorgancılar, M., Babaoğlu, M., Atalay, E., 2009. Farklı toprak tiplerinde lüpen (Lupinus sp.) genotiplerinin çıkışdurumlarının belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22Ekim 2009 Hatay, (Poster Bildiri).

E9. Hamurcu, M., Demiral, T., Hakki, E.E, Yorgancılar, M., Gezgin, S.2010. MakarnalıkBuğday Çeşitlerinde (Triticum durum)Bor Toksisitesinin Temel Fizyolojik Özelliklere Etkisi. V. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 15-17 Eylül, İzmir.

E10. Atalay, E., Yetim,E., Soylu, S., Sade, B., Yorgancılar,M., 2011. Farklı priming uygulamalarının ekmeklik buğday çeşitlerindeçimlenmenin başlangıç dönemindeki etkinliği. Türkiye IV. Tohumculuk KongresiKitabı Cilt 2; 535-539, 14-17 Haziran, Samsun.

E11. Erisen,S., Yorgancılar, M., Atalay, E.,Martin, E., Dinç, M., Duran, A., Babaoğlu, M., 2011. Bazı Astragalus Türlerinde IAA ve Zeatin’in Kallus ve SürgünRejenerasyonuna Etkisi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Endüstri Bitkileri veBiyoteknoloji Cilt II, Sayfa1481-1486. 12-15 Eylül, Bursa.

E12. Bilgicli, N., Yorgancılar, M., Acar, R., Atalay, E. veTanur, M., 2012. Termiye’nin (Lüpen=Lupinusalbus L.) Sağlık ve BeslenmeAçısından Önemi ve Gıda Sektöründe Kullanımı. III. Geleneksel GıdalarSempozyumu, Bildiri Kitabı: 454-457, 10-12 Mayıs Konya.

E13. Tanur, M., Yorgancılar, M. 2013. Bazi Arpa Genotiplerinde Olgun EmbriyodanKallus Olusumu ve Bitki Rejenrasyonu, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

E14. Kocaoğlu, M., Yorgancılar, M. 2013. Çöven (Gypsophila arrosti L.)’ninInVitro’da BorElementine Tepkisinin Belirlenmesi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

E15. Tanur, M., Yorgancılar, M. 2013. Arpa Doku Kültüründe Explant Kaynağı Olarak Embriyoların Kullanımı,Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu. 14-16 Kasım, Konya.

 

F. Diğer yayınlar:

F1. Yorgancılar, M., Babaoğlu, M., 1999. Evde ve Okullarda Bitki Doku Kültürü Ticaret BorsasıDergisi, 4(2): 32-37 Konya.

F2. Akbudak, M.A., Çay, Ş., Yorgancılar, M., 1999. Kohya Bitkisi veErozyon Alanlarında Kullanımı. Tema Vakfı Faaliyet Dergisi. Sayı:21 ISSN1300-6800 sayfa: 50-52.

F3. Babaoğlu, M., Yorgancılar, M., Atalay, E., 2008. Tohumluk PatatesÜretiminde Doku Kültüründen Yararlanma. Ticaret Borsası Dergisi, 11 (28):24-29, ISSN: 1302-0323, Konya.

F4. Yorgancılar, M., Erişen, S., Atalay, E., 2010. Patateste Doku KültürüTeknikleri ile Tohumluk Üretimi, ARGEPP 2010 Tarım ve Gıda Teknolojileri Ar-GeProje Pazarı, Konya Ticaret Borsası

F5. Erişen, S., Yorgancılar, M., Atalay E., 2010. Tıbbi Bitkilerde İnvitro Teknikler ile Sekonder Metabolit Üretimi, ARGEPP 2010 Tarım ve GıdaTeknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı, Konya Ticaret Borsası  Yönetilen Tezler
1. ZEYNEP GÜL YEĞİN, " ARPA GENOTİPLERİNDE TUZ TOLERANSININ FİZYOLOJİK ANALİZLERLE BELİRLENMESİ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TARLA BİTKİLERİ, 2009 - 2012, Tamamlandı
2. CENNET YAMAN, " DOKU KÜLTÜRÜ İLE DÜŞÜK MALİYETLİ TOHUMLUK PATATES (SOLANUM TUBEROSUM L.) ÜRETİMİN ARAŞTIRILMASI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TARLA BİTKİLERİ, 2008 - 2011, Tamamlandı
3. MUKADDES KOCAOĞLU, " GLPSOPHİLA ARROSTİ'NİN IN VİTRO'DA BOR'A TEPKİSİNİN BELİRLENMESİ VE MİKROÇOĞALTIMI ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TARLA BİTKİLERİ, 2008 - 2012, Tamamlandı
4. REFİK ERKOYUNCU, " ENDEMİK ASTRAGALLUS SCHIZOPTERUS L. (LEGUMINOSAE) BİTKİSİNİN IN VITRO'DA REJENERASYON POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, TARLA BİTKİLERİ, 2008 - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı20102013

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Ziraat FakültesiDekan Yrd.19/01/201005/03/2013

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİTKİ GENETİĞİ VE SİTOGENETİĞİ
ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ (SEÇ)
ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARI
SEMİNER
STAJ-I