ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Matematik, Fen, Mühendislik bilgilerini Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliği alanına uygular.
P.Ç.11
Genelde Ziraat mühendisliği, özelde Tarımsal Yapılar ve Sulama Mühendisliğinde sorunları algılayabilme ve çözebilme becerisi kazanır.
P.Ç.7
Bitkisel ve hayvansal üretim yapı sistemlerini planlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
P.Ç.2
Tarımsal yapı sistemlerini tasarlar, uygular ve kalite parametrelerini ölçebilme yeteneği kazanır
P.Ç.8
Sulama ve Drenaj sistemlerini planlama ve uygulayabilme becerisi kazanır
P.Ç.3
Toprak su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesine yönelik çevreye duyarlı bütüncül ve analitik düşünce yeteneği kazanır
P.Ç.4
Arazi düzenlemesine yönelik proje yapabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
P.Ç.5
Mesleki alanda ulusal ve uluslar arası sorunları izleyip, diğer disiplinler ile grup çalışması yapar.
P.Ç.9
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern araçları ve teknikleri kullanır, Mesleki alanda personel yönetimi, işletmecilik, satış ve pazarlama konularında, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır
P.Ç.6
Tarımsal Yapılar ve sulama Problemlerini çözmede özgüven ve girişimcilik yeteneğini kazanır. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olur.
P.Ç.10
Bilimsel rapor hazırlama ve etkili sunum beceresi kazanır. Mesleki etik bilinci oluşur.
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.
TYYÇ3
Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ5
Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir.
TYYÇ6
Edindiği kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanarak alanıyla ilgiliolay ve olguları bilimselyöntem ve tekniklerleinceler.
TYYÇ7
Elde ettiği verileriyorumlar ve değerlendirir
TYYÇ8
Sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara vekanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ9
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsızolarak yürütür, danışmanlık, denetimve bilirkişilik yapar.
TYYÇ10
Uygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen sorunları çözmek içinbireysel veya ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ11
Sorumluluğu altında çalışanlarıngelişimlerine yönelik etkinlikleriplanlar ve yönetir.
TYYÇ12
Disiplinler arası çalışma yapar.
TYYÇ13
Alanında edindiğibilgi ve beceriler ileyaşam boyuöğrenmeye ilişkinolumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ14
Sorgular ve araştırır.
TYYÇ15
Bilgiye ulaşır,analitik düşünür vetasarım yapar.
TYYÇ16
Edinilen bilgileritoplum yararınakullanır.
TYYÇ17
Toplumun ve dünyanın gündemindekiolaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bugelişmeleri izler.
TYYÇ18
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje üretir veuygular.
TYYÇ19
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir. Düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılıve sözlü olarak aktarır, toplumunbilinçlenmesine katkıda bulunur.
TYYÇ20
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini verilerle destekler, uzmanolan veya olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ21
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyalyaşama uyum sağlar.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 düzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıile iletişim kurar.
TYYÇ23
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ24
Çevresel, teknik, teknolojikve ekonomik yönleri dikkatealarak tarım, orman ve suürünleri alanlarında plan veproje hazırlar, uygular,yönetir ve izler.
TYYÇ25
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ26
Alanıyla ilgili mevzuatahâkimdir ve uygun davranır.
TYYÇ27
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürüve kültürel değerlerinkorunması ile çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.