ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nuh UĞURLU

Erasmus Koordinatör: Dr. Sinan SÜHERİ

Farabi Koordinatör: Dr. Duran YAVUZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Selda Uzal SEYFİ

Amacı: Ziraat Mühendisliği Programı adı altında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde halen Lisans ve Lisans üstü eğitim öğretim yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde tarımsal sulamanın önemi ve su tasarrufu sağlayan sulama teknolojilerinin gündeme gelmesi tatlı su kaynaklarımızın korunması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında yapılacak eğitim ? öğretim ve bilimsel çalışmalar öncelikli konulardan birisidir. Üniversite eğitiminin temel amaçlarından birisi de programın açıldığı bölgenin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmektir.

Vizyon: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki eğitim uzun yıllardır Ülkemizde ziraat fakültelerinde ziraat mühendisi ünvanı altında yapılmaktadır. Zaman zaman bölüm ismi değişmiş olsa da (Kültürteknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama) eğitim öğretim programı aynı olmuştur. Bu alandaki eğitim öğretim hem Ülkemizde hem diğer ülkelerde ?Ziraat Mühendisliği? ünvanı altında yapılmaktadır. Dünya tatlı su kaynaklarının sınırlı olması ve tüketilmesi ve kirletilmesi bu kaynakların akılcı kullanımına ilişkin yönetim politikalarının oluşmasına sebep olmuştur. Günümüzde dünya ülkelerinin 40a yakınında tatlı su kaynağı kıtlığı görülmeye başlamıştır. Gelecekte de bu sorun daha da artarak devam edecektir. Bu sorunun çözümüne yönelik ulusal, uluslar arası organizasyonlar ve eğitimler öncelikli konular arasına girmiştir. Nitekim 2009 yılındaki dünya su forumunun İstanbulda yapılması bunun bir göstergesidir. Su kullanımına ilişkin akılcı senaryoların üretilmesi önce bilimsel çalışmalara ve bu çalışmaların ışığında yapılacak teknolojik gelişmelere bağlıdır. Ülkemizde bu konuda ciddi akademik çalışmalar yapılmakta, sulama suyu kullanımında yeni teknolojileri geliştirilmektedir. Bölümümüzde lisans programının açılmış olması ve Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Ziraat Mühendislerinin yetişmesi ve mevcut olan akademik çalışmaların arttırılması hem bölge tarımsal sorunlarına çözüm sağlayacak hem de bu konudaki teknolojik gelişmelere destek olacaktır. Vizyonumuz zirai eğitimi esas alan, sulamadan tarımsal yapılara kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmalar yapan, üst düzey eğitimi ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, üreteceği bilgi, teknoloji ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine katkıda bulunacak bir bölüm olmaktır.

Misyon: Bölümün başlıca görevi, Tarımsal Yapılar ve Sulama konusunda uzman mühendisler yetiştirmek ve aynı alanda etkin araştırmalar yaparak ülke tarımına ve üniversiteye hizmet vermektir. Bölüm bilgi ve teknolojiyi üreten, uygulayan ve yayan akademik uzmanların toplandığı bir birimdir. Bölümün odak noktası, yararlı biyolojik ve çevresel sistemler geliştirmek ve tasarlamak için temel biyolojik ve mühendislik bilimlerini birleştirerek doğal kaynakları geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bölüm, iletişim becerileri yüksek, ahlaki değer yargılarına saygılı, bilimsel ve teknolojik bilgi donanımına sahip ziraat mühendisleri yetiştirmeyi kendine hedef seçmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı, Modern Dünya nın ihtiyaçları doğrultusunda küçük ve büyükbaş hayvan barınaklarını çevreci bir bilinçle suyun kıt olduğu alanlarda tarımda etkin su kullanımını uygulamalı bir eğitim ve öğretim anlayışıyla yerine getirmektedir. Bunun yanında tarımda alt yapı hizmetlerinden olan Drenaj, Arazi Toplulaştırması, Toprak ve Su Koruma Teknikleri, Su Hasadı, Su Kalitesi, Arazi Tesviyesi, Tarımsal Hidroloji gibi verimliliği etkileyen bu güncel konularda da kaliteli bir eğitim sunmayı hedef etmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Ösym tarafından belirlenen, bölüm için yeterli nitelikleri taşıyan öğrenciler bölüme kabul edilir ve kayıt işlemleri gerçekleştirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı derslerin, içerik ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muafiyet "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet Şartları: Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerden 142 kredi dersi (toplam 240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 6. Yarıyıldan sonra 45 iş günü mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Devlet sektöründe Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri Köy Hizmetleri Teşkilatı Tarım Reformu Çevre ve Orman Bakanlığı Belediyeler, Sulama birlikleri, sulama kooperatifleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Özel sektörde Sulama tasarımı yapan ve sulama ekipmanı üreten firmalarda Sera tasarımı ve malzeme üretimi yapan firmalarda Faaliyet alanı tarımla ilgili olan diğer firmalarda, satış, üretim ve pazarlama konularında iş bulma olanağına sahip olmaktadır. Bu alanlarda kendi işyerlerini veya proje büroları açabilmekte, müteahitlik firmaları kurabilmektedirler. Başta yağmurlama ve damla sulama olmak üzere sulama ekipmanı satışı yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.