ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Temel ve Mühendislik bilimlerinden elde ettiği bilgileri Tarımsal Mekanizasyon alanındaki problemleri çözmede kullanır.
P.Ç.3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir.
P.Ç.2
Ziraat Fakültesi öğrenimine esas oluşturacak Temel Bilimler (Matematik-Fizik-Kimya-Botanik ) alanında bilgi sahibidir.
P.Ç.1
Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.5
Tarımsal Mekanizasyonda deney planlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.7
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi vardır.
P.Ç.6
Etkin iletişim kurma becerisi vardır.
P.Ç.8
Türk Dilini kurallarına uygun şekilde sözlü ve yazılı kullanım becerisini vardır.
P.Ç.9
Tarım Makinaları uygulamalarındaki problemleri tanımlama, analitik düşünme ve çözümleme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.10
Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanır.
P.Ç.11
Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci vardır.
P.Ç.12
Bir sistemi, sistem bileşenlerini veya süreci analiz eder ve yorumlar.
P.Ç.15
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapar ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanır.
P.Ç.13
Güncel mesleki sorunları ve olayları bilir, saptar ve yorumlar.
P.Ç.16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkında olma özellikleri vardır.
P.Ç.14
Yabancı Dili kurallarına uygun şekilde yazılı iletişimde kullanır.
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.
TYYÇ3
Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ5
Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir.
TYYÇ6
Edindiği kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanarak alanıyla ilgiliolay ve olguları bilimselyöntem ve tekniklerleinceler.
TYYÇ7
Elde ettiği verileriyorumlar ve değerlendirir
TYYÇ8
Sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara vekanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ9
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsızolarak yürütür, danışmanlık, denetimve bilirkişilik yapar.
TYYÇ10
Uygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen sorunları çözmek içinbireysel veya ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ11
Sorumluluğu altında çalışanlarıngelişimlerine yönelik etkinlikleriplanlar ve yönetir.
TYYÇ12
Disiplinler arası çalışma yapar.
TYYÇ13
Alanında edindiğibilgi ve beceriler ileyaşam boyuöğrenmeye ilişkinolumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ14
Sorgular ve araştırır.
TYYÇ15
Bilgiye ulaşır,analitik düşünür vetasarım yapar.
TYYÇ16
Edinilen bilgileritoplum yararınakullanır.
TYYÇ17
Toplumun ve dünyanın gündemindekiolaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bugelişmeleri izler.
TYYÇ18
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje üretir veuygular.
TYYÇ19
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir. Düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılıve sözlü olarak aktarır, toplumunbilinçlenmesine katkıda bulunur.
TYYÇ20
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini verilerle destekler, uzmanolan veya olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ21
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyalyaşama uyum sağlar.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 düzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıile iletişim kurar.
TYYÇ23
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ24
Çevresel, teknik, teknolojikve ekonomik yönleri dikkatealarak tarım, orman ve suürünleri alanlarında plan veproje hazırlar, uygular,yönetir ve izler.
TYYÇ25
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ26
Alanıyla ilgili mevzuatahâkimdir ve uygun davranır.
TYYÇ27
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürüve kültürel değerlerinkorunması ile çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.