ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Temel tarım bilimleri ve tarım bilimlerini öğrenme kolaylığı sağlayan bilgileri öğrenerek, tarımsal üretim tekniklerini temel düzeyde uygular.
P.Ç.2
Ekonomi ile ilgili temel kavram ve kuramları öğrenir, bilir ve tanımlar.
P.Ç.5
Ekonomik teoriler ile tarım ekonomisi ilke ve prensipleri arasında bağlantı kurar, makro ve mikro tarım ekonomisi problemlerinin çözümünde bu ilke ve prensipleri uygular.
P.Ç.9
Tarımsal işletme fonksiyonlarını öğrenir, bilir ve bu fonksiyonlarının yürütülmesi ile ilgili geliştirilmiş teknikleri uygular.
P.Ç.3
Örgütlenme konusunda temel kavramları bilir ve ülkesel düzeyde çiftçi organizasyonlarının yapılandırılması ile ilgili çalışmalarda yer alır.
P.Ç.6
Tarımsal sigorta ve risk yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olur, bu bilgileri üreticilere aktarma yetkinliği kazanır.
P.Ç.10
Üreticilere ve ilgili paydaşlara tarımsal bilgi ve tekniklerin aktarımında danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
P.Ç.1
Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleri paralelinde sosyal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalarak yürütür.
P.Ç.12
Ulusal ve uluslararası tarım ürünleri ve girdileri piyasalarını, bu piyasaları etkileyen teknik, ekonomik ve sosyal faktörleri ve uygulanan politikaları bilerek karar alır.
P.Ç.13
Tarım ve kırsal alana ilişkin makro ve mikro sorunları tanımlar, çözümü için bağımsız ve grup halinde araştırma yaparak ilgili verileri toplar, bu verilerin analizinde kullanılan teknikleri öğrenir, bilir ve uygular, elde edilen sonuçları analiz eder, model oluşturur, formüle eder ve sorun çözmede kullanır.
P.Ç.8
Tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik projeleri planlar ve yönetir.
P.Ç.11
Alanıyla ilgili bilgileri edinmek ve diğer uzmanlarla iletişim kurabilmek için bir yabancı dili Avrupa Yabancı Dil Portföyü B1 seviyesinde bilir.
P.Ç.7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olur.
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.
TYYÇ3
Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ5
Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir.
TYYÇ6
Edindiği kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanarak alanıyla ilgiliolay ve olguları bilimselyöntem ve tekniklerleinceler.
TYYÇ7
Elde ettiği verileriyorumlar ve değerlendirir
TYYÇ8
Sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara vekanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ9
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsızolarak yürütür, danışmanlık, denetimve bilirkişilik yapar.
TYYÇ10
Uygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen sorunları çözmek içinbireysel veya ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ11
Sorumluluğu altında çalışanlarıngelişimlerine yönelik etkinlikleriplanlar ve yönetir.
TYYÇ12
Disiplinler arası çalışma yapar.
TYYÇ13
Alanında edindiğibilgi ve beceriler ileyaşam boyuöğrenmeye ilişkinolumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ14
Sorgular ve araştırır.
TYYÇ15
Bilgiye ulaşır,analitik düşünür vetasarım yapar.
TYYÇ16
Edinilen bilgileritoplum yararınakullanır.
TYYÇ17
Toplumun ve dünyanın gündemindekiolaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bugelişmeleri izler.
TYYÇ18
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje üretir veuygular.
TYYÇ19
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir. Düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılıve sözlü olarak aktarır, toplumunbilinçlenmesine katkıda bulunur.
TYYÇ20
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini verilerle destekler, uzmanolan veya olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ21
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyalyaşama uyum sağlar.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 düzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıile iletişim kurar.
TYYÇ23
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ24
Çevresel, teknik, teknolojikve ekonomik yönleri dikkatealarak tarım, orman ve suürünleri alanlarında plan veproje hazırlar, uygular,yönetir ve izler.
TYYÇ25
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ26
Alanıyla ilgili mevzuatahâkimdir ve uygun davranır.
TYYÇ27
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürüve kültürel değerlerinkorunması ile çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.