ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zuhal KARAKAYACI

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mithat DİREK

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Mithat DİREK

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Yusuf ÇELİK

Amacı: İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan bilimsel düşünme biçimini benimseyen kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen tarım ekonomisti ziraat mühendisleri yetiştirmektir

Vizyon: Öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği esas alarak, tarım işletmeciliği ve politikası temeline dayalı güçlü bir lisans programı oluşturup, tüm paydaşlarla sürekli ve düzenli ilişkiler içinde, hedef kitlenin karşılaştığı önemli güncel konulara yönelik çalışmalar yapıp çözüm üreten bir program olmaktır.

Misyon: Tarım ekonomisi alanında çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik nitelikli araştırmalar yapmak, çözüm üreten bilimsel etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tarım Ekonomisi Bölümü Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 1982 yılında kurulmuştur. Bölüm öğretim elemanları tarafından bölüm dersleri yanında, Fakültenin diğer bölümlerine ve Selçuk Üniversitesinin diğer bazı Fakültelerinde de dersler verilmektedir. Tarım Ekonomisi programında, Tarım Ekonomisi, Genel Ekonomi, İşletme Planlaması ve Yönetimi, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Tarımsal Sanayilerin İşletmeciliği, Tarımsal Finansman, Tarımsal Pazarlama, Tarım Muhasebesi, Tarım Politikası, Ekonometri, Tarım Hukuku, Kooperatifçilik, Köy Sosyolojisi, Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri gibi bölüm derslerine ek olarak Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Hayvan Besleme, Tarım Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Peyzaj Mimarlığı, Toprak Bilimi gibi dersler verilmektedir. Ayrıca Bölümde, ulusal ve bölgesel tarımsal gelişmeye ve bilime katkıda bulunan araştırma çalışmaları sistematik olarak ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Bu çalışmalar Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, diğer enstitüler ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından desteklenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda, ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı derslerin, içerik ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muafiyet "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 240 AKTSlik (130±10 kredilik) ders, staj, seminer ve araştırma projelerini başarıyla tamamlaması zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda verilen derslerin değerlendirilmesinde, Selçuk Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. Öğrenci her dersin teorik ve uygulamasını yönetmelikte belirlenen başarı kriterlerine göre sağlaması zorunludur.

İstihdam Olanakları: Tarım Ekonomisi Programından mezun olan öğrenciler, Ziraat Mühendisi ünvanı alır ve başta Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Ziraat Bankası, Devlet Su İşleri, Şeker Fabrikaları A.Ş., Pankobirlik, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Borsalar, Sanayi Odaları, İhracatçılar Birliği, Sigorta Şirketlerinin tarımsal sanayi işletmelerinde (hububat, şeker, konserve üretimi, domates salçası, tütün, çay, un, irmik, bulgur, makarna, yem, gübre, ilaç v.b.), ve son yıllarda özellikle Türkiye ve Dünya çapında büyük tohum ve ilaç şirketlerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca bir kısım mezunlarımız özel tarım işletmelerinin yönetiminde, tarımla ilgili her türlü özel sektörde çalışabilmekte ve kendi işlerini kurabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler üst derece programlara geçiş yapabilmektedir.