ZİRAAT FAKÜLTESİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, üretimi, planlanması/tasarımı, korunması, geliştirilmesi ve onarımı konusunda bilgi sahibi olur.
P.Ç.2
Mesleki sorumluluk ve etik değerlere sahip olur.
P.Ç.3
Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanır.
P.Ç.7
Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında peyzaj planlama, tasarım, uygulama ve yönetim becerisine sahip olur.
P.Ç.6
Peyzaj mimarlığı ile ilgili fiziksel planlama, tasarım, yönetim, onarım ve mühendislik sorunlarını analiz edebilir ve çözebilir.
P.Ç.5
Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verilerin elde edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile bu alanların korunması, planlanması, tasarımı ve yönetimi becerisine sahip olur.
P.Ç.4
Sanatı, bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi birleştiren alan planlaması, tasarımı ve yönetimi becerisine sahip olur.
P.Ç.14
Peyzaj Mimarlığı ile ilgili teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanır.
P.Ç.9
Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası ekibin bir üyesi olarak mesleki çalışmalarını gerçekleştirir.
P.Ç.12
Sorumluluk alabilme, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, çalışmalarını ifade edebilme, yaşam boyu öğrenme ve yaratıcılık becerisine sahip olur.
P.Ç.10
Mesleki alanda eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri verir.
P.Ç.13
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olur.
P.Ç.8
Ulusal ve Uluslar arası alanda peyzaj mimarlığı konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel ve küresel ölçekli sorunlara yeni çözümlemeler geliştirebilme becerisine sahip olur.
P.Ç.11
Peyzaj mimarlığı meslek disiplini için gerekli olan temel bilgi ve beceriye sahip olur.
TYYÇ1
İlgili temel alanda, mimari tasarım /planlama / tasarım etkinlikleri vearaştırmaları için yerel, bölgesel, ulusalve küresel bağlamda, söylemsel,kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonelhizmet duyarlılıklarını kapsayan çokboyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardankazanarak, akademik paylaşımortamlarına yansıtabilmek için gereklibilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ2
Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel,söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik,sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıyailişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ3
İlgili alanda insan ve toplum odaklı,çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimaritasarım / planlama / tasarım / araştırmayöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ4
İlgili alanda ekonomik, çevresel vetoplumsal sürdürebilirlik ilkeleri vestandartları ile afetlerle ilgili konulardaçok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir
TYYÇ5
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelikve standartlar hakkında bilgiye sahiptir
TYYÇ6
Alanıyla ilgili kurumsal ve etikdeğerler konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ7
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsalve kültürel bağlam içindeki yerine /önemine ilişkin bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ8
Mimari tasarım / planlama / tasarımalanlarında kavram geliştirme becerisinesahiptir
TYYÇ9
Mimari tasarım / planlama / tasarımetkinlikleri ve araştırmaları için söylem,kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünüsağlama becerisine sahiptir.
TYYÇ10
Mimari tasarım / planlama / tasarımkonularında, olgular, potansiyel vesorunlar ile bunlar için gerekliaraştırmaları tanımlayabilme becerilerinesahiptir.
TYYÇ11
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsalbilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
TYYÇ12
Alternatif mimari tasarım, planlamakurguları ve çözümleri geliştirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ13
Disiplinler arası etkileşimli mimaritasarım / planlama / tasarım konusundabeceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi,kavrayış ve becerileri bağlama ilişkinverilerin yorumunda, sorunlarıntanımında, ustalık ve inovasyonsergileyen almaşık mimari tasarım /planlama / tasarım kararlarının /projelerin / çözümlerin geliştirilmesindekullanır.
TYYÇ14
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesini bağımsızolarak yürütür, busüreçler içinaraştırma projeleriplanlar ve yürütür,yeni sentezler üretir.
TYYÇ15
Alanıyla ilgilibireysel çalışmalarıbağımsız olarakyürütür ve çokdisiplinli, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü çalışmalardabireysel ve ortaksorumluluk alır.Bunun için gerekliözgüvene veyetkinliğe sahiptir
TYYÇ16
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesinde ortakçalışmaları planlar,sorumluluk alır veyürütür.
TYYÇ17
Alanındakibilgi vebecerilerieleştirel vediyalektik(eleştirel, karşıtez ve sentezüretebilen) biryaklaşımladeğerlendirerek öğrenir.
TYYÇ18
Geleceğeyönelik olur,kişisel vemeslekigelişimi içingereklimotivasyonave öğrenmebecerilerinesahip olur,öğrenmegereksinimlerini belirler,bunun içinplanlar yaparve bunlarıuygular.
TYYÇ19
Yaşam boyuöğrenmebilinciylehareket eder.
TYYÇ20
Alanıyla ilgili konulardailgili kişi ve kurumlarıbilgilendirir,düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerileriniyazılı, sözlü ve görselolarak aktarır, bilgiyinicel ve nitel verilerledestekleyerek uzman olanve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ21
Toplumsal sorumlulukbilinciyle yaşadığı sosyalçevre için projeler,işbirlikleri ve etkinliklerdüzenler ve bunlarıuygular.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1Genel Düzeyindekullanarak alanındakigelişmeleri izler vemeslektaşları ile etkiliiletişim kurar
TYYÇ23
En az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayaryazılımı ile birliktealanının gerektirdiğibilişim (bilgi ve iletişim)teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ24
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve meslekiaraştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkinkavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsalsorumluluk bilinciyle hareket eder.
TYYÇ25
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerindeolası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarınıdikkate alarak karar verebilmek için gereklitemeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir veyorumlar.
TYYÇ26
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektikbir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğubilgi, kavrayış ve becerileri disiplininingerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etikilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları,ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygunolarak, olası toplumsal, çevresel ve etiksonuçlarını dikkate alarak kullanır
TYYÇ27
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve butemelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğalçevrenin ve kültürel mirasın korunmasındagerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciylekarar verir ve hareket eder.
TYYÇ28
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısındanyararının ve toplumsal hizmet ürettiğininbilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü,doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonelhizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etikilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererekadil davranış konularında kişisel duyarlılığasahiptir.
TYYÇ29
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusalve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkındabilgi ve bilinç sahibidir.